12. REGULAMIN KONKURSU Najładniejszy kwiecisty balkon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku

REGULAMIN KONKURSU

 

Najładniejszy kwiecisty balkon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”

 

I. Organizator konkursu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku.

II. Cel konkursu

 1. Poprawa estetyki osiedli poprzez tworzenie przez mieszkańców aranżacji kwiatowych na balkonach .

 2. Promocja wśród mieszkańców miasta dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

 3. Uatrakcyjnienie wizerunku miasta.

 

 1. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

 1. Konkurs organizowany jest w kategorii:

  • najładniejszy kwiecisty balkon,

 

 1. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:

 • ogólne wrażenie estetyczne,

 • pomysłowość i oryginalność nasadzeń,

 • ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna,

 • ład, porządek i kolorystyka.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • numer telefonu,

 • zgodę na sfotografowanie balkonu i podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.

 

 1. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.sm-metalowiec.com.pl lub w Administracji Spółdzielni pokój nr 3 ul. Klonowa 5 .

 

 1. Zgłoszenia można składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r .

 

 1. Przegląd zgłoszonych do konkursu balkonów zostanie przeprowadzony do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu

 

  1. Komisję konkursową powołuje organizator.

 

  1. Do zadań Komisji będzie należało:

   • zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym uczestnikom,

   • wybór laureatów konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulamin i zasad pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

   • właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranych zgłoszeń oraz danych laureatów.

 

  1. Komisja sporządzi protokół z przebiegu konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

V. Laureaci konkursu i nagrody

 

 1. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu balkony w okresie trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 15.09.2018 r.

 

 1. Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze balkony. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne odpowiednio o wartości: 300 zł, 200 zł, 100 zł.

 

 1. Komisja może przyznać wyróżnienia,

 2. Komisja ma prawo przyznać miejsce równorzędne lub nie przyznać miejsca danego stopnia.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości nagród w przypadku przyznania nagród ex aequo.

 

 1. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w miesiącu wrześniu 2018 r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu publikowane będzie w Gazecie Spółdzielczej „Metalowiec” oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania balkonów oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.

 

 

ZGŁOSZENIE

 

udziału w konkursie na najładniejszy kwiecisty balkon

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................................

Adres ...................................................................................................

Nr telefonu ..............................................

 

Zgłaszam udział w konkursie na:

 • najładniejszy kwiecisty balkon

 

Data ...........................................
Podpis czytelny ......................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.(Dz.U. UE L 119 z 405.2016 r.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego balkonu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości.

 

 

 

Data ...........................................
Podpis czytelny ......................................................................