UCHWAŁA ZARZĄDU NR 3/2021

UCHWAŁA NR 3/2021

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 27.01.2021 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obręb Zachód numerem działki 224/3 o powierzchni 0,2021 ha, obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13 oraz działki oznaczonej numerem 224/2 o powierzchni 0,0399 ha (podział działki nr 224 na podstawie decyzji GM.GN.6831.23.2020 z dnia 19.01.2021 r. – załącznik nr 2).

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1465/ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Określić przedmiot odrębnej własności lokali położonych w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków, obręb Zachód numerem działki 224/3 o powierzchni 0,2021 ha oraz działce nr 224/2 o powierzchni 0,0399 ha.

§2.

Grunt, o którym mowa w § 1 oraz budynek usytuowany na tym gruncie jest przedmiotem prawa własności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

§3.

Wykaz lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych z wyszczególnieniem:

  • rodzaju, położenia i powierzchni lokali,
  • wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
  • oznaczenia osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali,
  • wykazu miejsc parkingowych z prawem do wyłącznego korzystania dla właścicieli poszczególnych lokali,
  • zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§4.

Powierzchnie użytkowe lokali, o których mowa w § 3 zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§5.

Dostęp budynku położnego przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13 do drogi publicznej zostanie zabezpieczony podczas ustanowienie służebności przechodu i przejazdu.

Działka nr 224/2 zostanie obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych wybudowanych na osiedlu „Widok II” pomiędzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

§6.

Każdoczesny właściciel działki numer 224/2 i 224/3 posiada prawo do wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych położonych na parkingu północnym zgodnie z załącznikiem numer 3.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych