UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2019

UCHWAŁA NR 6/ 2019

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia: 13.03.2019 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Działu TVK, Internetu i Telefonii do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

 

Na podstawie § 96 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Udzielić Kierownikowi Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii Panu Robertowi Strąkowi pełnomocnictwa do:

- prowadzenia korespondencji, podpisywania i składania sprawozdań oraz innych dokumentów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.