Protokół NR 6/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 25.06.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 6/2021

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.06.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji;

 2. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji;

 3. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 4. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej;

 5. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej;

 6. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej;

 7. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej;

 8. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji;

 9. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji.

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przedstawienie kandydatów na funkcję i stanowisko członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i zapoznanie z materiałami.

 4. Wysłuchanie kandydatów (godz. 18:00,18:45, 19:30 i następni).

 5. Omówienie należności i wyniku finansowego na dzień 30.04.2021 r.

 6. Omówienie zmian w Prawie energetycznym.

 7. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów c.o., c.w.u i gazu.

 8. Informacja w sprawie rozpoczęcia budowy II etapu garaży Popiełuszki 1E.

 9. Zatwierdzenie wyników przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/4, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik.

 10. Decyzja w sprawie przekroczeń na funduszu remontowym.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany wysokości opłat i zakresu wydatków z funduszu remontowego na wybranych budynkach na osiedlu „Metalowiec” i „Młodych”;

 2. rozpoczęcia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok II” w Kraśniku;

 3. aktualizacji planu zakupu środków trwałych na 2021 r. na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii;

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu po działkach nr ewidencyjny 223/2, 223/18 położonych w Kraśniku, obręb Zachód.

 1. Rozliczenie zadań premiowych członków Zarządu za II kwartał 2021 r.

 2. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na III kwartał 2021 r.

 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.

 4. Rozstrzygniecie konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. powołania do pełnienia funkcji i na stanowisko członka Zarządu – Zastępy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

17. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni o zmianę w porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 49/2021 w sprawie: ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ewidencyjne nr 224/4 i 224/5 obręb Zachód, miasto Kraśnik, stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 

Ad. 2.

Protokół nr 5/2021 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad.3.

Janusz Dziegdziarz poinformował, że w dniu 24 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komisja Konkursowa w składzie:

1. Janusz Dziegdziarz – Przewodnicząca Komisji,

2. Marta Krasa – Z-ca Przewodniczącego,

3. Alfred Kręć – członek Komisji,

dokonała otwarcia ofert i oceny Zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Regulaminie przeprowadzenia konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

Przewodniczy przedstawił CV obydwu kandydatów.

Komisja dopuściła w drodze uchwały, obu kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ad.5.

Beata Gryta omówiła należności na dzień 30.04.2021 r., wskaźnik zadłużenia wyniósł 4,40%. Zadłużenie lokali mieszkalnych łącznie z odsetkami wynosi 132 632,17 zł, zadłużenie na lokalach użytkowych łącznie z odsetkami wynosi 109 617, 50 zł.

 

Agata Kowalska omówiła wynik finansowy na dzień 30.04.2021 r.

Przychody zaplanowane zostały na kwotę 15 892 000 zł, zrealizowane w wysokości 6 387 000 zł, stanowi to 40,2 %. Koszty zaplanowane zostały na kwotę 15 775 692 zł, zrealizowane na kwotę 6 468 000 stanowi to 40,2 %. Zachowana jest równowaga po stronie przychodów i kosztów. Działalność finansowa realizowana jest z godnie z planem.
Na wyniku netto jest strata 81 117 zł. Wynik netto narastająco strata 52 364 zł, na ten wynik składa się GZM ze stratą 86118 zł i gospodarka pozostałym mieniem Spółdzielni z zyskiem 27 000 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pulikowski powiedział, że Komisja odbyła posiedzenie i wnikliwie pochyliła się nad przedstawionymi dokumentami. Końcowe spojrzenie na wynik ma charakter globalny w skali całego planu finansowego. Komisja uznała, że wynik nie zagraża dalszej działalności statutowej Spółdzielni.

 

Ad.6.

Anna Pielaszkiewicz omówiła zmiany z dnia 22.05.2021 r. w Prawie Energetycznym oraz przedstawiła działania Spółdzielni, które powinny nastąpić po zmianie przepisów.

Pierwszym obowiązkiem będzie montaż w lokalach budynków wielolokalowych ciepłomierzy lub podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej wody użytkowej z funkcją zdalnego odczytu. Wymianę urządzeń już zamontowanych na urządzenia ze zdalnym odczytem należy zakończyć najpóźniej do dnia 1 stycznia 2027 r.

Sytuacja, w której ustawa zwalnia z obowiązku instalowanie takich urządzeń to brak technicznych możliwości montażu oraz nie opłacalność „inwestycji”. Szczegółowe warunki ustalenia technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ww. urządzeń określi Minister Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia.

Następstwem powyższego obowiązku jest to, że rozliczanie kosztów ogrzewania według powierzchni może być stosowane wyłącznie w przypadku, kiedy stosowanie ww. urządzeń jest technicznie niemożliwe lub nieopłacalne.

W naszych zasobach brak podzielników jest w 13 budynkach: Grunwaldzka 5,8,12 Klonowa 7,13,Niepodległości 19, Mickiewicza 10,12, Kasprowicza 3,5, Ks. Zielińskiego 7,9,15. Wydatki związane z montażem podzielników należałoby ująć w planie remontowym poszczególnych budynków na rok 2022

Ciepłomierze indywidualne, które utraciły legalizację należy wymienić - uwzględnić w planie remontowym w latach przyszłych – wg zestawienia.

Na budynkach Krasińskiego 3 (5,63%), Krasińskiego 19 (8,17%), Zielińskiego 8 (7,06%), Zielińskiego 9 (4,08%), Zielińskiego15 (5,26%), Kasprowicza 3 (7,18%), Mickiewicza 10 (2,37%), gdzie zamontowane wodomierze są z 2009 r., należałoby dokonać wymiany wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym, zaś na budynkach Kasprowicza 5 (8,89%), i Pogodna 1 (6,21%), gdzie wodomierze zamontowane zostały w roku 2017 należałoby wymienić je w roku 2022 na wodomierze radiowe, a wydatki ująć w planie remontowym budynków.

Koszty ogrzewania oraz zużycia ciepłej wody mają być rozliczane obowiązkowo przy stosowaniu odpowiednio ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej wody. Regulamin ma tylko dopuszczać w ściśle określonych sytuacjach – indywidualne rozliczenie danego sezonu wg średniego kosztu ogrzewania.

Rozporządzenie umożliwia raz w miesiącu, użytkownikowi lokalu uzyskanie informacji o zużyciu ciepła. Nie informujemy sami, tylko udzielamy informacji na wniosek użytkownika.

W naszym przypadku w obecnym stanie prawnym i technicznym musimy udzielić tylko informacji o zużyciu ciepła na wszystkich budynkach, gdzie w lokalach są podzielniki lub ciepłomierze z funkcją zdalnego odczytu.

W projekcie rozporządzenia, które było prezentowane na szkoleniu – prawdopodobnie - właścicielowi lokalu trzeba będzie udzielać informacji o kosztach ogrzewania budynku oraz o indywidualnych kosztach ogrzewania przypadających na jego lokal za dany miesiąc. W praktyce będzie to oznaczało dokonanie rozliczenia nieruchomości z pominięciem wpłaconych zaliczek. Informacje te są nieodpłatne dla użytkowników lokali.

Jeżeli rozporządzenie wejdzie w takiej formie, jak było to prezentowane na szkoleniu trzeba będzie zawrzeć z Metrona umowę dotyczącą przygotowywania danych pozwalających na udzielanie mieszkańcom informacji o indywidualnym miesięcznym koszcie ogrzewania.

Aktualnie zamontowane podzielniki wskazują odczyt bieżący oraz jednostki zapamiętane na koniec okresu rozliczeniowego – te dane są na bieżąco dostępne dla mieszkańca. Natomiast wskazania co miesięczne dopiero po odczytaniu urządzeń na zakończenie okresu rozliczeniowego. W pojedynczych przypadkach po wizycie u lokatora z odpowiednim urządzeniem odczytującym. W trakcie trwania sezonu rozliczeniowego, po zakończeniu miesiąca, przez 2 kolejne dni podzielniki wysyłają sygnał z danymi. Wówczas Metrona może odczytać dane historyczne z 12 miesięcy wstecz.

Wyposażenie budynków z własną kotłownią w ciepłomierze ze zdalnym odczytem służące do pomiaru ciepła dostarczonego do instalacji ogrzewczej budynku. Dla każdego budynku ciepłomierz oddzielnie, nie jako podlicznik. Montaż ciepłomierzy dla potrzeb c.w.u.

Sprawdzono możliwość montażu ciepłomierzy na budynkach (Kniaź Jerzy) Jest możliwość ich montażu na budynkach dla potrzeb c.o. (oddzielnie dla każdego budynku) oraz ciepłomierza dla potrzeb c.w.u. na budynkach: Wyszyńskiego 14, Słoneczna 3, Ks. Popiełuszki 3c, Popiełuszki 1a, Popiełuszki 1b, Niepodległości 11C. ) W przypadku Popiełuszki 1a i 1b zamontowanie 2 ciepłomierzy na c.o. będzie wymagało przeróbek.

Dodatkowo należałoby opracować nowy regulamin – taryfy dla potrzeb obliczenia kosztu/ceny za 1 GJ – dotyczy budynków ogrzewanych z kotłowni gazowej i dokonać zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o. i c.w.u.

 

Ad.7.

Anna Pielaszkiewicz przekazała informację w sprawie rozliczenia kosztów c.o., c.w.u i gazu. Wynik na centralnym ogrzewaniu za sezon 2020/2021 łącznie na lokalach mieszkalnych 202 675,84 zł, na lokalach użytkowych -2 760,06 zł, budynki z kotłowniami gazowymi wynik łącznie -8 949,38 zł, rozliczenie kosztów podgrzania wody wynik: -44 295,70 zł, rozliczenie gazu na potrzeby kuchenek gazowych wynik: -1 103,76 zł.

 

Ad.8.

Małgorzata Szwed przekazała informację w sprawie rozpoczęcia budowy etapu IIb garaży Popiełuszki 1E.

Firma „HAREX” Rafał Adamczyk złożył pismo w sprawie wzrostu cen materiałów budowlanych dla potrzeb budowy budynku garaży przy ul. Popiełuszki 1E i zaproponował 18% wzrost ceny w odniesieniu do ceny proponowanej w roku 2020. Propozycją Zarządu jest podwyższenie ceny maksymalnie o 15%. Zgodnie z załącznikiem do umowy, przy etapie IIb istnieje możliwość negocjacji kwoty wynagrodzenia.

Dodatkowo wysłaliśmy zapytanie ofertowe do konkurencyjnych firm i zamieściliśmy ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Ad.9.

Piotr Iwan omówił wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/4, położonej w obrębie Zachód, miasto Kraśnik, za cenę zakupu 54 450 zł/netto. Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła wyniki przetargu.

 

Ad.4.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z pierwszym kandydatem na członka Zarządu - Z-cę Prezesa ds. Technicznych z Panem Piotrem Hacia.

 

Ad.10.

Małgorzata Szwed omówiła przekroczenia na funduszu remontowym. Zgodnie z Regulaminem tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo – rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, przekroczenie poszczególnych wydatków z planu rzeczowo – finansowego remontów powyżej 50% wymaga decyzji Rady Nadzorczej oraz poinformowania mieszkańców danej nieruchomości.

Rada podjęła jednogłośnie pozytywną decyzja w sprawie przekroczeń na funduszu remontowym.

 

Ad.11.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 45 w sprawie: zmiany wysokości opłat i zakresu wydatków z funduszu remontowego na wybranych budynkach na osiedlu „Metalowiec” i „Młodych”.

Uchwała nr 45/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 13 Statutu, uwzględniając wniosek mieszkańców poniżej wymienionych nieruchomości, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia co następuje:

§ 1.

1.Wprowadzić od dnia 01.07.2021 r. zmianę wysokości opłat na fundusz remontowy na budynkach przy Al. Niepodległości 13,21 poprzez utrzymanie czasowo podniesionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 27.02.2015 r. o 0,20 zł/m2 stawki.

2. Opłata na fundusz remontowy od 01.07.2021 r. będzie wynosić 1,20 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

§ 2.

1.Wprowadzić od dnia 01.12.2021 r. zmianę wysokości opłat na fundusz remontowy na budynku przy Al. Niepodległości 15 poprzez utrzymanie czasowo podniesionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 27.02.2015 r. o 0,20 zł/m2 stawki.

2. Opłata na fundusz remontowy od 01.12.2021 r. będzie wynosić 1,20 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

§ 3.

1.Wprowadzić od dnia 01.07.2021 r. zmianę wysokości opłat na fundusz remontowy na budynkach przy ul. Metalowców 5,8,6 poprzez podniesienie o 0,95 zł/m2 stawki do czasu spłaty zadłużenia.

2. Opłata na fundusz remontowy od 01.07.2021 r. będzie wynosić 2 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

§ 4.

1. Zmienić zakres wydatków z funduszu remontowego poprzez wykreślenie z planu remontowego - remontu klatek schodowych na budynkach przy Al. Niepodległości 13,21.

2. Zmienić zakres wydatków z funduszu remontowego poprzez wykreślenie z planu remontowego - remontu instalacji elektrycznej wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku przy al. Niepodległości 28 (wykonać tylko remont instalacji elektrycznej w piwnicach) oraz dopisanie malowania klatek w budynku przy ul. Metalowców 6.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 27.02.2015 r. w częściach dotyczących powyższych zmian.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

b) Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 46 w sprawie: rozpoczęcia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok II” w Kraśniku.

Uchwała nr 46/2021

Na podstawie § 88 pkt 31 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia:

 

§ 1.

 1. Upoważnić Zarząd do rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok II” w Kraśniku.

 2. Realizowany budynek, znajdować się będzie przy ul. Popiełuszki 11 (oznaczony jest w planie zagospodarowania terenu jako nr 3). Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (oznaczony kolorem pomarańczowym).

 3. Ogłosić przetarg na wykonawcę robót budowlanych budynku przy ul. Popiełuszki 11, rozpocząć nabór chętnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

c) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 47 w sprawie: aktualizacji planu zakupu środków trwałych na 2021 r. na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii. Kwota została ta sama, zmieniły się kwoty poszczególnych pozycji i z zaoszczędzonych środków dopisano dodatkową pozycję: zakup rutera brzegowego, dzięki któremu będziemy oferować wyższe prędkości Internetu.

Uchwała nr 47/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Zaktualizować plan zakupów środków trwałych na potrzeby Działu Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

d) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 48 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu po działkach nr ewidencyjny 223/2, 223/18 położonych w Kraśniku, obręb Zachód. Obecnie kilku właścicieli domów przy ul. Francuskiej podzieliło domy na pół i chcą to sprzedać w taki sposób, że 3 wydzielone lokale będą miały dojazd do drogi publicznej od osiedla „Widok I”, a pozostałe 3 od ul. Francuskiej. Przy ustanowieniu praw odrębnej własności niezbędne jest ustanowienie służebności przechodu i przejazd po dwóch działkach osiedla „Widok I”. Służebność ustalona będzie odpłatnie, jednak gdy domy będą w zarządzie Spółdzielni i właściciele będą płacić czynsz, to my tej opłaty nie będziemy im naliczać. Szczegółowo uregulowane zostanie to uchwałą na przyszłym posiedzeniu Rady.

Uchwała nr 48/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu:

a) po działce nr ewidencyjny 223/2 położonej obręb Zachód, miasto Kraśnik, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 92/30, 92/29, położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik,

b) po działkach nr ewidencyjny 223/2, 223/18, położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik, na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) działek nr 92/28, 90/19, 90/18 położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik,

w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej, według załącznika graficznego nr 1.

 1. Na rzecz każdego właściciela (współwłaściciela) działek nr 92/30, 92/29, położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik, ustalić opłatę z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu po działce nr ewidencyjny 223/2 w wysokości: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto) w stosunku miesięcznym, płatną na rzecz właścicieli (współwłaścicieli) działki nr 223/2 położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik.

 2. Na rzecz każdego właściciela (współwłaściciela) działek nr 92/28, 90/19, 90/18 położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik, ustalić opłatę z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu po działkach nr ewidencyjny 223/2, 223/18 w wysokości:

a) 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych brutto) w stosunku miesięcznym na rzecz właścicieli (współwłaścicieli) działki nr 223/2 położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik;

b) 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych brutto) w stosunku miesięcznym na rzecz właścicieli (współwłaścicieli) działki nr 223/18 położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik.

 1. Przywołane wyżej służebności mogą być ustanawiane w drodze jednego lub wielu aktów notarialnych.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

e) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 49 w sprawie: ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ewidencyjne nr 224/4 i 224/5 obręb Zachód, miasto Kraśnik, stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Uchwała nr 49/2021

Na podstawie § 88 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1.

Ustanowić hipotekę umowną do wysokości 150% kwoty kredytu tj. do kwoty 8 265 600,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ewidencyjne nr 224/4 i 224/5 obręb Zachód, miasto Kraśnik, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1K/00096280/5, stanowiącą zabezpieczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętego na finansowanie budowy mieszkań lokatorskich w budynku przy ul. Popiełuszki 15 na osiedlu „Widok II” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, REGON 000017319). Budynek budowany jest w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego w latach 2020-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

-

-

-

nieobecny

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się.

 

Ad.4.c.d.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z drugim kandydatem na członka Zarządu - Z-cę Prezesa ds. Technicznych z Panem Witoldem Litwinem.

 

Ad.12.

Rada dokonała analizy i bez uwag zaakceptowała wykonania zadań premiowych w II kwartale 2021 r.