UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2015

INFORMACJA DODATKOWA

Uchwała Zarządu nr 3/2015

Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia 22.04.2015 r.

 

 

w sprawie:    przyjęcia i zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych jednolitego tekstu zasad polityki rachunkowości.

 

 

1.      Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza się jako obowiązujące do stosowania w spółdzielni od dnia 1 stycznia 2014 roku określone w niniejszej uchwale zasady polityki rachunkowości.

 

2.      Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w spółdzielni:     

a)      ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b)      metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

-          Zakładowego Planu Kont,

-          wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

-          opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego),

d)     systemu służącego ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów)

 

 

Rozdział  1

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

§ 1.  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Księgi rachunkowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku prowadzone są:

            w siedzibie spółdzielni ul. Klonowa 5 23-210 Kraśnik.

 

           

§ 2. Określenie roku obrotowego i w chodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

 

 

1.      Okresem  obrachunkowym  spółdzielni  jest rok  kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia, kończący się w dniu 31 grudnia,

 

2.      Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.

 

3.      W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

 

 

§ 3. Technika  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych

 

1.      Księgi rachunkowe spółdzielni prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie.

 

2.      Program komputerowy stosowany w spółdzielni w pełni  zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

 

3.      Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

 

4.      Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

a)      zasadę podwójnego księgowania,

b)      systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,

c)      zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych ich kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów oraz umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

 

5.      Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6.      Księgi rachunkowe spółdzielni obejmują:

a)      Dziennik,

b)      konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych (ewidencja syntetyczna),

c)      konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),

d)     zestawienie obrotów i sald,

e)      wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

 

7.      Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:

-          środków trwałych,

-          wartości niematerialnych i prawnych,

-          środków trwałych w budowie,

-          inwestycji,

-          zapasów,

-          rozrachunków  z  odbiorcami  i  dostawcami,

-          rozrachunków publicznoprawnych,

-          rozrachunków  z  pracownikami,

-          pozostałych rozrachunków,

-          operacji sprzedaży,

-          kosztów,

-          odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,

-          ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,

-          ewidencji stanu funduszu wkładów mieszkaniowych,

-          ewidencji stanu funduszu wkładów budowlanych,

-          ewidencji stanu funduszu udziałowego,

-          innych istotnych dla spółdzielni składników aktywów i pasywów.

 

8.      Urządzeniem  ewidencyjnym środków trwałych jest Moduł programu komputerowego firmy SOWTAR „Środki trwałe” z podziałem na grupy środków trwałych, która obejmuje  następujące pozycje:

 

-       numer inwentarzowy odrębny dla każdego obiektu,

-       datę  przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,

-       rok budowy (nabycia),

-       nazwę środka trwałego,

-       symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,

-       wartość początkową,

-       zmiany wartości następujące w okresie użytkowania,

-       roczną stopę amortyzacji,

-       roczną i miesięczną kwotę amortyzacji,

-       umorzenie dotychczasowe,

-       wartość netto,

-       datę wycofania z użytkowania i numer dowodu,

-       inne dane (wydział, stanowisko kosztów itp.).

 

9.      Urządzeniem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „Księga wartości niematerialnych i prawnych”,  która obejmuje następujące pozycje:

 

-                                 numer inwentarzowy,

-                                 nazwę,

-                                 datę zakupu lub wytworzenia,

-                                 datę księgowania i numer dowodu nabycia,

-                                 datę oddania do użytku,

-                                 wartość początkową,

-                                 roczną stopę amortyzacji,

-                                 wartość amortyzacji rocznej, miesięcznej i od początku użytkowania,

-                                 wartość netto,

-                                 datę pełnego umorzenia,

-                                 datę i numer dowodu wycofania z ewidencji,

-                                 inne dane (dział, stanowisko kosztów itp.).

 

§ 4.  Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

 

W spółdzielni mogą wystąpić następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:

a)      spis z natury,

b)      potwierdzenie sald,

c)      weryfikacja danych księgowych.

 

1.      Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia
i zapisaniu ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. 

Przedmiotem inwentaryzacji ta drogą mogą być:

·      gotówka w kasie,

·      papiery wartościowe,

·      środki trwałe w eksploatacji,

·      środki trwałe dzierżawione, obce oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,

·      materiały i półfabrykaty oraz towary w magazynach, własne i będące własnością innych jednostek,

·      produkcja nie zakończona (produkcja w toku),

·      maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

·      inne rzeczowe składniki majątku.

O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek

 powiadamia się te jednostki.

 

2.      Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald  polega na uzyskaniu od       kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W drodze potwierdzenia sald  mogą być inwentaryzowane stany następujących aktywów i pasywów:

·      aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki (w tym środków pieniężnych),

·      kredytów bankowych,

·      salda należności,

·      salda zobowiązań,

·      salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,

·      powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne
i składowania.

 

Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:

·      rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,

·      rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,

·      należności i zobowiązania wobec pracowników,

·      rozrachunki z tytułów publicznoprawnych,

 

3.      Inwentaryzacja w drodze weryfikacji  polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów
z właściwymi dokumentami i stanami faktycznymi istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się w spółdzielni:

 

·      środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,

·      grunty,

·      inne nieruchomości,

·      wartości niematerialne i prawne,

·      środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych,

·      środki trwałe wydzierżawione,

·      aktywa finansowe (udziały lub akcje, inne aktywa finansowe),

·      dostawy w drodze,

·      należności sporne i wątpliwe,

·      rozliczenia międzyokresowe kosztów,

·      kapitały,

·      rezerwy,

·      zobowiązania z tytułu dostaw nie fakturowanych,

·      rozrachunki publicznoprawne,

·      zobowiązania wobec pracowników,

·      fundusze specjalne,

·      roszczenia z tytułu niedoborów i szkód,

·      dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające
z ewidencji na kontach pozabilansowych,

·      inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.

 

 

4.      Terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:

 

a)  co 4 lata (w przypadku gdy składniki majątkowe znajdują się na terenie    strzeżonym):

·         środki trwałe,

·         maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

b)  co 2 lata:

·         zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową,

c)  co rok:

·         środki trwałe , maszyny i urządzenia nie zlokalizowane na terenie strzeżonym,

·         zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego,

·         pozostałe składniki aktywów i pasywów.

 

5.      Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1, następujące terminy inwentaryzacji:

a)  na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:

·         aktywa pieniężne,

·         kredyty bankowe,

·         papiery wartościowe,

·         zapasy,

·         materiały, towary, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi w koszty,

·         składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze weryfikacji,

b)  w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:

·         środki trwałe,

·         środki trwałe w budowie,

·         materiały i towary,

·         salda należności,

·         salda zobowiązań,

·         salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,

·         powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania,

·         aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową,

·         aktywa będące własnością innych jednostek.

 

6.      Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach:

·      zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

·      na dni, w których wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku.

 

 

Rozdział  2

Obowiązujące w spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego spółdzielni