UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2013


UCHWAŁA NR 06/2013

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 23.10.2013 r.

w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód numerami działek: 203/75, 203/76, 203/78 o powierzchni 0,1226 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Z. Krasińskiego 3 e

Na podstawie art.42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 Z 2003 r. poz. 1116 z późn. zm./ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Określa się przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód numerami działek: 203/75, 203/76, 203/78 o powierzchni 0,1226 ha.

§ 2.

Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Prawa powyższe ujawnione są w księdze wieczystej Kw Nr LU1K/00086279/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

§ 3.

  1. Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:
    • rodzaju, położenia i powierzchni lokali;
    • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;
    • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali, zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
  2. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z wyłączeniem innych osób z miejsca postojowego w wielostanowiskowym podziemnym garażu zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 4.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone w oparciu o ustalenia Polskiej Normy PN-70/B-02365. „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.