UCHWAŁA ZARZĄDU NR 9/2021

UCHWAŁA NR 9/ 2021
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 19.04.2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

Na podstawie art.1 ust.7 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1465) w związku z art. 36 § 9-13 ustawy z 16.08.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 275) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

zmienić § 1 ust. 3 uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, poprzez dodanie pkt. „i)”:

  1. Głosowaniem na piśmie objąć poniższe Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku:
  2. Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku za 2020 r.
  3. Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z działalności za okres sprawozdawczy.
  4. Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku za 2020 r.
  5. Uchwała nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku Panu Piotrowi Iwan - za okres od 01.01.2020r. - do 31.12.2020 r.
  6. Uchwała nr 4a/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d/s Technicznych Spółdzielni za Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku - Pani Małgorzacie Szwed - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  7. Uchwała nr 4b/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku - Pani Agacie Kowalskiej - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  8. Uchwała nr 5/2021 w sprawie podziału zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku za 2020 r.
  9. Uchwała nr 6/2021 w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku nr 13/2012 z dnia 01.06.2012 r., w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku przy ul. Ks. Zielińskiego 5 w Kraśniku.
  10. Uchwała nr 7/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kraśniku, obręb Zachód.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu