02. Kodeks postępowania pracowników SMKodeks postępowania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

Obowiązkiem pracownika jest:

 

  1. Przestrzeganie przepisów prawa, postanowień regulaminów wewnętrznych, norm etycznych oraz dbanie o dobre imię Spółdzielni i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku.

  1. Wykonywanie wszystkich zadań rzetelnie, uczciwie, starannie i bez zbędnej zwłoki.

  1. Obsługiwanie interesantów w sposób uprzejmy, życzliwy, bez wypowiadania uwag i indywidualnych ocen, które mogą podważyć wiarygodność Spółdzielni, ponieważ każda taka informacja staje się formalnym stanowiskiem Spółdzielni.

  1. Udzielenie mieszkańcom Spółdzielni wyczerpujących informacji i wyjaśnień.

  1. Niepodejmowanie żadnych czynności, prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub źle mogą świadczyć o Spółdzielni.

  1. Informować przełożonych o swoich uwagach i wątpliwościach w działaniu Spółdzielni oraz sposobach ich wyeliminowania.

  1. Proponowanie zmian w funkcjonowaniu Spółdzielni, które zmierzają do poprawy jej działalności.

  1. Wypowiadanie zwrotu grzecznościowego: "Dzień dobry, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, słucham" przy odbieraniu wszystkich rozmów telefonicznych zewnętrznych, przychodzących.

  1. Niespóźnianie się do pracy i niewychodzenie wcześniej niż zaplanowana godzina zakończenia pracy. Pracownicy biurowi, poza wypisywaniem się z pracy, mogą opuszczać budynek tylko w czasie przewidzianej przerwy.

  1. W związku z wykonywaniem czynności służbowych poruszać się po osiedlach drogami najkrótszymi, w tempie marszowym.

  1. Utożsamianie się ze Spółdzielnią również po godzinach pracy.

  1. W czasie wykonywania swoich obowiązków zachowywać się uprzejmie oraz nie kierować się emocjami w stosunku do swoich przełożonych, współpracowników i interesantów.

  1. Wzbudzać zaufanie interesantów swoim schludnym i estetycznym wyglądem.

 1. Nie wykorzystywać przedmiotów i środków pracy do realizowania prywatnych spraw.