UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/2019

 

UCHWAŁA Nr 13/2019

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia 02.10.2019 r.

 

w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności garaży przy ul. Metalowców 8 .

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr z 2018 r. poz. 845, 1230/ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ustala:

 

I. Opis nieruchomości.

 

Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 40/26 o pow. 0,0109 ha oraz działka 40/28
o pow. 0,0093 ha, położone obręb Północ, miasto Kraśnik, dla których Sąd Rejonowy
w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00003274/2,
w której ustanowione jest prawo wieczystego użytkowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku (ww. działki powstały w wyniku podziału działki nr 40/14 na działki o nr 40/25 i 40/26 oraz podziału działki nr 40/25 na działki o nr 40/27
i 40/28).

Nieruchomość składa się z 5 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 90 m2. Położona jest
na Osiedlu „Metalowiec” w Kraśniku.

 

II. Opis przedmiotu odrębnej własności.

 

Garaż nr 1 jednokondygnacyjny położony jest przy ul. Metalowców 8 o powierzchni użytkowej 18 m 2.

Z odrębną własnością opisanego wyżej lokalu garażowego związany jest udział w gruncie jako współużytkowanie wieczyste działek nr 40/26 o pow. 0,0109 ha i nr 40/28
o pow. 0,0093 ha oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 1800/9000.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności garażu przysługuje Panu xxxxxxxxxxxxxxx

Stan zadłużenia przypadający na garaż z tytułu:

- uzupełnienia wkładu garażowego -------- zł

- bieżących należności -------- zł

- inne ---------zł

Zadłużenie na dzień 02.10.2019 r. nie występuje.

 

Garaż nr 2 jednokondygnacyjny położony jest przy ul. Metalowców 8 o powierzchni użytkowej 18 m 2.

Z odrębną własnością opisanego wyżej lokalu garażowego związany jest udział w gruncie jako współużytkowanie wieczyste działek nr 40/26 o pow. 0,0109 ha i nr 40/28
o pow. 0,0093 ha oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 1800/9000.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności garażu przysługuje Panu ……………………. Stan zadłużenia przypadający na garaż z tytułu:

- uzupełnienia wkładu garażowego -------- zł

- bieżących należności -------- zł

- inne ---------zł

Zadłużenie na dzień 02.10.2019 r. nie występuje.

 

Garaż nr 3 jednokondygnacyjny położony jest przy ul. Metalowców 8 o powierzchni użytkowej 18 m2.

Z odrębną własnością opisanego wyżej lokalu garażowego związany jest udział w gruncie jako współużytkowanie wieczyste działek nr 40/26 o pow. 0,0109 ha i nr 40/28
o pow. 0,0093 ha oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 1800/9000.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności garażu przysługuje Pani ………………………

Stan zadłużenia przypadający na garaż z tytułu:

- uzupełnienia wkładu garażowego -------- zł

- bieżących należności -------- zł

- inne -------- zł

Zadłużenie na dzień 02.10.2019 r. nie występuje.

 

Garaż nr 4 jednokondygnacyjny położony jest przy ul. Metalowców 8 o powierzchni użytkowej 18 m 2.

Z odrębną własnością opisanego wyżej lokalu garażowego związany jest udział w gruncie jako współużytkowanie wieczyste działek nr 40/26 o pow. 0,0109 ha i nr 40/28
o pow. 0,0093 ha oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 1800/9000.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności garażu przysługuje Państwu ………….
Stan zadłużenia przypadający na garaż z tytułu:

- uzupełnienia wkładu garażowego -------- zł

- bieżących należności -------- zł

- inne -------- zł

Zadłużenie na dzień 02.10.2019 r. nie występuje.

 

Garaż nr 5 jednokondygnacyjny położony jest przy ul. Metalowców 8 o powierzchni użytkowej 18 m 2.

Z odrębną własnością opisanego wyżej lokalu garażowego związany jest udział w gruncie jako współużytkowanie wieczyste działek nr 40/26 o pow. 0,0109 ha i nr 40/28
o pow. 0,0093 ha oraz udział w częściach wspólnych budynku, który wynosi 1800/9000.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności garażu przysługuje Panu…………….

Stan zadłużenia przypadający na garaż z tytułu:

- uzupełnienia wkładu garażowego -------- zł

- bieżących należności -------- zł

- inne -------- zł

Zadłużenie na dzień 02.10.2019 r. nie występuje.

 

Na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) lokali garażowych w budynku przy ul. Metalowców 8 ustanowiona zostanie nieograniczona w czasie służebność gruntowa przechodu i przejazdu, pasem 5 metrów przez środek działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 40/27 o pow. 0,0193 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych oraz wjazdu do garaży.

 

 

Z dniem podjęcia uchwały traci moc Uchwała Zarządu nr 73/2002 z dnia 19.06.2002 r.

 

Niniejszy uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

............................. .................................. .................................

Główny Księgowy Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu