Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin20.10.2019 00:51:19   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Zbiorcza instalacja antenowa RTV - SAT
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  OGŁOSZENIE 02.08.2018

Data ogłoszenia: 02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pod tytułem:

„Budowa nowoczesnego placu zabaw na osiedlu „Słoneczne I”
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec w Kraśniku”,

projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  OGŁOSZENIE 23.07.2018

Kraśnik, dnia 23.07.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Krasińskiego 3-7, działka nr ewid. 203/77, 203/55 obręb Zachód w Kraśniku – około 110 m.

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, po dwie furtki.

Panel 250/153 Ø 5 mm ocynk / zielony.

Słupek 2, 20 m 60/40 ocynk / zielony.

Furtka (po dwie) 1,0 m/1,5 m ocynk / zielony.

W/w obmiar jest szacunkowy ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót, wg podanych cen słupków i paneli.

Prosimy również o podanie przybliżonego terminu realizacji zamówienia. Termin składania ofert do 13.08.2018 r. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni, tel. 818253620.

 

  OGŁOSZENIE 05.07.2018

Kraśnik dnia, 05.07.2018 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku.

 

Poszukuje ekip budowlanych do wykonywania remontów balkonów w zasobach Spółdzielni.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

ul. Klonowa 5 lub telefonicznie

81 825 36 22, 81 825 36 25.

  KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

 

„Najciekawsze hasło reklamowe”

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku.

 2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 1. Cel konkursu.

 1. Wyłonienie laureatów – autorów haseł reklamowych, którzy zgodnie z oceną komisji konkursowej zaproponowali najlepsze hasło reklamowe promujące wśród mieszkańców dbałość o majątek osiedli i Spółdzielni, reagowanie na wszelkiego typu akty wandalizmu i niegospodarności.

 

 1. Uczestnictwo w konkursie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy i pracownicy Spółdzielni

Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 1. Nadesłanie zgłoszenia przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli i uczestnictwa w konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Zasady udziału w konkursie.

 1. Pracą konkursową jest hasło reklamowe wymyślone przez uczestnika konkursu. Hasło reklamowe powinno być oryginalne, zwięzłe, krótkie, zrozumiałe i łatwo zapadające w pamięć.

 2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie pracy konkursowej w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm-metalowiec.com.pl lub złożenie zgłoszenia zawierającego propozycję hasła reklamowego w sekretariacie Spółdzielni ul. Klonowa 5.

 3. W tytule maila należy wpisać: „Hasło reklamowe, a w treści przesyłki należy podać: treść pracy konkursowej, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy konkursowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Po zgłoszeniu pracy konkursowej komisja dokona oceny zgodności pracy z wymogami określonymi w Regulaminie. Praca konkursowa spełniająca wszystkie formalne wymogi zostanie zakwalifikowana do konkursu.

 5. O wykluczeniu pracy konkursowej decyduje komisja konkursowa. Prace konkursowe sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji i rozpowszechniania zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

 6. O wykluczeniu pracy konkursowej autor zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

 

 1. Prawa autorskie.

1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł reklamowych będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych e).

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i wyłonienia laureata konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez laureata konkursu na organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy -bez konieczności każdorazowego podawania danych laureatów konkursu. Na warunki te uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

4. W szczególności organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło reklamowe każdą techniką -w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres organizatora) -laureatom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

5. W przypadku roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez uczestnika do konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom uczestnika) lub wszczęcia przeciwko organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 02.07.2018 r., a kończy 31.07.2018 r.

 2. Termin zgłoszenia pracy konkursowej upływa w dniu 31.07.2018 r .

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07.08.2018 r.

 4. O wyborze laureatów decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni i w Gazecie Spółdzielczej „Metalowiec”.

 

 

 1. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest kwota 100 zł brutto.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu. Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


Załącznik Nr 1 do pobrania PDF 

 

  Ogłoszenie 29.06.2018
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
ogłasza przetarg na
modernizację miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej.


· Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 16-07-2018 do godz. 8.30.

· Otwarcie ofert w dniu 16-07-2018 o godz. 9.00.

· Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej z usunięciem starych drzew, wykonaniem nawierzchni z nowej kostki brukowej i częściowa przekładka starej.

· Wysokość wadium: łącznie 4000 zł.


· Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3,
tel. 81 825 36 22, 81 825 36 25.

Specyfikacja . Kosztorys . Mapka . Oferta . Umowa

  OGŁOSZENIE 17.06.2018

Kraśnik, dnia 17.06.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia urządzeń siłowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu, wraz z transportem i montażem.Urządzenia mają być przeznaczone do montażu w gruncie. Prosimy również o podanie przybliżonego terminu realizacji zamówienia.
Termin składania ofert do 09.07.2018 r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tel. 818253620.

Załącznik nr 1

Strona 6 z 58 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje

 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”