UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/2021

UCHWAŁA NR 2/ 2021
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 27.01.2021 r.

w sprawie: odwołania Zespołu sterująco-dokumentującego ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Na podstawie §95 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Odwołać Zespół sterująco-dokumentującego ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” oraz pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, powołanych uchwałą Zarządu nr 9/2005 w dniu 13.07.2005 r. w sprawie: przygotowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku do opracowania i wdrożenia SZJ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.