UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2021

 

UCHWAŁA NR 10/2021

 

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” Metalowiec Kraśniku

 

z dnia: 21.07.2021 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu dla najemców lokali mieszkalnych.

 

 

 

Na podstawie § 95 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 7 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 

§ 1.

 

  1. Ustalić wysokość opłat czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych w wysokości 11 zł/m2 począwszy od 01 listopada 2021 r.

  2. Zmianę stawki najmu na lokalu Metalowców 5/38 wprowadzić od dnia 01.01.2022 r. (umowa najmu czasowa do dnia 31.12.2021 r.)

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główny Księgowy Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu