UCHWAŁA ZARZĄDU NR 17/2021

 

UCHWAŁA NR 17/2021

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 21.10.2021 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działek 225/1 i 225/2 o powierzchni łącznej 0,1904 ha obejmującej garaże w Kraśniku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1D.

 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208/ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§1.

Określić przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód, miasto Kraśnik, numerem działek 225/1 i 225/2 o powierzchni łącznej 0,1904 ha.

 

§2.

  1. Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Prawa powyższe dla działek 225/1 i 225/2 ujawnione są w księdze wieczystej nr LU1K/00091924/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  2. Dla przyszłych właścicieli garaży położonych na działkach określonych w §1 została ustanawiana uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/2019 dnia 24.06.2019 r. służebność przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

  3. Przyszli właściciele garaży położonych na działkach określonych w §1, będą mieli zapewnione prawo do korzystania z dróg usytuowanych na działkach o numerach ewid. 120/3, 121/8, 117/5, 117/7.

§3.

  1. Wykonanie inwestycji zostało podzielone na etapy: etap I garaż nr 1 czterostanowiskowy, etap II a – garaże nr 2-9, 30-37, etap II b – garaże nr 10-15, 24-29, etap III garaże nr 16-23. Zrealizowano etap I i etap II a. Planowany etap II b i etap III zostanie zrealizowany w późniejszym terminie (załącznik nr 1).

  2. W związku z realizacją kolejnych etapów budowy w późniejszym terminie, zmianie może ulec wielkość udziału w nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym przyszli właściciele garaży położonych na działkach określonych w §1, udzielą w umowie przeniesienia własności lokalu garażowego (akcie notarialnym), pełnomocnictwa na rzecz Zarządu Spółdzielni do dokonania czynności związanych między innymi ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej.

§4.

Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:

  • rodzaju, położenia i powierzchni lokali,

  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,

  • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali

zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

§5.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszy uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.............................. .............................. .................................

Główny Księgowy Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu