UCHWAŁA ZARZĄDU NR 09/2019

UCHWAŁA NR 9/2019

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” Metalowiec Kraśniku

z dnia: 10.07.2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu dla najemców lokali mieszkalnych.

 

Na podstawie § 95 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 7 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Ustalić wysokość opłat czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych w wysokości 9 zł/m2 począwszy od 01 listopada 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.