UCHWAŁA ZARZĄDU NR 4/2021

UCHWAŁA NR 4/ 2021
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 10.02.2021 r.

w sprawie: dbania o wizerunek Spółdzielni i podejmowania działań w sytuacjach zniesławiania i oczerniania Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

Na podstawie §95 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Nałożyć na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” obowiązek dbania o jej wizerunek i podejmowania działań w sytuacjach rozpowszechniania nieprawdziwych, kłamliwych informacji oraz zniesławiania i oczerniania Spółdzielni, w szczególności w mediach społecznościowych.

Komunikaty przekazywać wiarygodne i zgodne z wizerunkiem Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 2 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu