UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2013


UCHWAŁA NR 07/2013

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 18.12.2013 r.

w sprawie: rozkładu czasu pracy w Spółdzielni w 2014 r.

Na podstawie §96 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Ustalić rozkład czasu pracy na 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.