Świadectwa charakterystyki energetycznej

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ene

Od 28 kwietnia 2023 r. osoba sprzedająca, darująca, zamieniająca lub wynajmująca mieszkanie będzie miała obowiązek przedłożenia świadectwa energetycznego budynku.

Z racji zmieniających się przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, wchodzących w życie 28 kwietnia 2023 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” wykonała świadectwa charakterystyki energetycznej dla większości nieruchomości budynkowych. Zgodnie z zapisami ustawy, będą one udostępniane nieodpłatnie osobom zainteresowanym lub w przypadku braku takiego świadectwa, udostępniona zostanie dokumentacja techniczna budynku, niezbędna do sporządzenia świadectwa lokalowego.

Spółdzielnia nie jest zobowiązana do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego. Do tego zobowiązany jest właściciel tego lokalu (w przypadku sprzedaży lub najmu) lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu) lub osoba, której przysługuje lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu) – jednakże informujemy, że świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego wykonujemy za odpłatnością.

W celu uzyskania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej bądź dokumentacji technicznej budynku (w przypadku braku świadectwa, w którym położony jest Państwa lokal) lub lokalu, należy złożyć Wniosek na formularzu, którego wzór można pobrać:

Po wypełnieniu formularza należy:

Od maja b.r. świadectwa energetyczne budynków powinny być również dostępne do pobrania w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie internetowej: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-budynkow.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).       

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206