UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2021

 

UCHWAŁA NR 12/ 2021

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

z dnia: 04.08.2021 r.

 

w sprawie: waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 1D w Kraśniku, na rzecz firmy „Harex” Rafał Adamczyk.

 

Na podstawie § 95 ust. 2 pkt 4 Statutu, mając na względzie pismo firmy „Harex” Rafał Adamczyk z dnia: 19.07.2021 r., weryfikację złożonych kosztorysów różnicowych oraz opinię radcy prawnego z dnia 23.07.2021 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 

§ 1.

  1. Ustanowić ratę waloryzacji wynagrodzenia za budowę budynku Popiełuszki 1D w Kraśniku z tytułu umowy nr 30/2020 z 23.07.2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wysokości maksymalnej:

  • 8 647,92 zł brutto dla garażu czterostanowiskowego o pow. 85,50 m2;

  • 32 960,00 zł brutto dla 2 garaży o pow. 25,52 m2 i 14 garaży o pow. 20,56 m2.

W związku ze zmianą ilościową i jakościową materiałów, kwota ta będzie podlegała korekcie kosztorysem różnicowym.

  1. Podjąć negocjacje z firmą „Harex” Rafał Adamczyk co do wysokości kwoty waloryzacji, a ewentualną wynegocjowaną kwotą urealnić koszty Zarządu, poprzez ich zwiększenie.

  2. Przystąpić do sporządzania stosownych aneksów do zawartych umów o budowę z Zamawiającymi (po 2 480,00 zł brutto do garażu o pow. 25,52 m2, po 2 000,00 zł brutto do garażu o pow. 20,56 m2).

  3. Termin płatności raty waloryzacyjnej dla Zamawiających ustalić maksymalnie do dnia 15.09.2021 r.

  4. Odstąpić od pobierania kar umownych w przypadku odstąpienia Zamawiających od zawartych umów o budowę.

  5. Po zakończeniu robót budowlanych przez firmę „Harex” Rafał Adamczyk dotyczących budowy garaży Popiełuszki 1D, zawrzeć aneks do umowy 30/2020 r.

  6. Wszystkie decyzje co do terminu zakończenia zadania, odsetek za nieterminowe wykonanie oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia, uzależnić od okresu opóźnienia i sposobu realizacji zmówienia.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

 

 

 

 

……………………… ……………………. …………………………

Główna Księgowa Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Członek Zarządu