UCHWAŁA ZARZĄDU NR 16/ 2021

 

UCHWAŁA NR 16/ 2021

 

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

z dnia: 23.09.2021 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku na stanowisku: Administrator, obsługa interesantów.

 

 

Na podstawie § 95 ust. 2 pkt 11 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 

§ 1.

Udzielić pełnomocnictwa Pani Annie Mróz zatrudnionej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku na stanowisku: Administrator, obsługa interesantów, do podpisywania z członkami Spółdzielni umów, dotyczących korzystania z pomieszczeń użytku ogólnego w budynkach mieszkalnych.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

 

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu