UCHWAŁA ZARZĄDU NR 8/2021

UCHWAŁA NR 8/ 2021 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 24.03.2021 r. 

w sprawie: w sprawie powołania zespołu opiniującego wszystkie sprawy dotyczące budowy budynku Popiełuszki 15 i 11 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

  

Na podstawie § 95 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 

§ 1.

Powołać zespół opiniujący wszystkie sprawy dotyczące budowy budynku Popiełuszki 15 i 11 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, w skład którego będzie wchodzić:

  1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu;
  2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa Zarządu;
  3. Witold Litwin – kierownik działu GZM
  4. Katarzyna Wojtak – spec. ds. członkowsko - mieszkaniowych;

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

  

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu