UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2020

UCHWAŁA NR 1 / 2020
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
z dnia: 20.05.2020 r.

w sprawie: odwołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Na podstawie §95 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni, w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj.Dz.U. z 2019r. poz.742 z późn.zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

1.
Odwołać Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w osobie Pana Roberta Strąka w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i wnioskować do Rady Nadzorczej o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni.

2.
Powołać Komisję Likwidacyjną w następującym składzie:

1) Ewelina Wereszczyńska-Członka - w roli Przewodniczącego Komisji;

2) Piotr Iwan - w roli Członka Komisji;

3) Agata Kowalska - w roli Członka Komisji;

4) Witold Litwin - w roli Członka Komisji.

3.
Zasady działania Komisji określa "Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4.
Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.

5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 2 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.