UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2014


UCHWAŁA NR 01/2014

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 12.03.2014 r.

w sprawie: opłat za reklamy umieszczane na budynkach i terenach Spółdzielni

Na podstawie §96 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Ustalić opłatę za umieszczenie reklam na budynkach i terenach Spółdzielni w wysokości:

  • 200 zł netto rocznie za każdy rozpoczęty m² powierzchni reklamy, gdy umowa jest zawarta na rok czasu;
  • 150 zł netto rocznie za każdy rozpoczęty m² powierzchni reklamy, gdy umowa jest zawarta na minimum 2 lata;
  • 100 zł netto rocznie za każdy rozpoczęty m² powierzchni reklamy, gdy umowa jest zawarta na minimum 3 lata.

§ 2.

  1. Dopuszcza się możliwość stosowania innych stawek niż określone w §1 niniejszej uchwały.
  2. Niższa stawka musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni.

§ 3.

Zarząd zobowiązuje Dział Czynszów i Windykacji do prowadzenia i uzupełniania ewidencji reklam oraz wystawiania faktur VAT podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym umieszczającym te reklamy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.