Protokół NR 8/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 18.09.2020 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18.09.2020 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Barwiński Marian;
 2. Cis Andrzej;
 3. Danielewicz – Flis Anna;
 4. Dziegdziarz Janusz;
 5. Jarocki Zbigniew;
 6. Krasa Marta;
 7. Kręć Alfred;
 8. Marecka Joanna;
 9. Pulikowski Krzysztof;
 10. Wieczorek Danuta.

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa ds. Technicznych

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej:
  1. wybór Prezydium Rady,
  2. wybór Komisji.
 4. Omówienie zestawienia przetargów i odbiorów przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2020 z dnia 27.04.2020 r.
 5. Rozliczenie kosztów wody i centralnego ogrzewania za ostatni okres rozliczeniowy.
 6. Raport odnośnie terminów rozliczeń „Metrony” z trzech ostatnich lat.
 7. Realizacja planu remontowego na 2020 r.
 8. Ewidencja komputerów i programów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.
 9. Zatwierdzenie umowy w sprawie nabycia udziałów w działkach o nr 103/22 i 103/32 położnych obręb Zachód, miasto Kraśnik.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany „Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni
  Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”,
  b) ustalenia wysokości rocznej premii dla członków Zarządu,
  c) przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za 2020 r.
 11. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na IV kwartał 2020 r.
 12. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 13. Wspólne zdjęcie Rady Nadzorczej.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia Pan Marian Barwiński, stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 7/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Przystąpiono do ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Na Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę Pana Janusza Dziegdziarza. Pan Janusz Dziegdziarz wyraził zgodę. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Pan Janusz Dziegdziarz 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Na Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono Pana Andrzeja Cisa, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania Z-cą Przewodniczącego został wybrany Pan Andrzej Cis 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono Pana Mariana Barwińskiego, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania Sekretarzem został wybrany Pan Marian Barwiński 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Pana Krzysztofa Pulikowskiego, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Krzysztof Pulikowski 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Danuta Wieczorek 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Marta Krasa 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Joanna Marecka 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Anna Danielewicz – Flis 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji zgłoszono Pana Alfreda Kręcia, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji GZM i Inwestycji został wybrany Pan Alfred Kręć 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Członkami Komisji GZM i Inwestycji zostali:

 • Janusz Dziegdziarz 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Andrzej Cis 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Marian Barwiński 10 głosami za i 0 wstrzymującym się,
 • Zbigniew Jarocki 10 głosami za i 0 wstrzymującym się.

Ustalono także, że członkowie Komisji Rewizyjnej będą brali udział w przetargach, a członkowie Komisji GZM i Inwestycji w odbiorach robót w Spółdzielni.

Ad. 4.
Małgorzata Szwed omówiła zestawienia przetargów i odbiorów przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2020 z dnia 27.04.2020 r. Na podstawie tej uchwały został zawieszony do dnia 30.09.2020 r. Regulamin przetargów na dostawę towarów i wykonania usług oraz odbiorów wykonanych robót. W czasie gdy nie ma epidemii, przetargi odbywają się w ten sposób, że w komisji przetargowej jest członek Zarządu, członkowie komisji rewizyjnej i członkowie komitetów blokowych, którzy uczestniczą jedynie przy otwarciu ofert. W czasie epidemii, czynności związane z wyłonieniem wykonawców, odbiorami robót, wykonuje Zarząd lub osoby wyznaczone przez Zarząd. Od 27.04.2020 r do dnia 30.09.2020 r. przeprowadzono osiem odbiorów i 5 przetargów. Odstępstwa polegały na tym, iż nie zostali powiadomieni przedstawiciele Rady Nadzorczej i mieszkańcy bloków.

Ad. 5.
Piotr Iwan omówił rozliczenie zaliczek na zimna wodę za okres od 1 maja 2019 r. do

30 kwietnia 2020 r. oraz raport z indywidualnych rozliczeń centralnego ogrzewania za sezon 2019/2020. Roczny zakup wody z KPWiK-u wynosi ≈ 2 500 000 zł, średnie zużycie wody na lokal wynosi ≈ 8,1 m3/m-c, na osobę ≈ 3,9 m3/m-c. Niedobór w naszej Spółdzielni, czyli różnica pomiędzy sumą wodomierzy indywidualnych, a wodomierzem głównym, wynosi
4,45 %.

Ad. 6.
Piotr Iwan omówił raport odnośnie terminów rozliczeń „Metrony” z trzech ostatnich lat. Ewidentnie widać, że w ostatnim roku firma „Metrona” zawiodła nas jeśli chodzi o rozliczenie. Nawet na dzień dzisiejszy cztery budynki nie są jeszcze rozliczone. Sytuacja ta związana jest po części z tym, iż w poprzednim roku zamontowaliśmy bardzo dużo wodomierzy radiowych i wszystko to, na dzień 30 kwietnia b.r. było rozliczane pierwszy raz. Działania ponaglające względem „Metrony” były podejmowane przez cały czas, wysyłaliśmy monity, prowadziliśmy rozmowy. Nieustannie pracowaliśmy nad tym, aby rozliczenia odbywały się szybciej. W tym roku rozliczenie wyglądało następująco: lipcu 19 bloków, w sierpniu 39, we wrześniu 8, na dzień przygotowania tego raportu brakowało 9.

Co roku wysyłamy do mieszkańców jeden dokument rozliczeniowy, w którym jednocześnie jest rozliczenie wody i centralnego ogrzewania. Jeśli ktoś ma zaległości w opłatach czynszu, to Spółdzielnia nalicza mu odsetki, natomiast w drugą stronę, jeśli ktoś ma nadpłatę, to tych odsetek przy rozliczeniu nie naliczamy i nie wypłacamy.

Alfred Kręć: Zarząd na Walnym Zgromadzeniu oberwał za te rozliczenia „Metrony”, to co Zarząd podjął w zakresie działań z „Metroną”, to rozumiemy i pochwalamy, natomiast mieszkańców interesuje efekt końcowy, czyli kiedy faktycznie to będzie rozliczone. Metrona jest dużą firmą, z siedzibą we Wrocławiu, może mają za dużo zleceń i się nie wyrabiają i stąd to opóźnienie. Może w przyszłym roku powinniśmy się zastanowić, czy nie wpuścić przykładowo na jedno osiedle inną firmę?

Piotr Iwan: dopóki jest legalizacja tych urządzeń czyli 5 lat, to nic nie zrobimy i nie możemy nikogo innego wpuścić. Wymiana tych urządzeń byłaby bardzo kosztowna, zostały one dopiero założone. Organizowany był przetarg, w którym startowały trzy firmy, wygrała „Metrona”. Jest to europejska firma, mają na wysokim poziomie sprawy rozliczeniowe, nie można zrobić tego z roku na rok. Pomimo opóźnień w tym roku, rozliczenia są na dobrym poziomie, czytelne dla wszystkich. 

Ad. 7.
Małgorzata Szwed omówiła rzeczywistą realizację planu remontowego na 2020 r. na poszczególnych nieruchomościach. Każdy członek Spółdzielni pokrywa koszty utrzymania swojej nieruchomości, koszty remontów i utrzymania nieruchomości wspólnych tj. parkingi, place zabaw, drogi osiedlowe, chodniki, trawniki, zieleń, a także koszty utrzymania ogólnego majątku wspólnego, w tym roku przykładowo malowanie budynku Spółdzielni Klonowa 5. Na koniec sierpnia wykonanie planu remontów nie jest zagrożone, ponieważ znaczna część robót jest już wykonana. Przeanalizowano wykonanie planu na przykładowym budynku Balladyny 4.

Ad. 8.
Piotr Iwan omówił ewidencję sprzętu komputerowego i programów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”. Mamy na stanie 24 komputery w tym 7 laptopów, 11 drukarek, dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem. Sukcesywnie wymieniamy stary sprzęt na nowy. Planowany jest zakup 2 nowych komputerów do księgowości i czynszów.

Ad. 9.
Piotr Iwan omówił umowę w sprawie nabycia udziałów w działkach o nr 103/22 i 103/32 położnych w obrębie Zachód, miasto Kraśnik. Zaznaczył, że chcemy nabyć te udziały ponieważ na tym obszarze planujemy budowę bloków. Jest to 1/10 udziału w 657 m. Ta umowa nie jest korzystna dla Spółdzielni, bowiem tracimy tu około 5 200 zł. Jednak rozmowy trwają już około pół roku i wydaje nam się, że opłaca się dołożyć te 5 200 zł aby zakończyć sprawę. W przypadku współwłasności na tej działce, inwestycję można skutecznie zablokować i na kilka lat. Gdyby się szedł w zaparte, to jedynym wyjściem byłoby wejście na drogę sądową. Byłby to proces cywilny, który przeciągnąłby się w czasie i zapewne generowałby również wysokie koszty.

Alfred Kręć: dla dobra sprawy warto dołożyć kwotę 5 200 zł, tak aby sprawę wyprostować i zamknąć.

Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała niniejszą umowę.

Ad.10.
Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Pani Ewelina Wereszczyńska – Członka omówiła uchwałę nr 45 w sprawie: zmiany
  „Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”. Poinformowała, że sprawę wynagrodzeń Członków Zarządu reguluje Regulamin wynagradzania i premiowania Członków Zarządu. Z tytułu świadczenia pracy na rzecz Spółdzielni przysługuje im wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia tj.: premia (kwartalna, roczna, oraz uznaniowa) i dodatek stażowy. Przysługują również świadczenia związane z pracą tj.: nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych oraz inne świadczenia określone w umowie przyznane odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
  Ustalenie wysokości wynagrodzeń zasadniczych członków Zarządu następuje w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza w styczniu b.r. ustaliła uchwałą wynagrodzenie zasadnicza dla poszczególnych członków Zarządu, na podstawie której: płaca zasadnicza Prezesa Zarządu wynosi 160 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o od 1 stycznia bieżącego wynosi 8 963 zł. Płaca zasadnicza Z-cy Prezesa wynosi 150 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i z dniem 01.01.2020 r. wynosi 8 403 zł. Wynagrodzenie Członka Zarządu – Agata Kowalska ustalone jest w wysokości 12 % płacy zasadniczej Prezesa Zarządu i od 01.01.2020 r. wynosi 1 076 zł.
  Omówione zostały również zasady przyznawania:
  - premii rocznej, która zgodnie z regulaminem przyznawana jest na najbliższym posiedzeniu po udzieleniu absolutorium członkom Zarządu w wysokości ustalonej przez RN;
  - premii kwartalnej, która związana jest z zadaniami premiowymi opracowanymi przez Radę na każdy kwartał i zatwierdzone większością głosów. Wysokość premii kwartalnej akceptuje Przewodniczący Rady Nadzorczej po analizie wykonania zadań premiowych na posiedzeniu Rady Nadzorczej po upływie kwartału.

Do „Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” zostaje wprowadzone jedno uregulowanie dotyczące premii uznaniowej, które brzmi: „Członkowi Zarządu premia uznaniowa przysługuje każdorazowo po rozliczenia inwestycji budowy budynków, w wysokości netto od 2% do 4% kosztów Zarządu”. Brakowało tego zapisu, a jak pokazują zestawienia kosztów Zarządu zakończonych inwestycji jest to praktykowane po każdej inwestycji budowy budynków.
Dodatkowo, poinformowano Radę, że w bieżącym roku Rada Nadzorcza, dokonała zmian w umowie z 28.08.2013 r. o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z Prezesem Zarządu Piotrem Iwanem. We wcześniejszej umowie był to okres 3 miesięcy wysokość odszkodowania 75 % średniego wynagrodzenia z ostatniego roku. Obecnie zakaz konkurencji, ustalony został okres 12 pełnych miesięcy od ustania stosunku pracy. Zmiana dotyczyła także wysokości odszkodowania. Dodano także zapis, że w przypadku naruszenia zakazu konkurencji, pracownik zapłaci Spółdzielni karę umowną w wysokości 300% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, w poprzedniej umowie z 2013 odszkodowanie wynosiło 75 %.

Uchwała nr 45/2020

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 21 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 • 1.
  Dokonać zmian w „Regulaminie wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2.
  Traci moc „Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” z dnia 29.06.2020 r.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.09.2020 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 1. Pan Janusz Dziegdziasz omówił uchwałę nr 46 w sprawie: ustalenia wysokości rocznej premii dla członków Zarządu. zaznaczył, że zasady przyznawania premii rocznej przy uchwale 45/2020 omówiła Pani Ewelina Wereszczyńska-Członka. Rada Nadzorcza postanowiła przyznać premię roczną w wysokości równej premii z trzech ostatnich lat.
  Uchwała nr 46/2020

Na podstawie § 88 ust.1. pkt 21 Statutu Spółdzielni i § 11 Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

 • 1.
  Przyznać roczną premię dla członków Zarządu w wysokości:

- Prezes Zarządu Piotr Iwan 9 300 zł netto,
- Z-ca Prezesa Zarządu Małgorzata Szwed 7 400 zł netto,
- Członek Zarządu Agata Kowalska 3 400 zł netto. 

 • 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 1. c) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 47 w sprawie: przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za 2020 r. Zgodnie z przepisami prawa, każda Spółdzielnia powinna się poddawać lustracji przynajmniej raz na trzy lata, ale te Spółdzielnie, które prowadzą inwestycje, powinny poddawać się lustracji co roku. Koszt przeprowadzenia lustracji w roku poprzednim wynosiósł 5 000 zł netto, czyli 6 150 zł brutto.
  Uchwała nr 47/2020

Zgodnie z postanowieniem art. 91 § 11 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275) oraz § 104 ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

 • 1.
 1. Przeprowadzić pełną lustrację Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku za 2020 r.
 2. Zlecić Zarządowi zebranie ofert, które należy przedstawić Radzie Nadzorczej celem wyboru podmiotu do przeprowadzenia lustracji.
 • 2.
  Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 2 powierza się Zarządowi Spółdzielni.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.09.2020 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

Ad.6.

Ustalono zadania premiowe dla członków Zarządu na IV kwartał 2020 r.:

- odbiór budynku przy ul. Popiełuszki 13, przygotowanie do rozliczenia inwestycji;

- wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Popiełuszki 15;

- przygotowanie zasobów do okresu zimowego.

Rada dokonała analizy i zaakceptowała wykonania zadań premiowych w III kwartale.

 

Ad.7.

Sprawy bieżące i organizacyjne:

Pan Janusz Dziegdziarz zaapelował do Radnych, aby zapoznali się ze statutem Spółdzielni oraz wszystkimi obowiązującymi Radę regulaminami.

 

Pan Alfred Kręć zapytał, czy wkład za dom przy ul. Francuskiej 6A został wpłacony w całości.

Prezes Zarządu potwierdził.

Pan Alfred Kręć wyjaśnił pokrótce, jakie są obowiązki Komisji GZM i Inwestycji. Zaproponował, aby w kolejnym numerze Gazety Spółdzielczej zamieścić wywiad z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z wyjaśnieniem, czym Rada się zajmuje, jakie ma o obowiązkach i jaka jest jej odpowiedzialność.

 

Pani Małgorzata Szwed omówiła 5 wniosków, które zostały zgłoszone na ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Zostały one przez Walne przegłosowane na TAK, jednakże niektóre są nielogiczne i niemożliwe do zrealizowania:

1 wniosek: „szybsze rozliczenie centralnego ogrzewania na osiedlu „Słoneczne””- wszyscy jednogłośnie ZA;

2 wniosek: „parking na ul. Krasińskiego tylko dla mieszkańców tych bloków” - wniosek nie może zostać zrealizowany, bowiem całe osiedle składa się na ten parking, więc kto będzie chciał, ten będzie mógł sobie wykupić pilot do szlabanu i korzystać z parkingu. W związku z powyższym Zarząd prosi Radę o odrzucenie tego wniosku.

Pan Alfred Kręć zadał pytanie, czy Rada jako organ podrzędny, może odrzucić to co Walne Zgromadzenie uchwaliło?

Odpowiedź Zarządu: może, gdyż jest zapis, że przyjęte do realizacji wnioski, zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu realizowane są po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółdzielni upoważnia Radę Nadzorczą do weryfikacji zgłoszonych wniosków pod względem merytorycznym, biorąc pod uwagę celowość i możliwości finansowe.

Po powyższym wyjaśnieniu, Rada jednogłośnie wniosek odrzuciła.

3 wniosek: „budowa schodków w pobliżu Krasińskiego 9”- wniosek zrealizowany, schodki już zostały wykonane;

4 wniosek: „wymiana nawierzchni na palcu zabaw przy Krasińskiego 3-7 na specjalnie do tego celu przystosowane podłoże” – koszt m2 takiego podłoża to około 220-250 zł, jest to specjalna gąbka ułożona na nawierzchni betonowej. Realizacja tego wniosku byłaby dość droga i w związku z tym, nie będziemy tego realizować. Poza tym, wnioskodawca zaznaczył, że na wymiana nawierzchni powinna nastąpić na wszystkich istniejących placach zabaw. Są to koszty nierealne dla Spółdzielni, prośba o odrzucenie wniosku.

Rada jednogłośnie wniosek odrzuciła.

5 wniosek: „montaż paneli fotowoltaicznych na blokach” - przy tym wniosku chodziło o montaż paneli i zarobek na prądzie sprzedawanym do PGE. Jednakże w tej chwili odbywa się to na zasadzie prokonsumenckiej. Osoba, która zakłada panele nie może na tym zarobić, zasadą jest, że 30% za darmo oddajemy PGE, a z tych 70% możemy korzystać. Spółdzielnia od jakiegoś czasu oszczędza już na zużyciu prądu na blokach. Polega to na tym, że zakładane są lampy LED. Analiza pokazuje, że przykładowo na Metalowców 2 na liczniku administracyjnym, przed założeniem LED zużyliśmy prądu za cały rok na kwotę 901 zł, natomiast gdy zainwestowaliśmy w lampy LED 2 100 zł, zużycie wynosi 96 zł.
Założenia fotowoltaiki to dość duży koszt, niemniej jednak będziemy obserwować rynek związany z dotacjami. Uważamy, że wiosek jest niezasadny. Prośba o odrzucenie wniosku, z taki założeniem, że w przypadku gdy będzie możliwa dotacja, założymy instalację fotowoltaiczną zasilającą prąd do budynku Klonowa 5.

Rada jednogłośnie była za przyjęciem takiego rozwiązania.

 

Pozostałe sprawy bieżące i organizacyjne omówił Pan Piotr Iwan:

- KPWiK podnosi ceny od 06.10.2020 r. z 10,90 zł/m3 na 11,04 zł/m3;

- wstrzymujemy się z podpisaniem umowy na fotowoltaikę, sprawdzamy czy od przyszłego roku ruszy program dotacji z RPO między innymi dla Spółdzielni Mieszkaniowych;

- wykonaliśmy siedem dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu „Widok I”;

- Gazeta Spółdzielcza z informacją min. o podwyżkach od przyszłego roku, wyszła do mieszkańców 17 września, zachęcamy wszystkich Radnych do pisania artykułów do naszej Gazety;

- dyżury Członków Rady Nadzorczej z mieszkańcami będą ustalane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;

- zachęcamy Radnych do zapoznania się ze Sprawozdaniem Zarządu z ubiegłego roku zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni, w sprawozdaniu zawarte są wszystkie niezbędne dane: liczba zatrudnionych, finanse, czynsze, kredyty, remonty itp.;

-w przyszłym tygodniu zostanie wysłana do mieszkańców Spółdzielni informacja o podwyżce czynszu łącznie z telewizją, wodą, stawkami centralnego;

- w nadchodzącym tygodniu zostaną zamontowane szlabany na nowym parkingu przy ul. Krasińskiego 5-7-9;

- około 5 000 zł wydaliśmy na drzewka i krzewy ma parkingach przy ul. Krasińskiego i na osiedlu „Widok II”;

- mamy prawomocne warunki zabudowy na budowę bloku Popiełuszki 15, w przyszłym tygodniu będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę;

- czekamy na warunki zabudowy na Popiełuszki 13, co do podziału działki;

- ogłoszony został przetarg przez miasto na wyjazd i 9 miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego oraz przetarg na parking przy Wyszyńskiego 19 z budżetu obywatelskiego;

- dnia 17 września złożyliśmy wniosek do BGK o udzielenie kredytu na budowę Popiełuszki 15;

- dzisiaj o godzinie 1100 podpisany został akt notarialny przeniesienia własności domu jednorodzinnego przy ul. Francuskiej 6;

-podjęto szereg działań umożliwiających bezpośrednie komunikowanie się drogą elektroniczną min zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu umożliwiają zdalne głosowanie oraz organizację zebrań, posiedzeń za pośrednictwem środków teleinformatycznych tj. komunikator czy telekonferencja. Dostosowana zostanie strona internetowa sm-metalowiec.com.pl do obecnie obowiązujących norm technologicznych, rozbudowany program czynszowego systemu S_NET+ , stale powiększa się baza teczek lokatorskich w wersji elektronicznej.

 

Ad.8.

Na koniec wykonano wspólne zdjęcie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółował:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej