Protokół NR 9/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 26.10.2020 r

PROTOKÓŁ NR 9/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.10.2020 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

 Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji;
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczacego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 9. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 10. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji;

Zarząd Spółdzielni:

 1. Małgorzata Szwed - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 2. Agata Kowalska - Główna Księgowa, Członek Zarządu
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie należności na dzień 31.08.2020 r.
 4. Wysłuchanie zaproszonych dłużników.
 5. Omówienie wniosków z nieruchomości z 2020 r.
 6. Przyjęcie zmian w budynku Dekutowskiego 6.
 7. Zapoznanie z projektem budowlanym i symulacją finansową mieszkań lokatorskich w budynku Popiełuszki 15.
 8. Analiza opłacalności sprzedaży nieruchomości przy al. Niepodległości 9.
 9. Analiza gruntów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zakupu działek nr 122/3, 123/7 i 124/5, obręb Zachód, Miasto Kraśnik;
  - zatwierdzenia rozliczenia inwestycji wykonania parkingu przy ul. Krasińskiego 5-7-9 w Kraśniku;
  - zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków
  - z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”;
  - wyboru podmiotu do przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej okres sprawozdawczy za 2020 r.;
  - zawieszenia działań dotyczących przetargów na dostawę towarów i wykonania usług oraz odbiorów wykonanych robót i inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.
 11. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 8/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Beata Gryta omówiła należności na dzień 31.08.2020 r. i na lokalach mieszkalnych jest to kwota 446 583,62 zł, a na lokalach użytkowych 64 987,13 zł. Razem 511 570,75 zł.

Ad. 4.
Beata Gryta powiedziała, że na posiedzenie Rady, w związku z zadłużeniem z tytułu opłat za lokal, zostało zaproszonych 13 dłużników. Nikt z zaproszonych nie stawił się na posiedzenie Rady.

Ad. 5.
Małgorzata Szwed omówiła wnioski z zgłodzone na zebraniach z mieszkańcami nieruchomości z 2020 r. Rozpatrzony został każdy wniosek ze 131 zgłoszonych. Większość wniosków została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Część wniosków nie jest możliwa do realizacji ze względów technicznych. Są też wnioski sprzeczne z polityką Spółdzielni jak np. grodzenie osiedli. Kilka wniosków zostało ujętych w planie remontowo-inwestycyjnym w roku bieżącym lub latach następnych.

Ad. 6.
Małgorzata Szwed omówiła zmiany w budynku Dekutowskiego 6. Zmiany dotyczą sposobu użytkowania części budynku usługowego na 4 lokale mieszkalne z wejściem od tyłu budynku. Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości powyższe zmiany.

Ad. 7.
Małgorzata Szwed omówiła kalkulację kosztów budowy Popiełuszki 15 po przetargu, który odbył się w dniu 21.10.2020 r. oraz projekt budowlany mieszkań lokatorskich.

Powierzchnia budynku wyniesie 1 536,92 m2. Po przetargu koszt budowy w stosunku do planowanych i założonych kosztów, wzrósł około 380 000 netto i w związku z tym wyniesie 8 354 571,92 zł brutto, to jest 5 435 zł/m2. Na kwotę składają się miedzy innymi koszty zakupu gruntów, odrolnienie działek, nadzór budowlany, dokumentacja projektowa, przyłącza energetyczne, c.o., sieci telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, koszty Zarządu.

Powyższa nieruchomość powstanie z programu uruchomionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 17 września złożyliśmy wniosek w tej sprawie, a do 15 grudnia zostanie oceniona nasza zdolność kredytowa. Mieszkania będą na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Wysokość poziomu wkładu własnego kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosić będzie tylko 40 % wartości mieszkania. Okres spłaty takiego kredytu wyniesie 30 lat. Okres budowy trwać będzie około 12 miesięcy. Będzie to blok VII kondygnacyjny, jednoklatkowy z windą, z 33 lokalami mieszkalnymi o powierzchni od 25 m2 do 63 m2 oraz 33 komórkami lokatorskimi. Lokale zostaną wybudowane i wykończone „pod klucz”. W każdym mieszkaniu na podłogach położone zostaną panele, w kuchni i w łazience na podłodze położone zostaną płytki. Oprócz zlewu, każda kuchnia dodatkowo zaopatrzona zostanie w kuchenkę elektryczną, a w łazienkach zamontowany zostanie biały montaż i armatura. W lokalach zamontowane zostaną drzwi wejściowe i wewnętrzne, a balkony wyłożone będą płytami. Wszelkie informacji wraz z całym projektem dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni. Obecnie mamy podpisanych 6 umów z przyszłymi lokatorami.

Pan Alfred Kręć, wyraził obawę czy w związku z tak małą ilością podpisanych umów przypadkiem Spółdzielnia nie przeinwestuje i czy inwestycja w przypadku odmowy z BGK dojdzie do realizacji.

Pani Małgorzata Szwed odpowiedziała, że jeśli otrzymamy odmowę, to inwestycja i tak będzie realizowana, wtedy będą to mieszkania z prawem odrębnej własności. Jeśli chodzi o ilość podpisanych umów, to chętnych mamy więcej, jednak z różnych przyczyn umowy jeszcze nie zostały podpisane.

Ad. 8.
Pani Małgorzata Szwed omówiła analizę opłacalności sprzedaży nieruchomości przy al. Niepodległości 9. Nieruchomość ta została sprzedana dwóm najemcom 2017 r. i 2018 r.

Łączny przychód, że sprzedaży to 2 110 000 zł netto, tj. 1 675,92 zł/m2 netto.

Miesięczne wpływy z tytułu najmu lokali w budynku - 21 799,22 zł (netto) tj. 261 590,64 zł rocznie. Po sprzedaży zysk (przychód minus koszty i podatek) zmniejszył się o ok. 182 985,30 zł netto czyli 1,23 zł na każdy 1m2 mieszkania rocznie tj. 0,10 zł/m2 miesięcznie.

Sprzedaż poprzedziły dyskusje na posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Przeprowadzono również ocenę różnych wariantów sprzedaży, pozostawienia lokalu oraz czynników ryzyka.

Dyskusja na temat sprzedaży lokali w budynku przy al. Niepodległości 9 została podjęta również na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które Uchwałą Nr 11/2016 wyraziło zgodę na sprzedaż. Żaden z członków obecnych na Zgromadzeniu nie był przeciwny sprzedaży, żaden też nie wstrzymał się od głosu. W dniu 24 października 2016 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 45/2016 wyraziła zgodę na sprzedaż ww. lokali.

Po zapłaceniu podatku dochodowego od sprzedaży tych lokali, środki które pozostały do dyspozycji Spółdzielni:

1 515 733,32 zł – po sprzedaży lokalu o powierzchni 1 180,77m2 w lutym 2017 r.

306 182,09 zł - po sprzedaży lokalu o powierzchni 78,24 m2 w grudniu 2018 r.

- co daje 1447,10 zł/m2.

Powierzchnia działki na której jest posadowiony budynek to 0,1460 ha.

Środki zostały zainwestowane w grunty pod osiedle Widok I i Widok II i „wracają”
z powrotem na konto Spółdzielni po sprzedaży mieszkań czy garaży, a ponadto Spółdzielnia przeniosła koszty Zarządu na kwotę ponad 800 000 zł w inwestycję na osiedlu „Widok I”.

Z perspektywy czasu widać, że sprzedaż lokali nie była złą decyzją. Sytuacja wynajmu lokali użytkowych, w Kraśniku, w ciągu ostatnich kilku lat, nie uległa poprawie. Wiele lokali w mieście pozostaje pustych i nie użytkowanych.

Spółdzielnia nie sprzedając budynku przy Niepodległości 9 najprawdopodobniej aktualnie lub w najbliższym czasie byłaby w sytuacji:

- posiadania dużej wierzytelności od najemcy I piętra,

- pustych, mało atrakcyjnych powierzchni do wynajęcia, na górze praktycznie nie możliwych do wynajęcia ze względu na brak chętnych.

- koniecznością wymiany instalacji kanalizacyjnej,

- montażu windy bądź ruchomych schodów,

- przebudowy piętra i wydzielenia mniejszych powierzchni dla najmu,

- budowy parkingu na potrzeby lokali użytkowych.

Podsumowując, środki ze sprzedaży, zainwestowane w zakup działek pozwoliły na rozwój i rozbudowę Spółdzielni o kolejne osiedla: Widok I, na którym powstały nowe bloki, garaże i miejsca parkingowe. Budowa kolejnych lokali pozwala na rozłożenie kosztów „ogólnych”, związanych z administrowaniem Spółdzielni jako całości na większą ilość m2, a to skutkuje możliwością utrzymania niskiej stawki eksploatacji podstawowej, zmniejsza częstotliwość podwyżek (ostatnia trzy lata temu) oraz wysokość zmian.

Pan Alfred Kręć powiedział, że w poprzedniej kadencji Rady ten temat wracał kilkakrotnie i słyszał różne opinie na ten temat na mieście. Przedłożona analiza jest bardzo dokładnie i rzetelnie przygotowana. Zarządowi należą się podziękowania za tak czytelne wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli ktoś miał wątpliwości czy sprzedaż była słuszną decyzją, to ta analiza wątpliwości rozwiewa.

Ad. 9.
Agata Kowalska omówiła analizę gruntów inwestycyjnych na dzień 15.10.2020 r. Analizie poddano: działki, na których rozpoczęto działalności inwestycyjną na osiedlu „Widok II” pod budowę Popiełuszki 13 i 15 oraz parkingów, o łącznej powierzchni 0,7391 ha, których cena zakupu z kosztami aktu notarialnego wyniosła 1 028 371,18 zł, natomiast wartość sprzedaży to kwota 1 330 380,00 zł oraz pozostałe działki na osiedlu „Widok II’ i udziały w działkach w drodze, o łącznej powierzchni 0,7024 ha, za cenę zakupu wraz z kosztami aktu notarialnego 1 129 799,26 zł.

Następnie omówiła grunty planowane do sprzedaży, o łącznej powierzchni 0, 2665 ha, których cena zakupu wraz z kosztami aktu notarialnego wyniosła 358 376,10 zł, a wartość sprzedaży wynosi 479 700,00 zł. Są to działki przy ul. Węgierskiej, przy reduktorze gazowym, a także udziały w drodze. Po dokonaniu sprzedaży tych gruntów, będziemy mogli zainwestować te środki w inne nieruchomości gruntowe.

Na koniec omówiła działki planowane do zakupu na osiedlu „Widok II” oraz na osiedlu „Południe” w pobliżu garaży Popiełuszki 1D, o łącznej powierzchni 0,52714 ha, za cenę 808 992,00 zł.

Pan Alfred Kręć powiedział, że na rynku widać wyraźne wyhamowanie, nie jest pewien czy to jest dobry czas na zakup gruntów.

Pani Agata Kowalska wyjaśniła, że Spółdzielnia ma na to ulokowane środki, a inwestycja w grunt obecnie jest bardziej opłacalna niż trzymanie pieniędzy na niskooprocentowanych lokatach. Musimy myśleć dalekosiężnie, grunty pod budownictwo wysokie kończą się.

Pan Andrzej Cis poparł Główną Księgową i powiedział, że inwestycja w grunty jest trafiona, długoterminowa i na ziemi Spółdzielnia nigdy nie stracimy.

Ad.10.
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 48 w sprawie: zakupu działek nr 122/3, 123/7 i 124/5, obręb Zachód, Miasto Kraśnik. Są to ostatnie działki na tym terenie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Uchwała nr 48/2020

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 • 1.

Wyrazić zgodę na zakup działek nr 122/3 i 123/7 o łącznej powierzchni 0,2934 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00003818/8 oraz działkę o nr 124/5 o powierzchni 0,1728 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00082862/8, położonych w obrębie Zachód, Miasto Kraśnik (załącznik nr 1), za cenę maksymalną 150 zł/m2.
Wszystkie koszty związane z zakupem gruntu pochodzić będą z wolnych środków Spółdzielni.

 • 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 1. Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 49 w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia inwestycji wykonania parkingu przy ul. Krasińskiego 5-7-9 w Kraśniku. Budowa parkingu została podzielona na II etapy. I etap obejmował rozbudowę istniejącego już parkingu przy ul. Krasińskiego 5-7-9, powstało 24 nowych miejsc parkingowych. W II etapie powstało 38 miejsc parkingowych. Łącznie parking posiada 88 miejsc parkingowych. Koszt budowy parkingu wyniósł 592 704,95 zł brutto. Finansowany został w 50% z funduszu zasobowego i 50% z funduszu inwestycyjnego osiedla „Słoneczne I”. Roboty z funduszu inwestycyjnego osiedla „Słoneczne I” zostaną pokryte z naliczeń funduszu inwestycyjnego, czyli składek czynszu, na przełomie II i IV kwartału 2022 r. Grunt na którym znajduje się parking zostanie rozliczony w terminie późniejszym odrębną uchwała Rady.

Uchwała nr 49/2020

Na podstawie § 82 i § 88 ust. 1 pkt. 13 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 • 1.
  Zatwierdzić rozliczenie inwestycji wykonania parkingu przy ul. Krasińskiego 5-7-9 w Kraśniku, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 • 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. c) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 50 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”. Zmiana dotyczy sposobu naliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w przypadku braku odczytu czyli na podstawie średniego zużycia z ostatnich trzech okresów do przyjmowania zużycia z ostatniego poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Taka metoda pozwala na użycie danych najbardziej prawdopodobnych i zbliżonych do realnych zużyć wody, ewentualne zaniżenia lub zawyżenia szacunku będą odbiegały w minimalnych ilościach od stanów faktycznych.

Uchwała nr 50/2020

Na podstawie § 88 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 • 1.
  Dokonać zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2.
  Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”, uchwalony w dniu 30.04.2018 r.
 • 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
 • 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. d) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 51 w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej okres sprawozdawczy za 2020 r. do Spółdzielni wpłynęły tylko trzy oferty:
  1.Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – ul. Jasna 1,00-013 Warszawa - 13 530 zł (11 000 zł + VAT 23%);
 2. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych – ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa – 6 380 zł (5 187 zł + VAT 23%) + koszty dojazdu lustratora;
 3. Krajowa Rada Spółdzielcza - ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa - 9 840 zł (8 000 zł + VAT 23%).

Rada jednogłośnie wybrała ofertę Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Uchwała nr 51/2020

Zgodnie z postanowieniem art. 91 § 11 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285) oraz § 104 ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 • 1.
  Zlecić przeprowadzenie pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej rok 2020 r. Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa.
  Koszt przeprowadzenia lustracji wyniesie: 5 187,00 zł netto, 6 380,00 zł brutto.
 • 2.
  Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy z podmiotem przeprowadzającym lustrację określającej zasady przeprowadzenia lustracji.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

 

Wyniki głosowania:

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 1. d) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 51 w sprawie: zawieszenia działań dotyczących przetargów na dostawę towarów i wykonania usług oraz odbiorów wykonanych robót i inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. W stanie epidemii, zmuszeni jesteśmy do odwołania zawiesić działania dotyczące przetargów na dostawę towarów i wykonania usług oraz odbiorów wykonanych robót. Informacje będą na bieżąco przekazywana na posiedzeniach Rady.

Uchwała nr 52/2020

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, mając na względzie zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, postanawia co następuje:

 • 1.
  Zawiesza się do odwołania stosowanie Regulaminu przetargów na dostawę towarów i wykonanie usług oraz odbiorów wykonanych robót w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, wprowadzonego dnia 25.06.2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej
  nr 27/2018.
  W związku z powyższym czynności przewidziane w Regulaminie, w szczególności związane z wyłonieniem wykonawców, odbiorami robót, wykonuje Zarząd lub osoby wyznaczone przez Zarząd. W przypadku powyżej wymienionych czynności, wykonywanych tylko przez wyznaczone osoby, podjęte przez nich decyzje wymagają wcześniejszej akceptacji Zarządu Spółdzielni.
  Umożliwia się Zarządowi zlecenie wykonywania robót budowlanych i inwestycji w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem konkurencji lub weryfikacji cen.
  Wprowadza się elastyczne terminy wykonania i odbiorów robót, płatności, wypłaty zaliczek itp.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszanie lub zawieszanie przez Zarząd stawek opłat czynszowych i eksploatacyjnych dla lokali użytkowych.
  Na wykonane wyżej wymienione czynności oraz podjęte decyzje zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółdzielni sporządza i prowadzi w formie pisemnej dokumentację. Po ustaniu zawieszenia tych działań, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pełną informację w tej sprawie.
 • 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r. z mocą obowiązującą od 01.10.2020 r.

Wyniki głosowania:

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 


Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Ad.6.
Pani Małgorzata Szwed omówiła sprawy bieżące i organizacyjne:

- działamy w ramach reżimu sanitarnego, sekretariat został zorganizowany na parterze budynku i zabudowany szybą, do budynku wpuszczane są tylko osoby w maseczkach, po zastosowaniu środków dezynfekujących, pojedynczo do poszczególnych działów, dokonaliśmy podziału pracowników na grupy tak, aby gdy dojdzie do zakażenia, kwarantanną objęta była tylko część zespołu: 3 stanowiska utworzone zostały na świetlicy, 2 w pomieszczeniu po Banku Spółdzielczym. Wydane zostały dyspozycje odnoście sposobu postępowania w czasie epidemii, czyli obowiązkowe maseczki poza pokojem, zachowanie odległości, do minimum ograniczono bezpośrednie kontakty pracowników;

- zamknięte zostały place zabaw, prowadzimy dezynfekcję klatek schodowych, poręczy- skrzynek na listy, drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy klamek, wejść do altanek śmietnikowych;

- wystosowaliśmy pismo informacyjne do mieszkańców, przygotowujemy już kolejne w formie plakatu;

- mieszkańców namawiamy na kontakt mailowy i elektroniczny;

- uruchomiliśmy wewnętrzny dysk, gdzie skanowane są wszystkie teczki lokatorskie, mamy już ich w wersji elektronicznej około 1 000, projekty techniczne mamy już wszystkie;

- nowa strona internetowa ruszy już w przyszłym tygodniu, więc już wkrótce będzie można wiele spraw załatwić przez odpowiednie formularze z poziomu programu S-bit. Będzie to duże ułatwienie, hasło i login będzie można otrzymać drogą mailową;

- tworzymy bazę telefonów, w zasadzie przy wszystkich czynnościach przy załatwianiu spraw prosimy o udostępnienie nam swojego numeru;

- dokonaliśmy zakupu dwóch komputerów i drukarki;

- po informacji o podwyżce czynszu, nie odnotowaliśmy jeszcze żadnych gwałtownych reakcji, było oczywiście kila oburzonych głosów;

- do budżetu obywatelskiego 2 wnioski zgłoszone przez naszych mieszkańców przeszły pozytywnie weryfikację i oba w I i II dzielnicy dotyczą budowy solarnej sygnalizacji świetlnej,

głosowanie trwa od 26 do 30.10.2020 r., informację z prośbą o głosy rozpowszechniliśmy na zasoby Spółdzielni (ulotki do skrzynek, na drzwi wejściowe, informacja na Facebooku Spółdzielni, na stronie internetowej, w związku z obostrzeniami Burmistrz Miasta Kraśnik podjął decyzję o całkowitej rezygnacji z głosowania stacjonarnego, głosować można tylko elektroniczne;

- w środę prace budowlane zaczyna firma z Sandomierza z wynagrodzeniem 208 000 zł na roboty połączenia istniejącego parkingu przy Popiełuszki 13 z drogą Wyszyńskiego, przetarg organizował Urząd Miasta Kraśnik;

- firma Harex będzie robiła 10 miejsc dla miasta wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Roboty te wykonywane będą w ramach budżetu obywatelskiego 2020 r.;

- oddanie bloku Popiełuszki 13 planowane jest na przełomie XI i XII b.r.;

- budowa bloku Popiełuszki 15 rusza w listopadzie, przetarg wygrała firma Walted Waldemar Kabała;

- uruchamiamy szlabany na parkingu Krasińskiego 5-7-9, do tej pory wydano po 60 pilotów na każdy, czyli łącznie 120 pilotów;

- podpisaliśmy umowę na fotowoltaikę dla potrzeb budynku Klonowa 5. Mieliśmy się wstrzymać, jednak mamy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że dotacji dla Spółdzielni, a już na pewno na potrzeby działalności gospodarczej (TVK), nie przewidują w najbliższym czasie, inwestycja powinna być uruchomiona jeszcze w tym roku;

- przygotowujemy się do badania bilansu, w tym roku jest brak uchwały, gdyż w roku poprzednim, była podjęta uchwała na dwa lata z rzędu;

- kontynuowana jest budowa garaży przy ul. Popiełuszki 1D, wylane posadzki, fundamenty, obecnie mamy 8 wolnych garaży;

- cały czas negocjowaliśmy warunki nabycia 2/10 udziałów w drodze przy ul. Węgierskiej od jednego z właścicieli, sprawę kierujemy do sądu;

- prace ujęte w planie remontowym posuwają się do przodu, jednak z uwagi na trwająca epidemię idą wolno i mogą przesunąć się na początek przyszłego roku, obecnie trwa: remont cokołu Zielińskiego13, w niedługim czasie będzie robiony cokół i chodnik Popiełuszki 4, na ukończeniu jest remont balkonów Klonowa 11 i 17, do wykonania jest jeszcze malowanie klatek Kasprowicza 3 i obniżenie krawężników na „Widok I”.

 

Pan Alfred Kręć zapytał czy od nowego roku wzrosną opłaty za wywóz śmieci.

Pani Małgorzata Szwed odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie mamy takiej informacji.

 

Pan Marian Barwiński, na prośbę kilku mieszkańców korzystających z parkingu przy Stokrotce, prosi aby zastanowić się nad wprowadzeniem na tym parkingu płatnych miejsc parkingowych.

Pani Małgorzata Szwed: temat ten był już podejmowany kilkukrotnie, przeprowadzane były ankiety i większość mieszkańców nie wyraziła na to zgody. Szczegółową informację w tej sprawie przedstawimy na kolejnym posiedzeniu.

 

Pan Krzysztof Pulikowski prosił o zamykanie na klucz altanki przy jego bloku i wystosowanie pisma do właściciela pobliskiego sklepu o niewyrzucanie kartonów, pudełek itp.

 

Pan Andrzej Cis zgłosił skargę mieszkańców na pracownika, który robił przeglądy elektryczne bez maseczki i poprosił o zwrócenie uwagi wykonawcy.

Pani Małgorzata Szwed: przeglądy robione były przez firmę zewnętrzną, oczywiście miały się odbyć w reżimie sanitarnym, przekażemy wykonawcy powyższą skargę.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółował:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej