UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2019

UCHWAŁA NR 12/2019

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia: 11.09.2019 r.

w sprawie: w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Na podstawie §95 pkt.1 Statutu oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Wprowadzić regulamin wyboru trzech Przedstawicieli Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Termin pierwszych wyborów przedstawicieli pracowników ustalić na dzień 19.09.2019 r.

 § 3.

Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 2, odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w  godz. od 700 do 1500 w terminie określonym w § 2.

 

§ 4.

Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników wyznaczyć komisję wyborczą w składzie:

  1. Anna Pielaszkiewicz – przewodniczący komisji;

  2. Ewelina Wereszczyńska-Członka – członek komisji;

  3. Anna Mróz- członek komisji.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracowników.


Niniejszą uchwałę przyjęto 2 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 12/2019 z dnia 11.09.2019 r.