Protokół NR 5/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 31.05.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2021

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 31.05.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 2. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 3. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).

 4. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej;

 5. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 6. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 7. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 8. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 9. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji.

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców nieruchomości do planu remontowego na 2021 r.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia warunków sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku;

 2. zaopiniowania wystąpienia na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Miasto Kraśnik o przejęcie instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na osiedlu „Widok II” w Kraśniku;

 3. zmiany „Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i działek w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku;

 4. ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach gruntowych położnych w Kraśniku, obręb Zachód;

 5. ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 98/4 na rzecz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacji deszczowej;

 6. ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 94/11 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku;

 7. zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numer ewidencyjnym nr 203/86, obręb Zachód, miasto Kraśnik;

 8. ustalenia wysokości rocznej premii dla członków Zarządu;

 9. ogłoszenia konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.

 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni o zmianę w porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 44/2021 w sprawie: zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenów osiedla „Widok II” w Kraśniku. Porządek obrad w tej wersji, przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad. 2.

Protokół nr 4/2021 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad.3.

Małgorzata Szwed omówiła realizację 129 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców nieruchomości do planu remontowego na 2021 r.

 

Ad.4.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 35 w sprawie: zatwierdzenia warunków sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku. Jest to drugie podejście do głosowania. Wszystkie szczegóły zostały dopracowanie w umowie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Na poprzednim posiedzeniu Rady, na wniosek Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji Alfreda Kręcia ustalono, że kilku Radnych dokonana oględzin lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Ks. Zielińskiego 5 na podstawie czego zostanie sporządzony protokół.

Przewodniczący Rady Nadzorczej potwierdził, że 5 maja b.r. razem z Marianem Barwińskim, Alfredem Kręciem, Małgorzatą Szwed i pracownikiem Spółdzielni Piotrem Pączkiem dokonali oględzin lokalu Zielińskiego 5. W trakcie oględzin zapoznano członków Rady Nadzorczej z koncepcją wydzielenia części lokalu z przeznaczeniem na sprzedaż, stanem technicznym i zakresem prac wymaganych do dalszej adaptacji pomieszczenia z uwzględnieniem obecnego Najemcy firmy Veolia Wschód sp. z o.o. w Kraśniku jak i zainteresowanego kupnem wydzielonego lokalu Pana Rafała Adamczyka.

Członkowie Rady uznali, że w obecnym stanie lokal nie spełnia standardów lokalu użytkowego przeznaczonego do samodzielnego funkcjonowania (jest to raczej hala magazynowa). Głównym ograniczeniem jest brak ściany działowej, oddzielnej instalacji c.o. i cw, instalacji elektrycznej oraz łazienki. Nierówności powierzchni podłogi, takie jak niecki czy lokalne ubytki i pęknięcia stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia, poślizgnięcia i upadku. Okna i drzwi w stanie fatalnym.

Zgodnie stwierdzono, że lokal może być adaptowany wyłącznie na potrzeby rozbudowy i zwiększenia powierzchni sprzedażowej dla zainteresowanego kupnem. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli koncepcję podzielenia lokalu i  wyrazili zgodę na przeprowadzenie dalszej procedury sprzedażowej z udziałem Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji Alfreda Kręcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pulikowski powiedział, że Komisja przeprowadziła w dniach 27 i 28 maja b.r. zdalną konsultację ze wszystkimi jej członkami i wyraziła pozytywną opinię co do sprzedaży przedmiotowego lokalu. Przewodniczący Krzysztof Pulikowski powiedział, że każdy majątek Spółdzielni, który może być poddany procedurze sprzedaży powinien przynosić określony dochód i pracować dla jednej i dla drugiej strony, czyli dla Spółdzielni i nabywcy, ponieważ jest to w dobrze pojętym społecznym interesie. Komisja Rewizyjna na podstawie wyników konsultacji poszczególnych jej członków, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zarekomendowała Radzie Nadzorczej jej podjęcie.

Alfred Kręć powiedział, że zabierając głos w tej sprawie na poprzednim posiedzeniu kierował się przede wszystkim tym że kupując, zawsze jakiś udział –wkład własny jest uiszczany. Rok ubiegły Spółdzielnia zamknęła startą, więc intencją jego było, aby konkretne pieniądze wpłynęły jeszcze w tym roku na konto Spółdzielni i tym samym poprawiły wynik finansowy. Drugi raz podchodząc do tej uchwały Rada jest bardziej świadoma. Alfred Kręć powiedział, że podczas głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia, na 200 oddanych głosów około 20 osób wstrzymało się w tej sprawie. Być może mieszkańcy kierowali się niewiedzą w tym temacie, jednak jest przekonany, że dobrze się stało że Rada szerzej podeszła do tej uchwały i wyjaśniła wszelkie wątpliwości. Obecnie jako przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji nie zgłasza już żadnych uwag.

Uchwała nr 35/2021

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6/2021 z dnia 12.05-14.05.2021 r. oraz § 82 i §88 ust.1 pkt 33 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnić Zarząd do zbycia w formie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni ≈ 86,61 m2, położonego w budynku przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku, za cenę 3 200 zł/netto m2 firmie „HAREX” Rafał Adamczyk, ul. Zielińskiego 4/11, 23-204 Kraśnik, z zastrzeżeniem przyznania prawa pierwokupu odrębnej własności lokalu zaznaczonego kolorem żółtym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Upoważnić Zarząd do zawarcia z firmą „HAREX” umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Wszystkie nakłady adaptacyjne związane z przystosowaniem do spełnienia warunków samodzielnego lokalu w tym prace budowlane, koszty przeróbek i sporządzenia dokumentacji projektowej ponosi firma „HAREX”.

 4. Umowa sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego zostanie sporządzona po uregulowaniu całości należności.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

b) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 36 w sprawie: zaopiniowania wystąpienia na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Miasto Kraśnik o przejęcie instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na osiedlu „Widok II” w Kraśniku. Osiedle „Widok” podzielone jest na dwie części I i II. Na osiedlu „Widok I” sieci kanalizacji deszczowej w dużej części zostały odpłatnie przejęte na drodze porozumienia przez Urząd Miasta Kraśnik. Zostały pewne elementy do przekazania, było zawarte porozumienie że przekazujemy tą sieć na majątek miasta i za jaką kwotę, jednak do ostatecznego przekazania nie doszło i te odcinki sieci są elementem sporu sądowego. Na „Widoku II” w dużej części sieć kanalizacji deszczowej jest już wybudowana. Wartość tych sieci to kwota ponad 400 000 zł. W sierpniu ubiegłego roku skierowaliśmy do miasta pismo, przekazując wszystkie niezbędne dokumenty, pozwolenia jeśli chodzi o przekazanie odpłatne tej sieci na majątek Urzędu Miasta. Wzywaliśmy Urząd Miasta do zajęcia stanowiska, jednak odpowiedzi były bardzo lakoniczne. Kwota jest dość duża więc pozostała nam teraz sprawa sądowa. Ponosimy koszt 20 000 zł czyli 5% wpisu sądowego, ale możemy wygrać 400 000 zł. Jednak jest ryzyko, możemy wygrać lub przegrać.

Alfred Kręć zapytał jakie mamy szanse i jakie dodatkowe koszty będziemy jeszcze ponosić.

Piotr Iwan odpowiedział, że w przypadku osiedla „Widok I” sprawa toczy się już około 4 lat.

W tym przypadku wydaje nam się, że ryzyko jest mniejsze, gdyż Spółdzielnia posiada już opinię biegłego powołanego przy osiedlu „Widok I”. Ponosimy koszt 20 000 zł czyli 5% wpisu sądowego, ale możemy wygrać 400 000 zł. Jednak jest ryzyko, możemy wygrać lub przegrać.

Uchwała nr 36/2021

Na podstawie § 82 i §88 ust.1 pkt 33 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia co następuje:

 

§ 1.

    1. Pozytywnie zaopiniować wystąpienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku na drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Miasto Kraśnik o przejęcie instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na osiedlu „Widok II” o wartości 411 970 zł.

    2. Kwota wpisu sądowego w wysokości 5% wartości dochodzonej kwoty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 37 w sprawie: zmiany „Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i działek w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.

Uchwała nr 37/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Dokonać zmian w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i działek w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc „Regulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i działek w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 65/2016 w dniu 19.12.2016 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

d) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 38 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach gruntowych położnych w Kraśniku, obręb Zachód. Blok Popiełuszki 15 finansowany jest przez BGK, a mieszkania będą z lokatorskie prawem do lokalu. Zaciągając kredyt hipoteka zostanie ustanowiona na rzecz banku, przed ustanowieniem tej hipoteki chcemy uregulować wszystkie służebności w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej oraz zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych.

Uchwała nr 38/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomościach przywołanych poniżej służebności gruntowych (według załącznika graficznego nr 1):

1. Nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu po istniejących ciągach pieszo jezdnych i przejazdu po istniejących drogach na działce nr 94/12 położonej w Kraśniku Obręb 2 Zachód, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, dla której założona jest księga wieczysta Nr LU1K/00012482/9, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 224/4, 224/5, które znajdują się w księdze wieczystej LU1K/00096280/5, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej oraz zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych.

2. Nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu po istniejących ciągach pieszo jezdnych i przejazdu po istniejących drogach na działce nr 98/9 położonej w Kraśniku Obręb 2 Zachód, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, dla której założona jest księga wieczysta Nr LU1K/00093949/2, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 224/4, 224/5, które znajdują się w księdze wieczystej LU1K/00096280/5, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej oraz zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych.

3. Nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu po istniejących ciągach pieszo jezdnych i przejazdu po istniejących drogach na działce nr 197/22 położonej w Kraśniku Obręb 2 Zachód, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, dla której założona jest księga wieczysta Nr LU1K/00012482/9, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 224/4, 224/5, które znajdują się w księdze wieczystej LU1K/00096280/5, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej oraz zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych.

4 Nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu po istniejących ciągach pieszo jezdnych i przejazdu po istniejących drogach na działce nr 224/1 położonej w Kraśniku Obręb 2 Zachód, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, dla której założona jest księga wieczysta Nr LU1K/00042601/9, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 224/4, 224/5, które znajdują się w księdze wieczystej LU1K/00096280/5, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej oraz zapewnienia użytkowania miejsc parkingowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

e) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 39 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu lub służebności gruntowej na działce nr 98/4 na rzecz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacji deszczowej. Jest to działka przeznaczona na sprzedaż.

Uchwała nr 39/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomości gruntowej - działce położonej w Kraśniku, obręb Zachód oznaczonej numerem 98/4 nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu lub służebności gruntowej dla sieci kanalizacji deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela tej sieci (przebieg służebności oznaczony na załączniku graficznym nr 1 kolorem niebieskim).

2. Służebność będzie polegać na:

a) prawie do utrzymania sieci położonej na powyższej nieruchomości,

b) prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania,

c) udostępnianiu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci,

d) umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osobom upoważnionym przez właściciela sieci poprzez wydzielanie wzdłuż sieci i wokół urządzeń pasa nieruchomości dla sieci kanalizacji deszczowej o szerokości 2 m. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy trwale związanej z gruntem.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

f) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 40 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu lub służebności gruntowej na działce nr 94/11 na rzecz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacji teletechnicznej. Jest to działka przeznaczona na sprzedaż.

Uchwała nr 40/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomości gruntowej - działce położonej w Kraśniku, obręb Zachód oznaczonej numerem 94/11 nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu lub służebności gruntowej dla sieci kanalizacji teletechnicznej na rzecz każdoczesnego właściciela tej sieci (przebieg służebności oznaczony na załączniku graficznym nr 1 kolorem pomarańczowym).

2. Służebność będzie polegać na:

a) prawie do utrzymania sieci położonej na powyższej nieruchomości,

b) prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania,

c) udostępnianiu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci,

d) umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osobom upoważnionym przez właściciela sieci poprzez wydzielanie wzdłuż sieci i wokół urządzeń pasa nieruchomości dla sieci teletechnicznej o szerokości 1 m. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy trwale związanej z gruntem.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

g) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 41 w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numer ewidencyjnym nr 203/86, obręb Zachód, miasto Kraśnik. Podobna uchwała została uchwalona 26 kwietnia b.r., zawierała jednak inną wartość. Uchwała dotyczy działki dzierżawionej wzdłuż parkingu przy Krasińskiego 5-7-9. Rzeczoznawca wówczas wycenił tą działkę na kwotę 121 000 zł, teraz kwota wyceny została podwyższona na kwotę 124 000 zł, dlatego też jesteśmy zmuszeni zmienić tę uchwałę.

Alfred Kręć zapytał, czy jest szansa aby skorzystać z ulgi lub bonifikaty przy zakupie tej nieruchomości.