UCHWAŁA ZARZĄDU NR 08/2019

UCHWAŁA NR 8/ 2019

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia: 26.06.2019 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty ds. rozliczeń czynszów i windykacji do podpisywania deklaracji.

 

Na podstawie §95 pkt 2 ust. 11 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 

§ 1.

 

Udzielić pełnomocnictwa Specjaliście ds. rozliczeń czynszów i windykacji Beacie Grycie do podpisywania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.