UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2019

UCHWAŁA NR 5/2019

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 13.02.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód oznaczonej wstępnym numerem działek 116/11, 116/13, 117/8 o powierzchni łącznej 0,1728 ha, obejmującej garaże w Kraśniku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1C. Działki te powstaną w następstwie podziału działek 116/5 i 117/3 - Postanowienie nr PGN.PG/6724.1.35.2018 z dnia 15.01.2019 r. opiniujące pozytywnie wstępny podział działek zawiera załącznik nr 2, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr z 2018 r. poz. 845, 1230/ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§1.

Określić przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód numerem działek 116/11, 116/13, 117/8 o powierzchni 0,1728 ha.

§2.

Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Prawa powyższe ujawnione są w księdze wieczystej dla działek 116/11 i 116/13 KW nr LU1K/0043097/9, dla działki 117/8 KW nr LU1K/00033274/1, prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

§3.

Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:

  • rodzaju, położenia i powierzchni lokali,

  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,

  • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali

zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

§4.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

§5.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby upoważnione mogą w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia uchwały do wglądu (tj. po 21 lutym 2019 r.) przedstawić Zarządowi Spółdzielni wnioski dotyczące zmian tej uchwały (w terminie do 07.03.2019 r.).

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.