UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2020

UCHWAŁA NR 2 / 2020
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 28.09.2020 r.

w sprawie: przyjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

.1
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

Zorganizować sekretariat na parterze budynku. Zakupić głośnik. Wykonać dodatkowe drzwi.
Do budynku wpuszczane mogą być tylko osoby w maseczkach, po zastosowaniu środków dezynfekujących, pojedynczo do poszczególnych działów.
Osoby wchodzące do budynku mają zostać zarejestrowane w książce wejść. Książka wejść ma zawierać imię nazwisko osoby wchodzącej, dział do którego się udaje, datę wejścia, nr telefonu kontaktowego. Przy wejściu do budynku każdy ma mieć zmierzoną temperaturę.
Zawiesić wszystkie spotkania i narady pracownicze.
Ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty pracowników w pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych.
W przypadku takiej potrzeby pracownikom może zostać wydane polecenie wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Nie zamykać drzwi do pokojów.
Często wietrzyć pomieszczenia i korytarz główny.
Na środę rano każdego tygodnia wszyscy pracownicy umysłowi mają przesyłać maila na adres piotr.iwan@sm-metalowiec.com.pl z meldunkiem z wykonanych przez siebie czynności (i ich rezultatów) oraz spraw w trakcie załatwiania.
Wychodząc z pokoju każdy bezwzględnie ma mieć poprawnie założoną maseczkę ochronną.
Opracować metody czyszczenia/dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w budynku (Agata Żołopa).
Bezwzględny wymóg zachowania co najmniej 2m odległości od siebie.
Dokonać podziału pracowników na grupy tak, aby gdy dojdzie do zakażenia, kwarantanną objęta była tylko część zespołu (3 stanowiska utworzyć na świetlicy, 1 w pomieszczeniu po Banku Spółdzielczym).
Wszyscy, z widocznymi, nawet lekkimi objawami choroby (katar, kaszel, chrypka, stan podgorączkowy) mają zakaz przychodzenia do pracy.
Zaleca się unikanie publicznego transportu w dojazdach do/z pracy.
Sprzątacze posesji i konserwatorzy w pomieszczeniach mogą przybywać tylko pojedynczo. Listę obecności, znajdującą się na stoliku przy tylnym wejściu do Spółdzielni, podpisują wchodząc do budynku pojedynczo z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.
Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.