UCHWAŁA ZARZĄDU NR 6/2021

UCHWAŁA NR 6/ 2021
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 17.03.2021 r.

w sprawie: przyjęcia szczególnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na okres od 22-03-2021 r. do 15-04.2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

§1.

W związku z wystąpieniem ryzyka trzeciej fali pandemii COVID-19, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

- bezwzględnie ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty z innymi pracownikami i z osobami spoza zakładu pracy, zaleca się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych;

- całkowicie zakazać wstępu do siedziby Spółdzielni osób niezatrudnionych;

- bezwzględnie zakazać wstępu na teren Spółdzielni wszystkim pracownikom z oznakami chorób wirusowych tj.: katar, bóle gardła, żołądka, głowy, stawów, kichanie, kaszel, chrząkanie, silne zmęczenie, osłabienie oraz osobom, u których we wspólnym gospodarstwie domowym, co najmniej jeden członek rodziny posiada powyższe oznaki;

- zalecić kierowanie się zasadą minimalizacji spotkań oraz przesuwania ich w czasie;

- organizować pracę w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników;

- wysyłać pracowników na urlopy zaległe w terminie ustalonym z działem kadr;

- zidentyfikować pracowników znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze lub mające dzieci uczęszczające stacjonarnie do szkół /przedszkoli) i polecić im świadczenie pracy zdalnej;

- ograniczyć liczbę osób w pomieszczeniach, w celu zapewnienia dystansu społecznego poprzez pracę zdalną;

- pracownika bhp zobowiązać do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników szczególnie zagrożonych wirusem z uwagi na ich zakres obowiązków (pracownicy mający bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz);

- zaopatrzyć pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz (np. konserwatorów) w maseczki zgodne z normą KN95 -FFP2;

- nasilić dezynfekcję (A. Zaborski) oraz ozonowanie pomieszczeń biurowych (M. Marecka) w godzinach popołudniowych;

- regularnie zaopatrywać pracowników w osobiste żele antywirusowe i maseczki ochronne;

- zakupić zamgławiacz do dezynfekcji (S. Bączkowski);

- nałożyć na pracowników obowiązek:

  • zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur sanitarno- higienicznych;
  • stosowania wprowadzonych już w Spółdzielni obowiązujących procedur i obostrzeń;
  • dystansu fizycznego;
  • stosowania niezbędnych środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zarażenia się
  • wirusem SARS-CoV-2;


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.