17. Regulamin montażu klimatyzatorów

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku

§ 1.

Regulamin niniejszy zostaje uchwalony i obowiązuje w oparciu o Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. 

 

§ 2.

1.      Lokatorami w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

a)      członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,

b)     członkowie spółdzielni, którym przysługuje prawo do odrębnej własności lokali mieszkalnych,

c)      właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

d)     najemcy lokali mieszkalnych, którzy mają zawarte umowy najmu ze spółdzielnią.

§ 3.

Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego lokatora do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 4.

1.      Dopuszczalny jest montaż klimatyzatora wyłącznie w następujących lokalizacjach:

1.1.    Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować jedynie na posadzce lub suficie loggii lub balkonów.

1.2.    W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się montaż na elewacji budynku będącej ścianą danego lokalu.

2.      Niedopuszczalny jest montaż klimatyzatorów na dachach budynków.

 

§ 5.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku może wyrazić zgodę na montaż klimatyzatorów o ile zostaną spełnione niżej określone warunki:

1.         Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana do ściany w sposób trwały i bezpieczny na odpowiedniej konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych w osłonach stalowych lub kotew chemicznych, o odpowiedniej długości (zamocowanie w ścianie murowanej lub betonowej co najmniej 10 cm).

2.         Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania
i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.

3.         Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nienaruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

4.         Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny, który musi być systematycznie opróżniany, w szczególnych przypadkach Spółdzielnia może wyrazić zgodę na podłączenie do rur spustowych.

5.         Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz.

6.         Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę ociepleniową instalacji rozprowadzającej.

7.         Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).

8.         Zasilanie elektryczne należy podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora. W przypadku, gdy moc klimatyzatora jest większa od 2 kW Lokator obowiązany jest wystąpić do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy zamówionej.

9.         Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno – Rozruchową danego urządzenia.

10.     Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami
i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

11.     Klimatyzator musi spełniać warunki aktualnych przepisów, a poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 70 dB w ciągu dnia oraz 30 dB w ciągu nocy.

 

§ 6.

Spółdzielnia cofnie zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaże jego niezwłoczny demontaż
w przypadkach, gdy:

  1. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,
  2. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają warunków określonych
    w przepisach, w szczególności warunków technicznych,
  3. Jednostka zewnętrzna przekracza dopuszczalny poziom hałasu.

§ 7.

Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio Lokatora, zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.

§ 8.

1.      Lokator który zamontował klimatyzator:

1.1.    Przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora i odpowiada za wszelkie szkody powstałe
z tego tytułu,

1.2.    Przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku za powstałych uszkodzenia mienia powstałe w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym w szczególności uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,

1.3.    Zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń,

1.4.    Zobowiązuje się na każde wezwanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”
w Kraśniku do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora,

2.      Na każde pisemne wezwanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku), Lokator zobowiązany jest do demontażu klimatyzatora wraz
z konstrukcją mocującą we własnym zakresie. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Lokatora, obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Zarządu Spółdzielni, albo przez służby techniczne Spółdzielni.

3.      W przypadku niewywiązywania się z ustaleń, o których mowa w pkt. 1.3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.

§ 9.

Pozwolenie na montaż klimatyzatora lub odmowa wydania takiego pozwolenia wraz
z uzasadnianiem, zostanie wydana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”
w Kraśniku, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie pozwolenia. 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

§ 11.

1.      Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w dniu 29.02.2016 r. Uchwała nr 7/2016.

2.      Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Link