UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2019

UCHWAŁA NR 7/2019

( PROJEKT )

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 24.07.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej numerem działki 223/17 o powierzchni 0,1365 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18A, działki oznaczonej numerem 223/18 o powierzchni 0,0696 ha oraz działki oznaczonej numerem 223/19 o powierzchni 0,0820 ha.

 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr z 2018 r. poz. 845, 1230/ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§1.

  1. Określić przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerem działki 223/17 o powierzchni 0,1365 ha i działce nr 223/18 o powierzchni 0,0696 ha.

  2. Określić współwłasność w działce nr 223/19 o powierzchni 0,0820 hadla każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działki nr 223/17 i 223/18 za wyjątkiem lokali nr 8 i 9.

§2.

Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności/współwłasności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

§3.

Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:

  • rodzaju, położenia i powierzchni lokali,

  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,

  • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali,

  • wielkości udziałów w działce nr 223/19

zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

§4.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.