UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/2021

UCHWAŁA NR 1 / 2021
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 07.01.2021 r. 

w sprawie: powołania zespołu technicznego do spraw remontowo-inwestycyjnych.

Na podstawie §95 ust. 2 pkt. 6 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Powołać zespół techniczny zajmujący się wszystkimi sprawami remontowo-inwestycyjnymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w następującym składzie:

Piotr Iwan – Prezes Zarządu, Przewodniczący Zespołu;

Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych;

Witold Litwin – Kierownik działu GZM;

Paweł Ćwieka – Mistrz ds. ogólnobudowlanych, inspektor nadzoru;

Kamil Mendyk – Mistrz ds. sanitarno-elektrycznych;

Katarzyna Wojtak – Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych, w zakresie spraw lokali mieszkaniowych i garażowych;

Ewelina Wereszczyńska-Członka – Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjnych, w zakresie spraw lokali mieszkaniowych i garażowych;

Grzegorz Szpakowski – inspektor nadzoru branży robót elektrycznych w sprawach budynku Popiełuszki 15;

Krzysztof Michno – inspektor nadzoru branży robót ogólnobudowlanych w sprawach budynku Popiełuszki 15;

Grzegorz Krzych – inspektor nadzoru branży robót sanitarnych w sprawach budynku Popiełuszki 15;

Stefan Śmierzyński – inspektor nadzoru branży robót ogólnobudowlanych w sprawach remontowo - budowlanych;

Wykonawcy robót wg zaproszenia.

§ 2.

Spotkania w miesiącach od maja do października będą odbywały się co tydzień w środy o godzinie 900, od listopada do kwietnia według potrzeb.

Na każdym spotkaniu omawiane będą wszystkie aktualne roboty budowlane, realizacja planu remontowego, inwestycyjnego oraz monitoringu.

Do organizacji spotkań wyznacza się Panią Ewelinę Wereszczyńską-Członkę.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu