Dodatki mieszkaniowe

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” zachęca do korzystania z dodatków mieszkaniowych będących formą pomocy Państwa osobom o najniższych i średnich dochodach.

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz.2133) osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą spełniać następujące warunki:

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku mieszkaniowego przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w gospodarstwie:

  1. Jednoosobowym - 40%
  2. Wieloosobowym - 30%
  • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30%:

  • dla 1 osoby powierzchnia normatywna – 35 m2, powiększona o 30%- 45,50 m2
  • dla 2 osób powierzchnia normatywna - 40 m2 , powiększona o 30%- 52,00 m2
  • dla 3 osób powierzchnia normatywna - 45 m2, powiększona o 30%- 58,50 m2
  • dla 4 osób powierzchnia normatywna - 55 m2 , powiększona o 30%-71,50 m2
  • dla 5 osób powierzchnia normatywna - 65 m2 , powiększona o 30%- 84,50 m2
  • dla 6 osób powierzchnia normatywna – 70 m2, powiększona o 30%- 91,00 m2

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

4. Dodatek wstrzymuje się osobie, która nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal do czasu uregulowania należności. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

5. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio na rachunek zarządcy domu.

6. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej wójt, burmistrz lub prezydent miasta na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (czyli jeśli osoba uprawniona złoży wniosek np. w marcu, dodatek będzie jej przysługiwał od 1 kwietnia).

7. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Jest to bezpłatna pomoc gwarantowana przez Państwo, którą należy wykorzystywać.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

ul. Klonowa 5 lub telefonicznie 81 825-36-19