RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku, ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik (dalej „Spółdzielnia” lub „Administrator”).

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych Spółdzielni i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię, określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią należą w szczególności: obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenia; naliczanie i dochodzenie roszczeń; zapobieganie naruszeniom prawa, prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez Spółdzielnię;

 • Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim wiarygodnym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi, w szczególności remontowo-budowlane; usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony; usługi marketingu, promocji; usługi techniczno–informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, itp. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

 • Spółdzielnia nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

 • Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez Spółdzielnię.

 • Spółdzielnia nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

 • W sprawie ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@sm-metalowiec.com.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Spółdzielni.