14. Regulamin korzystania z garaży i miejsc postojowych w podziemnym parkingu wielostanowiskowym w budynku Krasińskiego 3e

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH W PODZIEMNYM PARKINGU WIELOSTANOWISKOWYM W BUDYNKU KRASIŃSKIEGO 3e

 

 

 

PRZEPISY WSTĘPNE

 

§1.

Korzystanie z parkingu wielostanowiskowego dostępne jest dla każdego uprawnionego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z GARAŻU WEWNĘTRZNEGO

 

§2.

1.      Uprawnionymi do wjazdu na teren parkingu wielostanowiskowego i korzystania z miejsc postojowych oraz garaży w tym parkingu są właściciele lokali mieszkalnych, z którymi związane jest prawo do wyłącznego korzystania z przypisanych miejsc postojowych oraz garaży, w wielostanowiskowym parkingu podziemnym.

2.      Prawo do korzystania z miejsc postojowych oraz garaży w parkingu podziemnym przysługuje także najemcom, na warunkach przewidzianych dla właścicieli lokali, w razie wynajęcia lokali z którymi związane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych oraz garaży w parkingu podziemnym a także w przypadku wynajęcia samego prawa do korzystania z miejsca postojowego.

 

§3.

1.      Warunkiem wjazdu na teren parkingu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych oraz garaży w tym parkingu jest, posiadanie kodowanego pilota umożliwiającego wjazd do i wyjazd z parkingu podziemnego.

2.      Otwieranie bramy wjazdowej następuje wyłącznie poprzez pilota.

 

§4.

Niezależnie od postanowień § 2-3 regulaminu prawo wjazdu na teren parkingu przysługuje karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej oraz pojazdom służb holowniczych (auto - pomocy) w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU WEWNĘTRZNEGO

 

§5.

Prawo do miejsca w parkingu podziemnym przysługuje wyłącznie do miejsca ściśle określonego zgodnie z posiadanym aktem własności.

 

§6.

Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

§7.

1.      Poruszanie się pojazdami na terenie parkingu podziemnego dozwolone jest tylko zgodnie z kierunkiem ruchu wyznaczonym  przez właściwe oznaczenia i kierunkowskazy. 

2.      Dopuszczalna prędkość w garażu 5 km/h.

 

§8.

Zabronione jest dokonywanie napraw i mycie pojazdów na terenie parkingu podziemnego.

 

§9.

Osoby uprawnione do wjazdu na teren parkingu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych oraz garaży w tym parkingu samodzielnie dokonują otwarcia bramy parkingu przy użyciu sygnału własnego pilota.

 

§10.

Na teren parkingu podziemnego należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po otwarciu bramy parkingu przy użyciu własnego pilota. Próba nieuprawnionego wjazdu lub wyjazdu za innym pojazdem podczas otwarcia bramy dla tego pojazdu, niezależnie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym regulaminie, grozi uszkodzeniem pojazdu przez opadającą bramę, za co Spółdzielnia nie odpowiada. Skutki ewentualnych uszkodzeń obciążają osobę wjeżżdzającą lub wyjeżdżającą.

 

§11.

Każdej osobie uprawnionej do wjazdu na teren parkingu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych lub garaży w tym parkingu przysługiwać będzie pilot z indywidualnym kodem przyporządkowanym do jednego pojazdu. W razie zgubienia lub kradzieży pilota należy o fakcie tym niezwłocznie powiadomić administrację Spółdzielni.

Za wydanie dodatkowego pilota pobiera się jednorazową opłatę w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni.

 

§12.

Zarząd Spółdzielni w wypadkach uzasadnionych potrzebą przeprowadzenia remontu parkingu podziemnego lub usuwania awarii może, na czas niezbędny do przeprowadzenia remontu parkingu podziemnego lub usunięcia awarii, przydzielić osobie uprawnionej miejsce na parkingu zewnętrznym zamiast miejsca postojowego czasowo wyłączonego z użytku. Osoba uprawniona nie może sprzeciwić się czasowemu wyłączeniu z użytku przypisanego jej miejsca parkingowego w sytuacji zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

§13.

1.      Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczania pojazdów w garażu podziemnym przed dostaniem się do wnętrza osób trzecich oraz stosowania  posiadanych systemów zabezpieczających.

2.      Pozostawione pojazdy powinny mieć pozamykane okna, drzwi, wyłączony zapłon i odcięte od energii elektrycznej odbiorniki.

 

§14.

Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu pozostawionym w parkingu podziemnym, a w szczególności za kradzież, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu, powstałe w parkingu podziemnym z winy innych Użytkowników, osób trzecich, działania siły wyższej. Spółdzielnia nie ponosi również odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy stanowiące własność użytkownika.

 

§15.

Uprawnieni zobowiązani są do opłacania ustalonej przez Radę Nadzorczą opłaty miesięcznej za utrzymanie parkingu podziemnego.

                                                                      

 

§16.

W podziemnym parkingu wielostanowiskowym zamontowany jest monitoring.

 

§17.

Uprawniony do wjazdu zobowiązany jest do:

-        zachowania czystości w obrębie miejsca postojowego oraz garażu (tj. sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez osoby korzystające z samochodu lub spowodowanych usterkami technicznymi pojazdu),

-        dbania o należyty stan techniczny i sanitarny,

-        przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz wewnętrznych przepisów Spółdzielni (statutu, regulaminów, uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia),

-        przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 z  późn. zm.),

-        niezwłocznego powiadomienia administracji Spółdzielni o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa,

-        dbania i chronienia przez uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonej do wspólnego korzystania,

-        niezakłócania porządku publicznego i spokoju,

-        ponoszenie kosztów eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń,

-        parkowania samochodu w wyznaczonych liniami miejscach, w sposób nieutrudniający  przejazdu i parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie,

-        nieparkowania na przejściach i wjazdach.

 

§18.

1.      Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem oraz zobowiązany jest do porycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego, jak i przez osobę, której pojazd udostępnił.

2.      Spółdzielnia ma prawo obciążyć właściciela miejsca postojowego lub garażu kosztami naprawy lub remontu garażu podziemnego jeżeli konieczność przeprowadzenia remontu została spowodowana przez użytkownika.

 

§19.

Zabrania się na terenie garażu i na miejscach postojowych w szczególności:

-        magazynowania paliw, substancji i materiałów łatwopalnych, pustych pojemników po paliwie oraz środków wydzielających nieprzyjemny zapach (np. środków ochrony roślin, kiszonej beczkowanej kapusty itp.),

-        przetrzymywania motocykli, motorowerów, pił spalinowych i kosiarek itp.,

-        składowania opon lub śmieci,

-        tankowania pojazdów,

-        pozostawienia pojazdów z uruchomionym silnikiem dłużej niż jedną minutę,

-        wjeżdżania do parkingu pojazdów osób nieuprawnionych, parkowania ich w miejscach przeznaczonych dla innych użytkowników,

-        parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, hydraulicznym lub innym),

-        mycia, odkurzania pojazdów, suszenia za pomocą jakichkolwiek grzałek wymiany wody chłodzącej, paliwa lub oleju, odśnieżania samochodu, 

-        prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania,

-        parkowania poza wyznaczonym miejscem postojowym,

-        dokonywania zmian naruszających konstrukcje (przebudowa, modernizacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółdzielni. Całość kosztów z tym związanych pokrywa właściciel,

-        przebudowy i uszczelniania ścianek od dołu i od góry ze względu na wentylację,

-        wymiany w samochodzie oleju lub innych płynów, dokonywania jakichkolwiek napraw w obrębie miejsc postojowych,

-        wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie pojazdów samochodowych,

-        palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia, spożywani  alkoholu – zarówno w samochodzie zaparkowanym w garażu podziemnym, jak i w samym obiekcie,

-        dokonywania jakichkolwiek zmian budowlanych, technicznych i instalacyjnych bez zgody Spółdzielni,

-        wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie jednego pojazdu na miejscu postojowym,

-        ingerowania w system monitoringu i jego wyposażenia oraz zasilanie energii elektrycznej,

     głośnego odsłuchiwania muzyki w zaparkowanym na terenie garażu samochodzie.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§20.

Spółdzielnia minimum raz w miesiącu dokonuje sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz w miarę potrzeb i możliwości odśnieża wjazd w okresie zimowym.

 

§22.

Spółdzielnia ma prawo i obowiązek przedsiębrać działania porządkowe przewidziane niniejszym regulaminem wobec osób bezwzględnie i względnie niepożądanych na terenie parkingu podziemnego oraz pojazdów takich osób zaparkowanym na teranie parkingu podziemnego.

 

§21.

Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli uprawniony lub osoba przez niego upoważniona poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu podziemnego w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu innych użytkowników, a także w sposób uniemożliwiający swobodne korzystanie z parkingu podziemnego przez innych użytkowników, Spółdzielnia uprawniona będzie do odholowania takiego pojazdu – na koszt i ryzyko właściciela pojazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie odholowywania, Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, co użytkownik potwierdza i zrzeka się roszczeń w tym względzie wobec Spółdzielni.

 

§22.

Za osobę bezwzględnie niepożądaną na terenie parkingu podziemnego uważa się każdą osobę, która nie jest uprawniona do wjazdu na teren parkingu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych w tym parkingu. Wymienione osoby oraz pojazdy takich osób, które zostały zaparkowane na terenie parkingu podziemnego, będą usuwane z parkingu podziemnego przy użyciu wszelkich prawem dozwolonych sposobów działania.

 

§23.

Za osobę względnie niepożądaną na terenie parkingu podziemnego uważa się osobę, która mimo uprawnienia do wjazdu korzysta z parkingu podziemnego wbrew zasadom określonym w niniejszym regulaminie.

                                                                      

 

 

§24.

 

W jakichkolwiek kwestiach nadzwyczajnych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystanie z parkingu podziemnego winno następować wyłącznie w sposób uzgodniony z Zarządem Spółdzielni.

 

PRZEPISY  KOŃCOWE

 

§25.

 

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku – uchwała nr 34/2013 z dnia 24.06.2013 r. i obowiązuje od dnia 24.06.2013 r.