UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2021

 

UCHWAŁA NR 11/ 2021

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia: 04.08.2021 r.

 w sprawie:  waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 15 w Kraśniku, na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Na podstawie § 95 ust. 2 pkt 4 Statutu, mając na względzie pisma Przedsiębiorstwa Budowlanego „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z dni: 31.05.2021 r., 06.07.2021 r., 20.07.2021 r., 23.07.2021 r., opinię radcy prawnego z dnia 23.07.2021 r., wyniki spotkania negocjacyjnego z dnia 21.07.2021 r. oraz upoważnienie Rady Nadzorczej z dnia 26.07.2021 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

  1. Ustanowić ratę waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 15 w Kraśniku z tytułu umowy nr 63/2020 z 06.11.2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wysokości 464 400 zł brutto.

  2. Podjąć negocjacje z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, co do wysokości kwoty waloryzacji, a ewentualną wynegocjowaną kwotą urealnić koszty Zarządu, poprzez ich zwiększenie.

  3. Podpisać wstępne porozumienie z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

  4. Termin płatności raty waloryzacyjnej dla Zamawiających ustalić maksymalnie do dnia 31.12.2021 r.

  5. Przystąpić do sporządzania stosownych aneksów do zawartych umów o budowę z Zamawiającymi.

  6. Odstąpić od pobierania kar umownych w przypadku odstąpienia Zamawiających od zawartych umów o budowę.

  7. Po uzyskaniu zgody z BGK w Warszawie w sprawie zmiany kosztów inwestycji i aneksów z Zamawiającymi, zawrzeć aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Walted” Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

 

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu