UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2013


UCHWAŁA NR 05/2013 - Projekt

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 11.09.2013 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty ds. rozliczeń czynszowych do podpisywania deklaracji

Na podstawie §96 pkt 2 ust. 8 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Udzielić pełnomocnictwa Specjaliście ds. rozliczeń czynszowych Annie Pielaszkiewicz do podpisywania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się