Protokół NR 4/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 26.04.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2021

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.04.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczącego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).

 5. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 6. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 7. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);

 8. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);

 9. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji.

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 4. Omówienie wyników lustracji za 2020 r.

 5. Omówienie wyniku finansowego na dzień 28.02.2021 r.

 6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2020 r. w wersji rozszerzonej.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany „Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”;

 2. zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenów osiedla „Widok II” w Kraśniku;

 3. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu po działce nr 224/2 położonej w obrębie Zachód w Kraśniku, dla przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych na osiedlu „Widok II”;

 4. zatwierdzenia oferty wykonania wymiany pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz w piwnicach wraz z malowaniem klatek schodowych w budynkach Metalowców 4, 5, 6, 8, Niepodległości 28 w Kraśniku;

 5. zatwierdzenia warunków sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w budynku usługowo - handlowym przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku;

 6. zakupu działki nr 203/86, obręb Zachód, miasto Kraśnik;

 7. określenia zasad zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 94/11, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik;

 8. określenia zasad zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/4, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik;

 9. ustanowienia prawa odrębnej własności dla garaży nr 1a i 1b w zespole garaży przy
  ul. Popiełuszki 1D na osiedlu „Południe” w Kraśniku.

 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.

 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad. 2.

Protokół nr 3/2021 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad.3.

Omówił rewident Pan Jan Chabros. Przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku, ul. Klonowa 5, na które składa się:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.,

 • rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

 • sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

 • jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutem jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania są z nim zgodne i nie wymagało korekty.

 

Ad.4.

Omówiła Pani Halina Michalczuk upr. lustr. 1203/95 przeprowadzający lustrację w dniach od 10.03 do 20.04.2021 roku, zgodnie z zawartą umową z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Lustracją Spółdzielni zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. informacje wstępne dotyczące Spółdzielni;

 2. podstawy prawne i organizacyjne Spółdzielni;

 3. struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni;

 4. stan prawny gruntów;

 5. zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe;

 6. gospodarka zasobami mieszkaniowymi;

 7. gospodarka remontowa zasobów Spółdzielni;

 8. gospodarka magazynowa;

 9. działalność inwestycyjna;

 10. działalność społeczna i oświatowo – kulturalna;

 11. gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;

 12. informacje końcowe.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez członków zarządu i pracowników Spółdzielni. Ustalenia zawarte w protokole lustracji pozwalają na wydanie pozytywnej oceny funkcjonowania i efektów pracy samorządu Spółdzielni. Pani lustrator nie zawarła w protokole żadnych nieprawidłowości i nie zostały ze strony związku sformułowane wnioski polustracyjne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pulikowski powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z listem polustracyjnym z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie z satysfakcją stwierdza, iż czynności lustracyjne potwierdziły prawidłowy przebieg procesu zarządzania Spółdzielnią, poprawność podejmowanych decyzji inwestycyjnych, prawidłowość dokumentowania operacji finansowych, co w świetle obowiązującego prawa spółdzielczego potwierdza gospodarność, celowość i rzetelną realizację przez Spółdzielnię jej celów ekonomicznych, które są zgodne z interesami członków Spółdzielni. Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjmują list polustracyjny jako istotne wsparcie Rady Nadzorczej w wypełnianiu funkcji kontrolnej i nadzorczej.

 

Alfred Kręć powiedział Pani lustrator, że mamy problem z jednym z lokatorów, który kwestionuje wielkość swojego zadłużenia i wielkość naliczonych odsetek, między innymi podnosi, że tylko nasza Spółdzielnia, jako jedyna, nalicza odsetki za nieterminowe płatności. Zapytał, czy jest to prawdą i czy Pani lustrator się z tym spotkała?

Pani lustrator odpowiedziała, że nie spotkała Spółdzielni, która by nie naliczała odsetek. Spotykała się z zapisem dość elastycznym w statucie, że „Spółdzielnia nalicza odsetki”, albo „Spółdzielnia może naliczać odsetki”. Najwyższy organ, który zatwierdza taki statut daje zezwolenie do uregulowania tej kwestii w postaci regulaminu. W S.M. „Metalowiec”, w Regulaminie gospodarki finansowej jest zapis mówiący o tym, że Spółdzielnia nalicza odsetki od nieterminowych płatności. Odnoście różnych należności, jest tak, że jeśli ktoś nie płaci, to zostają naliczone odsetki ustawowe.

 

 

Ad.5.

Agata Kowalska omówiła wynik finansowy na dzień 28.02.2021 r. Kwota zaplanowanych kosztów na rok 2021 to 15 892 052,00 zł, obecnie wykonano plan na kwotę 3316 554,97 zł, czyli 20,9 %.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pulikowski powiedział, nie zgłasza zastrzeżeń co do osiągniętego wyniku finansowego za okres od 01-01-2021 r. do 28-02-2021 r. i ocenia ten wynik za rezultat prawidłowo prowadzonej działalności gospodarczej w ciągu 2 m-cy b.r.

Alfred kręć powiedział, że po analizie cieszy się, że jest plus na telewizji i Internecie, czy jest szansa na utrzymanie takiego wyniku?

Agata Kowalska odpowiedziała, że widoczny jest już efekt podwyżki, który pokrywa koszty stałe, ale co będzie dalej nie wiemy. Wszystko zależy od tego czy klient zostanie z nami. Wiemy, że jest duża konkurencja. Część opłat za telewizję mamy w walucie obcej, występuje tutaj ryzyko walutowe. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to kształtują rynki zagraniczne.

 

Ad.6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r. w wersji rozszerzonej, zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

 

Ad.7.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 26 w sprawie: zmiany „Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.

Uchwała nr 26/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 34 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

Zatwierdzić zmiany w „Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r., z tym dniem traci moc Regulamin uchwalony w dniu 30.04.2018 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 27 w sprawie: zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenów osiedla „Widok II” w Kraśniku. Zagospodarowanie dotyczy wschodniej części osiedla i zostało wykonane przez firmę wybraną w drodze przetargu „Greg project Architektura & Budownictwo” z Ciechanowa.

Uchwała nr 27/2021

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia co następuje :

§ 1.

Zatwierdzić koncepcję zagospodarowania terenu osiedla „Widok II” w Kraśniku (części wschodniej) wykonaną przez firmę projektową „Greg project Architektura & Budownictwo”
06-400 Ciechanów, ul. Borodzicza 1a, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 28 w sprawie: ustanowienia służebności przechodu i przejazdu po działce nr 224/2 położonej w obrębie Zachód w Kraśniku, dla przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych na osiedlu „Widok II”.

Uchwała nr 28/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie na działce nr ewidencyjny 224/2 położonej w obrębie 2 Zachód, miasto Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, nieodpłatnej i nieograniczonej
w czasie służebności drogowej (prawa przechodu i przejazdu pasem 5 metrów w obu kierunkach) na rzecz każdoczesnego właściciela/ współwłaściciela działek nr 224/4, 224/5, 103/16, 103/17, 103/18, 103/22, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3 położonych w obrębie
2 Zachód, miasto Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

d) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 29 w sprawie: zatwierdzenia oferty wykonania wymiany pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz w piwnicach wraz z malowaniem klatek schodowych w budynkach Metalowców 4, 5, 6, 8, Niepodległości 28 w Kraśniku. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma oferując kwotę dwukrotnie wyższą niż zakładaliśmy. W wyniku negocjacji wykonawca zaproponował wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach Metalowców 4, 5, 6, 8, Niepodległości 28.

Uchwała nr 29/2021

Na podstawie § 82 Statutu oraz pkt IV ust.1 Regulaminu przetargów na dostawę towarów i wykonania usług oraz odbiorów wykonanych robót i inwestycji, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, postanawia co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzić ofertę firmy Gama-System Andrzej Bryczek, ul. Graniczna 189, 23-204 Kraśnik, na wykonanie wymiany pionów i poziomów elektrycznych na klatkach schodowych oraz w piwnicach wraz z malowaniem klatek schodowych w budynkach Metalowców 4, 5, 6, 8, Niepodległości 28 w Kraśniku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

e) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 30 w sprawie: zatwierdzenia warunków sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w budynku usługowo - handlowym przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku. Mamy uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie sprzedaży dwóch lokali (wymiennikownia i hydrofornia) w budynku Zielińskiego 5. Aby przystosować lokal do spełnienia warunków samodzielności należy min. wybudować ściany, wymienić drzwi i okna, przebudować instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i sanitarną, które szacunkowo wyniosą około 16 500 zł oraz ponieść na rzecz firmy Veolia koszty przeróbek, które będą niezbędne dla rozdzielenia powierzchni (montaż drzwi w nowym miejscu i przeróbki instalacji elektrycznej) około 25 000 zł. Nie chcemy inwestować w w/w lokal tylko chcemy go sprzedać w takim stanie jakim jest. Bezwzględnie wszystkie (również nieprzewidziane i niewymienione) przeróbki, będą należały do Nabywcy. Na przetarg nikt się nie stawił, po przetargu firma „HAREX” Rafał Adamczyk złożył ofertę kupna za cenę zgodną z wyceną rzeczoznawcy 3 126,59 zł netto mprzy jednoczesnym rozłożeniu płatności na 24 miesięczne raty. Zarząd zaproponował kwotę sprzedaży 3300,00 zł netto m2. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wysokie koszty adaptacji lokalu, w uchwale przyjęto kwotę 3 200 zł netto m2.

Alfred Kręć wyraził sprzeciw co do rozłożenia na raty całej płatności i podjął się negocjacji z Panem Rafałem Adamczykiem. Marian Barwiński powiedział, że wie jak lokal wygląda i jest za sprzedażą lokalu i podjęciem uchwały w tej wersji. Andrzej Cis powiedział, że tak naprawdę tylko firmie Harex będzie zależało na zakupie tego lokalu, gdyż Pan Adamczyk posiada w budynku Zielińskiego 5 sklep.

Rada zdecydowała odstąpić od głosowania uchwały w tym brzmieniu i przenegocjować warunki płatności za lokal z wkładem początkowym przy podpisaniu umowy.

Komisja GZM umówiła spotkanie na 28 kwietnia b.r. na godzinę 10:00 w celu obejrzenia w/w lokalu.

 

Uchwała nr 30/2021

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia co następuje :

§ 1.

 1. Upoważnić Zarząd do zbycia w formie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni ≈ 86,61 m2, położonego w budynku przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku, za cenę 3 200 zł/netto m2 firmie „HAREX” Rafał Adamczyk, ul. Zielińskiego 4/11, 23-204 Kraśnik, z zastrzeżeniem przyznania prawa pierwokupu odrębnej własności lokalu zaznaczonego kolorem żółtym na załączniku do niniejszej uchwały.

 2. Upoważnić Zarząd do zawarcia z firmą „HAREX” umowy określającej warunki korzystania z lokalu do czasu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w której należność z tytułu sprzedaży lokalu rozłożyć maksymalnie na 24-miesięczne raty, stawkę najmu określić na dzień 1 maja 2021 r. w wysokości 15 zł mnetto i korygować proporcjonalnie do wpłat za lokal, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany.

 3. Wszystkie nakłady adaptacyjne związane z przystosowaniem do spełnienia warunków samodzielnego lokalu w tym prace budowlane, koszty przeróbek i sporządzenia dokumentacji projektowej ponosi firma „HAREX”.

 4. Umowa sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego zostanie sporządzona po uregulowaniu całości należności.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 

 

 

 

6.

Krasa Marta

 

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 

 

 

 

 

Niniejszą uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta.

 

f) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 31 w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 203/86, obręb Zachód, miasto Kraśnik. Na powyższej nieruchomości znajduje się nowo wybudowany parking przy ul. Krasińskiego 5-7-9. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Obecnie mamy podpisaną umowę dzierżawy obowiązującą do 31.12.2029 r. na kwotę ≈6 400 zł brutto rocznie. Trwały długie rozmowy i negocjacje, aby tą działkę wykupić. Obecnie Starostwo jest przychylne, aby nieruchomość zbyć, mają opinię prawną w tej sprawie. Działka została wyodrębniona i przekształcona z pasa drogowego. Wstępna wycena opiewa na kwotę 121 000 zł.

Uchwała nr 31/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wyrazić zgodę na zakup dzierżawionej przez Spółdzielnię nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 203/86 o powierzchni 0,1595 ha, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik, przeznaczonej pod wybudowany parking przy ul. Krasińskiego 5-7-9, będącej własnością Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w Kraśniku, za cenę około 121 000,00 zł, wynikającą z operatu szacunkowego sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Panią Annę Fic (załącznik nr 1).

 2. Wszystkie koszty związane z zakupem gruntu pochodzić będą z wolnych środków Spółdzielni.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

g) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 32 w sprawie: określenia zasad zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 94/11, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik. Działka znajduje się przy reduktorze gazowym przy ul. Wyszyńskiego, jest w użytkowaniu wieczystym. Wąska działka pod usługi.

Uchwała nr 32/2021

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2015 z dnia 12.06.2015 r. oraz §82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

 1. Zbyć nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 94/11 o pow. 0,0348 ha położą w obrębie Zachód, miasto Kraśnik, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1K/00012482/9, za minimalną cenę ≈94,83 zł netto za m2 gruntu tj. 33 000,00 zł netto, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 23.03.2021 r., sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego Panią Teresę Kamelę.

 2. Koszty aktu notarialnego zbywanej działki ponosi strona nabywająca.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

h) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 33 w sprawie: określenia zasad zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/4, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik. Jest to wąska działka z ograniczonym użytkowaniem. Obecnie z niej nie korzystamy, przeprowadziliśmy przez nią kanalizację deszczową i sanitarną na potrzeby osiedla „Widok II”.

Uchwała nr 33/2021

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2019 z dnia 7.06.2019 r. oraz §82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

 1. Zbyć nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 98/4 o pow. 0,363 ha położą przy ul. Węgierskiej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1K/00092836/0, za minimalną cenę 54,58 zł netto za m 2 gruntu tj. 19 812,54 zł netto, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.04.2021 r., sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego Panią Teresę Kamelę.

 2. Koszty aktu notarialnego zbywanej działki ponosi strona nabywająca.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

i) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 34 w sprawie: ustanowienia prawa odrębnej własności dla garaży nr 1a i 1b w zespole garaży przy ul. Popiełuszki 1D na osiedlu „Południe” w Kraśniku.

Uchwała nr 34/2021

Na podstawie § 88 ust.1 pkt 31 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W 4 garażach w zespole garaży przy ulicy Popiełuszki 1D w Kraśniku, obręb Zachód, osiedle „Południe”, budowanych na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, w przypadku pozyskania do czasu rozliczenia inwestycji chętnych, wyodrębnić garaż 1a i 1b i ustanowić dla tych garaży prawo odrębnej własności na rzecz przyszłych Zamawiających.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania:

 

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

-

-

-

nieobecna

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Ad.8.

Sprawy bieżące i organizacyjne:

Przewodniczący Janusz Dziegdziarz omówił pismo jednego z mieszkańców w sprawie zadłużenia mieszkania przy ul. Ks. Popiełuszki 4. Po analizie i zapoznaniu się z argumentami, Rada przyjęła stanowisko Zarządu w sprawie podanego salda.

 

Pozostałe sprawy bieżące i organizacyjne omówił Piotr Iwan:

 • zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia zostały wysłane do skrzynek i zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Do porządku obrad dodaliśmy uchwałę nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych przy ul. Węgierskiej;

 • w budynku Popiełuszki 15 sprzedano 30 mie