UCHWAŁA ZARZĄDU NR 14/ 2021

 

 

UCHWAŁA NR 14/ 2021

 

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia: 08.09.2021 r.

w sprawie: przyjęcia „Kodeksu obsługi interesanta i postępowania pracownika
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

§  1.

 

Zarząd postanowił przyjąć uzgodniony z Przedstawicielami pracowników w dniu 07.09.2021 r. „Kodeksu obsługi interesanta i postępowania pracownika w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§  2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym dniem traci moc „Kodeks postępowania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

§  3.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 2 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

 

 

 

……………………. …………………………

Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu nr 14/2021

KODEKS OBSŁUGI INTERESANTA I POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,METALOWIEC" W KRAŚNIKU

 

 1. Przywitaj Interesanta z uśmiechem. Łatwiej wówczas nawiązać relację, zdobyć zaufanie. Pamiętaj, żeby zawsze witać Interesantów słowami: „Dzień dobry”, niezależnie, czy spotkasz ich na korytarzu czy wchodzących do pokoju.

 2. Dbaj o wizerunek swój i swojego miejsca pracy. Czystość, estetyka, porządek, a także schludny wygląd pracownika to czynniki, które wzbudzają zaufanie i na które w dzisiejszych czasach Interesant bardzo zwraca uwagę. Pamiętaj, aby patrzeć na siebie i swoje otoczenie „oczami wymagającego Interesanta”.

 3. Obsługuj Interesanta w sposób uprzejmy, życzliwy, bez wypowiadania uwag i indywidualnych ocen.

 4. Traktuj Interesanta jak partnera. Warto przyjmować postawę, że priorytety Interesanta są naszymi priorytetami. Prowadź konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog oparty na wzajemnym szacunku i profesjonalizmie. Szukaj możliwości współdziałania, unikaj słów i zachowań nietaktownych, które są niekulturalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 5. Stawiaj Interesanta na pierwszym miejscu. Obsługa interesanta jest obowiązkiem nadrzędnym pracownika Spółdzielni. Jeśli Interesant zwraca się do nas z jakimś problemem – zawsze przerwij wykonywane zajęcie i postaraj się mu pomóc lub odprowadź go do osoby, która zrobi to za ciebie.

 6. Dotrzymuj zobowiązań, zarówno spisanych w umowach, jak i ustnych obietnic, dotrzymuj terminów spotkań, przekazuj dokumenty w uzgodnionym terminie, wywiązuj się z postawionych zadań i realizacji celów.

 7. Aktywnie słuchaj Interesanta. Aktywne słuchanie to nie tylko odbieranie informacji nadawanych przez Interesanta, ale także przyjęcie odpowiedniej otwartej postawy wobec rozmówcy, nawiązanie z nim kontaktu wzrokowego, potakiwanie, zadawanie odpowiednich pytań w celu doprecyzowania informacji.

 8. Przestrzegaj zasady poufności informacji pochodzących od Interesanta. Dołóż najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych, czy udziału w spotkaniach.

 9. Utrzymuj pozytywne relacje z Interesantem. Jest to ciągły proces, a nie pojedynczy epizod. Interesant musi czuć się dobrze w naszej Spółdzielni. Okazanie mu uprzejmości, tolerancji i cierpliwości to podstawa. Podobnie jak satysfakcjonująca obsługa.

 10. Wypowiadaj zwrot grzecznościowy: ,,Dzień dobry, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec", słucham" przy odbieraniu wszystkich rozmów telefonicznych.

 11. Przyznawaj się do swoich błędów i dąż do ich naprawienia. Reaguj natychmiast na pomyłki, aby mogły być jak najszybciej skorygowane.

 12. Doradzaj i udzielaj Interesantom wyczerpujących informacji i wyjaśnień. Pamiętaj, że dobrym doradcą można być tylko wtedy, kiedy posiada się podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Spółdzielni. 

 13. Podziękuj, pożegnaj Interesanta i zaproś go ponownie.

Obowiązkiem pracownika jest:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa, postanowień regulaminów wewnętrznych, norm etycznych oraz dbanie o dobre imię Spółdzielni i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku.

 2. Indywidualne oceny i uwagi nie mogą podważać wiarygodność Spółdzielni, ponieważ każda taka informacja staje się formalnym stanowiskiem Spółdzielni.

 3. Wykonywanie wszystkich zadań rzetelnie, uczciwie, starannie i bez zbędnej zwłoki.

 4. Niepodejmowanie żadnych czynności, prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub źle mogą świadczyć o Spółdzielni.

 5. Informowanie przełożonych o wątpliwościach i swoich uwagach w działaniu Spółdzielni oraz sposobach ich wyeliminowania.

 6. Proponowanie zmian w funkcjonowaniu Spółdzielni, które zmierzają do poprawy jej działalności.

 7. Niespóźnianie się do pracy i niewychodzenie wcześniej niż zaplanowana godzina zakończenia pracy. Pracownicy biurowi, poza wypisywaniem się z pracy, mogą opuszczać budynek tylko
  w czasie przewidzianej przerwy.

 8. W związku z wykonywaniem czynności służbowych poruszanie się po osiedlach drogami najkrótszymi, w tempie marszowym.

 9. Utożsamianie się ze Spółdzielnią również po godzinach pracy.

 10. W czasie wykonywania swoich obowiązków zachowywanie się uprzejmie oraz niekierowanie się emocjami w stosunku do swoich przełożonych, współpracowników i interesantów.

 11. Niewykorzystywanie przedmiotów i środków pracy należących do Spółdzielni do realizowania prywatnych spraw.

 

Uzgodniono z Przedstawicielami pracowników w dniu 07.09.2021 r . ………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

.............................................................................

Zarząd SM „Metalowiec”