UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2019

UCHWAŁA NR 4/2019

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku

z dnia: 20.02.2019 r.

w sprawie:

Zabezpieczenia przyznanych środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie § 95 ust. 2 pkt. 10 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” oraz na podstawie Prawa wekslowego, wyraża zgodę na:

§ 1.

Zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” na realizację projektu pod tytułem „Nowoczesny plac zabaw na osiedlu Widok II” do kwoty 50 000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji weksla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę przyjęto 3 głosami, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.