Protokół NR 3/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 26.03.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.03.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczącego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 9. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 10. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji; 

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
 4. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego za 2020 r.
 5. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: rozliczenia planu zakupu środków trwałych na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii w 2020 r.; zatwierdzenia planu zakupu środków trwałych na 2021 r. na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii;  zapoznania się i poparcia uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. dotyczącej podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku; zatwierdzenia rozliczenia inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Klonowej 7 w Kraśniku; zmiany „Regulaminu porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.
 7. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 8. Rozliczenie zadań premiowych członków Zarządu za I kwartał 2021 r.
 9. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na II kwartał 2021 r.
 10. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 2/2021 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Krzysztof Pulikowski omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres

od 11 sierpnia 2020 r. do 25 marca 2021 r. W tym Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Wypełniała swoją funkcję statutową na posiedzeniach plenarnych, w pracach prezydium, Komisji GZM i Inwestycji, a także poprzez powierzanie czynności kontrolno-nadzorczych do przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną. W okresie sprawozdawczym Członkowie Komisji Rewizyjnej ze względu na stan epidemii, uczestniczyli w 3 przetargach z 10 organizowanych w celu wyboru wykonawców zadań remontowych i inwestycyjnych. Członkowie Komisji GZM i Inwestycji uczestniczyli w 12 z 28 odbiorów inwestycji i prac remontowych wykonywanych w zasobach naszej Spółdzielni oraz opiniowali plan remontów i inwestycji. Odbyło się 7 posiedzeń, podjęto 42 uchwały. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przyjęte bez uwag.

Ad.4.
Agata Kowalska omówiła Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. składające się z 4 części: wprowadzenia do sprawozdania, rachunku zysków i strat, bilansu oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r. to kwota 65 061 867,48 zł, przyrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 4 100 000 zł, w tym aktywa trwałe 55 631 986,96 zł, aktywa obrotowe 9 296 913,68 zł, należne wpłaty na kapitał podstawowy to 132 966,84 zł, kapitały własne 45 993 051,16 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 068 816,32 zł. Rachunek zysków i strat zamyka się po rozliczeniu nadwyżki kosztów nad przychodami roku bieżącego ponieważ mamy stratę kwotą brutto -303 827,66 zł, podatek dochodowy 93 724,00 zł i strata na GZM 665 562,18 zł, zysk po rozliczeniu nadwyżki kosztów nad przychodami roku bieżącego wyniósł 268 010,52 zł., przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 14 688,297,75 zł, koszty działalności operacyjnej 15 354 582,60 zł. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r. zostało przyjęte bez uwag.

Ad.5.
Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r. zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawach:

Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 20 w sprawie: rozliczenia planu zakupu środków trwałych na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii w 2020 r. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 157 000,00 zł netto, zrealizowano 71 307,40 zł. Niewykonanie głównie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Środki te przejdą na rok 2021 r.

Uchwała nr 20/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Zatwierdzić rozliczenie planu zakupów środków trwałych na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii w 2020 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pani Danuta Wieczorek miała problemy techniczne z połączeniem.

 

Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 21 w sprawie: zatwierdzenia planu zakupu środków trwałych na 2021 r. na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii. Zaplanowano kwotę 140 000,00 zł netto min. na modemy kablowe, routery WIFI i ONT, karty kodowe, STB, Internet, stację cyfrową oraz rozbudowę sieci TVK na osiedlu „Widok II”.

Uchwała nr 21/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Zatwierdzić plan zakupów środków trwałych na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 22 w sprawie: zapoznania się i poparcia uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. dotyczącej podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 oraz obostrzenia wynikające z obowiązujących przepisów zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w roku 2021 w dotychczasowym, tradycyjnym trybie jest niemożliwe. Dlatego też Zarząd podjął uchwałę o poddaniu pod głosowanie na piśmie uchwał pozostających w kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w częściach w dniach 12-14 maja 2021 r. Forma głosowania pisemnego, uproszczonego, powołana zostanie komisja ds. przeprowadzenia głosowania na piśmie nad uchwałami Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, składającą się z dwóch członków Rady Nadzorczej, jednego członka Zarządu Spółdzielni lub pełnomocnika Zarządu oraz dwóch losowo wybranych przed rozpoczęciem każdego z głosowań członków Spółdzielni. Każdy, kto będzie chciał zagłosować osobiście będzie musiał pojawić się na głosowaniu.

Uchwała nr 22/2021

Na podstawie § 70 ust. 3 Statutu Spółdzielni, art.1 ust.7 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1465) w związku z art. 36 § 9-13 ustawy z 16.08.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275), Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”:

§ 1.

Zapoznała się i popiera uchwałę Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie: podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w częściach, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Do Komisji ds. przeprowadzenia głosowania na piśmie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, powołać sześciu członków Rady Nadzorczej, przedstawiciela danego osiedla:
- na dzień 12.05.2021 r. w godz. 1300 – 1700, część I - osiedle „Metalowiec” i osiedle „Młodych”:

Janusz Dziegdziarz;

Alfred Kręć;

- na dzień 13.05.2021 r. w godz. 1300 – 1700, część II - osiedle „Słoneczne I” i osiedle „Południe”:

a) Marian Barwiński;

b) Anna Danielewicz – Flis;

- na dzień 14.05.2021 r. w godz. 1300 – 1700, część III - osiedle „Słoneczne II”, osiedle „Widok I” i „Widok II”

a) Andrzej Cis;

b) Krzysztof Pulikowski.

W przypadku niestawiennictwa osoby wyznaczonej do Komisji, upoważnia jednoosobowo Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę do oddelegowania kolejnego członka Rady Nadzorczej do Komisji.

Upoważnia członków Komisji do podpisania protokołu końcowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pani Danuta Wieczorek miała problemy techniczne z połączeniem.

 

d) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 23 w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Klonowej 7 w Kraśniku. Inwestycja została zamknięta i koszt budowy wyniósł 115 133,19 zł.

Uchwała nr 23/2021

Na podstawie § 88 pkt 31 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić rozliczenie inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Klonowej 7 w Kraśniku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pani Danuta Wieczorek miała problemy techniczne z połączeniem.

 

e) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 24 w sprawie: zmiany „Regulaminu porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”. W związku ze zmianami w mieście, musimy dostosować nasz regulamin poprzez zmianę w §12 zapisu dotyczącego wywozu odpadów komunalnych.

Uchwała nr 24/2021

Na podstawie § 88 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Dokonać zmian w „Regulaminie porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc „Regulamin porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” uchwalony w dniu 24.02.2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pani Danuta Wieczorek miała problemy techniczne z połączeniem.

 

Ad.7.

Małgorzata Szwed poinformowała Radnych, że z końcem sierpnia b.r. przechodzi na emeryturę.

Piotr Iwan omówił sprawy bieżące i organizacyjne:

przedstawiono pismo jednego z mieszkańców Spółdzielni w sprawie zadłużenia mieszkania przy ul. Ks. Popiełuszki 4, po bliższym zapoznaniu się ze sprawą, Rada Nadzorcza pozostawiła rozpatrzenie sprawy Zarządowi Spółdzielni;

w budynku Popiełuszki 15 sprzedano 26 mieszkań lokatorskich, mamy dwie rezerwacje;

sprzedano 18 garaży w budynku Popiełuszki 1D;

czekamy na opinię projektanta co do kierunku dalszego remontu tzw. zielonego dachu na Krasińskiego 3e;

w poniedziałek wyjdzie Gazeta Spółdzielcza z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców i planem remontowym na 2021 r.;

ruszyły przetargi, odbyły się już na wykonanie remontu elewacji, wygrały firmy z Kraśnika: „Baster -Bud” - 4 elewacje, „Harex” - 1 elewacja, „Remontex” - 1 elewacja;

trwa przebudowa kotłowni na Wyszyńskiego 19;

pierwszy raz od 10 lat zmuszeni jesteśmy dokonać zmian w zaliczkach opłaty zmiennej na centralne ogrzewanie w miesiącu kwietniu. Na podstawie stale prowadzonej analizy kosztów centralnego ogrzewania za okres od października 2020 r. do końca marca 2021 r. wynika, że ustalone zaliczki nie pokrywają rzeczywistych kosztów. Przede wszystkim spowodowane jest to faktem, że trwający sezon grzewczy okazał się w swoich skutkach najzimniejszym sezonem na przestrzeni ostatnich czterech lat. W tym czasie również dostawca ciepła Veolia podwyższała stawki trzykrotnie. Od sierpnia 2018 r. opłata za 1 GJ wzrosła o 20% tj. z 33,17 zł/GJ do 39,91 zł/GJ. Obecnie na kilku budynkach zaliczki są niewystarczające i tam zmuszeni jesteśmy je zmienić;

ogłaszamy sprzedaż lokalu użytkowego przy Zielińskiego 5, około 90 m2, od strony południowej, lokal po wymienniku ciepła, cena wyjściowa 3 500 zł netto m2;

kończymy przeprowadzkę działu czynszów na parter biurowca Spółdzielni, przy okazji modernizujemy wewnętrzna sieć internetową;

cały czas walczymy z COVID-19, dezynfekujemy pomieszczenia, klamki, poręcze, wybieramy zaległe urlopy, wprowadzamy prace zdalną, wszyscy z zewnątrz obsługiwani są na dole budynku;

trwa skanowanie teczek lokatorskich, około 1500 już jest zapisanych elektronicznie;

uporządkowany został pokój TVK, zalegające pudełka, modemy, stary sprzęt elektroniczny wywieziono do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

rozpoczęliśmy współpracę z firmą projektową z Ciechanowa odnośnie koncepcji wschodniej części osiedle „Widok II” i bloku Popiełuszki 11.

 

Alfred Kręć odnoście zaliczek na c.o. zaproponował, aby obecną stawkę utrzymać jeszcze na maj.

Piotr Iwan odpowiedział, że rozliczenie zgodnie z regulaminem Spółdzielni mamy do końca kwietnia więc musimy to zrobić teraz. Na każdym bloku suma zaliczek na koniec okresu rozliczeniowego musi być równa rzeczywistym kosztom fakturowanym przez dostawcę ciepła firmę Veolia. Liczymy na zrozumienie mieszkańców.

 

Andrzej Cis zapytał o przetargi na elewacje, co się dzieje, że elewacje zbyt szybko płowieją, czy są kiepskiej jakości farby, czy może są rozcieńczane? Może powinniśmy dołożyć i zrobić to lepszymi materiałami.

Małgorzata Szwed odpowiedziała, jakiś czas temu badaliśmy już tą sprawę, obecnie jest 5 lat gwarancji na farby i jakość farb jest znacznie lepsza, niż farb, którymi malowaliśmy w latach 2006-2007. Farba podlega z czasem korozji biologicznej, jest to powszechne zjawisko, występujące na elewacjach budynków, szczególnie od północy i zachodu. Materiały budowlane ulegają stopniowej degradacji, pod wpływem żywych organizmów, głównie takich jak grzyby, glony, mchy. Obecnie stosowane są środki ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów i ta jakość jest już inna, lepsza. W przetargach potrafi być nawet kilkadziesiąt tysięcy różnicy na ścianie. Musimy balansować pomiędzy jakością i ceną.

Ad.8.
Rada dokonała analizy i bez uwag zaakceptowała wykonania zadań premiowych w I kwartale 2021 r. 

Ad.9.
Ustalono zadania premiowe dla członków Zarządu na II kwartał 2021 r.:

1. Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni;

2. Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącej Finansowania budowy budynku Popiełuszki 15;

3. Uruchomienie procedur dla realizacji wszystkich zaplanowanych remontów objętych planem rzeczowo- finansowym.

Ad.10.
Prezes Zarządu w imieniu całego Zarządu i wszystkich pracowników Spółdzielni złożył Radzie Nadzorczej życzenia świąteczne.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej