Protokół NR 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 25.02.2021 r

PROTOKÓŁ NR 2/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.02.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczącego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 9. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 10. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji;

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozliczenie kosztów energii cieplnej za okres 01.05.2020 do 31.01.2021 r.
 4. Rozliczenie gazu na potrzeby kuchenek gazowych w budynkach bez gazomierzy indywidualnych.
 5. Rozliczenie zaliczek i niedoborów za wodę za okres od 01.05.2020 do 31.01.2021 r.
 6. Omówienie wyniku finansowego na dzień 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok; zatwierdzenia rozdysponowania funduszu zasobowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” na dzień 31.12.2020 r.; ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 94/7, 98/4, 98/9, 98/10, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5 na rzecz KPWiK w Kraśniku; uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji do zakupu i montażu nawiewników w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.
 8. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 01/2021 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Małgorzata Szwed omówiła rozliczenie kosztów energii cieplnej za okres 01.05.2020 do 31.01.2021 r. Za ogrzewanie mieszkań zapłaciliśmy: 2 335 950,38 zł, zaliczki: 2 417 946,59 zł, wynik dodatni: 81 996,21 zł. Za ogrzewanie wody w lokalach mieszkalnych zapłaciliśmy 535 107,77 zł, naliczone 513 475,51 zł, wynik -21 632,26 zł.

Na lokalach użytkowych c.o. zaliczek było 60 983,54 zł, naliczone 48 289,36 zł, własne 11 013,98 zł, wynik -1 680,20 zł. Na lokalach mieszkalnych c.w. zaliczek 8 214,21 zł, naliczone 8 214,21 zł, wynik 0,00 zł. Podsumowując: z faktur kwota: 2 940 255,90 zł, naliczone: 2 998 939,65 zł, wynik: 58 683,75 zł.

Rozliczenie kosztów energii cieplnej w budynkach z kotłownią gazową za okres 01.05.2020 do 31.01.2021 r. na 7 budynkach: Wyszyńskiego 14, 19, Słoneczna 3, Niepodległości 11C, Popiełuszki 3c, 1b, 1a wynosi: 13 942,43 zł.

Ad.4.
Małgorzata Szwed omówiła rozliczenie gazu na potrzeby kuchenek gazowych w budynkach bez gazomierzy indywidualnych na 14 budynkach. Koszt zużycia gazu wyniósł: 113 173,03 zł, suma zaliczek na gaz: 110 945,00 zł, wynik rozliczenia wynosi: -2 228,03 zł. Wniosek: w niektórych budynkach należałoby zwiększyć zaliczki.

Ad.5.
Małgorzata Szwed omówiła rozliczenie zaliczek i niedoborów za wodę za okres od 01.05.2020 do 31.01.2021 r. Wynik na wodzie w lokalach mieszkalnych narastająco na koniec stycznia wyniósł 99 949,74 zł.

Ad.6.
Agata Kowalska omówiła wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. Przychody planowane na kwotę 15 864 000 zł, zrealizowane zostały 95 %, czyli na kwotę 15 730 355 zł. Wpływy na lokale użytkowe wyniosły 100%, wykonawstwo własne 64%, sprzedaż ciepła prawie 96%, przychody telewizji kablowej prawie 98%, przychody finansowe i operacyjne 95%.

Koszty ogółem pomniejszone o inwestycje planowane na kwotę 15 701 160 zł, zrealizowane zostały w 99,4 %, czyli na kwotę 15 470 906 zł. Wynik netto roku 2020 zamknął się narastająco stratą w wysokości -397 551,40 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pulikowski powiedział, że Komisja obradując zdalnie, jest świadoma, iż w dokumentach został mocno wyeksponowany wynik ujemny. Jednak udział głównej księgowej Agaty Kowalskiej w posiedzeniu Komisji, jej rzetelne wyjaśnienia, argumentacja, przekazanie jasnego obrazu sposobu zarządzania finansami Spółdzielni, wskazanie zagrożeń, które się pojawiły i miały wpływ na wynik, przekonały członków Komisji, że w tym trudnym 2020 r. gospodarka finansowa była pod specjalnym nadzorem i w związku z tym osiągnięte parametry w dalszym ciągu gwarantują prawidłowe prowadzenie działalności statutowej przez Spółdzielnię. Podsumowując, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” za rok 2020 r.

Pan Alfred Kręć powiedział, że zachwytu nie ma, od 2003 r. pierwszy raz mamy wynik na minusie. Widząc jaka jest sytuacja w gospodarce, jakie są realia i perspektywy, obawia się o wynik finansowy na koniec bieżącego roku i czy z takim wynikiem możemy bezpiecznie działać i inwestować.

Agata Kowalska odpowiedziała, że mamy zbudowany plan finansowy na 2021 r., mamy już naliczenia za styczeń po podwyżkach, polisy ubezpieczeniowe, które rzutują nam na koszty, naliczenie na wieczyste użytkowanie, plan wynagrodzeń, więc na podstawie tych zgromadzonych danych można było zaplanować rok bieżący. Wiemy już, że starta na GZM w tym roku już prawdopodobnie nie wystąpi, bowiem od stycznia wprowadzona została podwyżka czynszu. Budujemy blok więc pomniejszymy te koszty rozliczając część inwestycji. Liczymy, że ten rok będzie bardziej optymistyczny niż ostatni.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 14 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok.

Uchwała nr 14/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Uchwalić plan finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” na 2021 r. zamykający się po stronie kosztów kwotą 15 775 692,00 zł, a po stronie przychodów kwotą 15 892 052,00 zł, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 15 w sprawie: zatwierdzenia rozdysponowania funduszu zasobowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” na dzień 31.12.2020 r.

Fundusz zasobowy jest jednym z podstawowych funduszy w Spółdzielni i jest on budowany głównie z odpisu z nadwyżki finansowej. Kwoty z wyników finansowych przypadające na osiedla: „Młodych”: 243 997,48 zł, „Metalowiec”: 453 464,31 zł, „Słoneczne I”: 364 141,26 zł, „Słoneczne II”: 241 143,70 zł, „Południe”: 81 903,25 zł, „ Widok”: 42 235,82 zł.

Saldo funduszu zasobowego na dzień 31.012.2020 r. wyniosło 8 278 534,78 zł, w tym: wpisowe 208 508,16 zł, pozostałe zwiększenia 8 070 026,62 zł, w tym: zasilenie grunty na osiedle „Widok I” 1 382 807,17 zł oraz zasilenie grunty osiedle „Widok II” 1 592 846,61 zł, zasilenie w latach 2009-2018 w kwocie 1 426 885,82 zł. kwota funduszu z tytułu innych zwiększeń to 3 667 487,02 zł, w tym z podziału nadwyżki bilansowej w latach 2008-2018.

Uchwała nr 15/2021

Na podstawie § 82 i § 88 ust. 1 pkt 26 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić rozdysponowanie funduszu zasobowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” na dzień 31.12.2020 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 16 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 94/7, 98/4, 98/9, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5 na rzecz KPWiK w Kraśniku. Uchwała dotyczy działek położonych na osiedlu „Widok II”. Dzięki staraniom Zarządu KPWiK wykonał sieci wodociągową i sanitarną na kwotę około 200 000 zł.

Uchwała nr 16/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomościach gruntowych - działkach położonych w Kraśniku, obręb Zachód oznaczonych numerami 94/7, 98/9, 224/1, 224/2, 224/3, 224/5 (bądź na działkach, które powstaną z podziału geodezyjnego wymienionych uprzednio działek) nieodpłatnej (zgodnie z warunkami technicznymi NIT/95/W/WK/18 z dnia 06.08.2018 r.)
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na sieci wodociągowej na rzecz Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku ul. Granicznej 3A (przebieg służebności oznaczony na załączniku graficznym nr 1 kolorom niebieskim).

2. Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomości gruntowej, działce położonej w Kraśniku, obręb Zachód oznaczonej numerem 98/4, 224/1, 224/3, 224/4, 224/5 nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na sieci sanitarnej na rzecz Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku ul. Granicznej 3A (przebieg służebności oznaczony na załączniku graficznym nr 1 kolorom zielonym).

3. Służebność będzie polegać na:

a) prawie do utrzymania sieci przez powyższe nieruchomości,

b) prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania,

c) udostępnianiu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci,

d) umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osobom upoważnionym przez właściciela sieci poprzez wydzielanie wzdłuż sieci i wokół urządzeń pasa nieruchomości dla sieci wodociągowej o szerokości 1 m, dla sieci sanitarnej o szerokości 2 m. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

d) Piotr Iwan omówił uchwałę nr 17 w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji do zakupu i montażu nawiewników w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Dotacja do zakupu i montażu nawiewnika wynosi 50% ceny, lecz nie więcej niż 50 zł. Członek Spółdzielni składający wniosek nie może posiadać żadnych zobowiązań względem Spółdzielni.

Uchwała nr 17/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Uchwalić Regulamin udzielania dotacji do zakupu i montażu nawiewników w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku i przyjąć tekst jednolity Regulaminu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r., z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

za

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Ad.8.

Pan Piotr Iwan omówił sprawy bieżące i organizacyjne:

przeprowadziliśmy konsultacje odnośnie funduszu remontowego i potrzeb mieszkaniowych (wniosków), rozesłaliśmy wszystkim mieszkańcom do skrzynek pismo o sytuacji Spółdzielni i propozycje funduszu remontowego na 2021 r., w sytuacji pandemii pismo zastąpi coroczne zebrania z mieszkańcami. Odpowiedziało 140 osób. Uchwałę w sprawie planu rzeczowo – finansowego remontów na 2021 r. podejmiemy w formie obiegowej;

luty okazał się bardzo śnieżny, pomimo nieobecności 4 konserwatorów, poradziliśmy sobie z odśnieżaniem, Spółdzielnia się wyróżniła spośród innych zarządców, mieliśmy wysoki poziom odśnieżania;

jutro zostanie złożony do BGK wniosek o kredyt na blok Popiełuszki 15, przygotowaliśmy wszystkie wymagane dokumenty;

w budynku Popiełuszki 15 sprzedano 26 mieszkań lokatorskich;

sprzedano 16 garaży w budynku Popiełuszki 1D;

Walne Zgromadzenie planujemy na 12-13-14 maja. Forma głosowania pisemnego, uproszczonego, powołana zostanie komisja ds. przeprowadzenia głosowania na piśmie nad uchwałami Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, składającą się z dwóch członków Rady Nadzorczej, jednego członka Zarządu Spółdzielni lub pełnomocnika Zarządu oraz dwóch losowo wybranych przed rozpoczęciem każdego z głosowań członków Spółdzielni. Każdy, kto będzie chciał zagłosować osobiście będzie musiał pojawić się na głosowaniu. Przygotowujemy pełną dokumentację: uchwały, sprawozdanie i inne dokumenty;

trwa badanie biegłego rewidenta, zapytania, uwagi można kierować na piśmie;

Gazetę Spółdzielczą planujemy wydać przed świętami, głównym tematem będzie publikacja planu remontowego;

Zamówiliśmy dwie opinie biegłych sądowych, jedna w sprawie kanalizacji deszczowej na osiedlu „Widok II”, kwota 2 000 zł netto, druga dotyczy tarasu na Krasińskiego 3c, który przecieka od 12 lat, kwota 3 500 zł netto;

zakupiliśmy odśnieżarkę z wyrzutem bocznym;

trwa remont w biurowcu Klonowa 5, przenosimy dział czynszów na parter budynku, sukcesywnie robimy szafy na dokumenty archiwalne;

obecnie mamy z PUP 2 stażystów: pracownik biurowy i gospodarczy, 1 osobę od 1 marca zatrudniamy na prace interwencyjne do TVK, dodatkowo 2 stażystów dojdzie jeszcze w marcu;

z końcem miesiąca rozwiązujemy umowę z pracownikiem gospodarczym;

dzisiaj odbył się przetarg na projektowanie budynku Popiełuszki 11 i koncepcji osiedla „Widok II”, do przetargu przystąpiły: firma z Ciechanowa z kwotą 92 000 zł, z Lublina kwota 140 000 zł i 240 000 zł, Inwestprojekt z kwotą 120 000 zł. Wygrała firma „Greg project Architektura & Budownictwo” z Ciechanowa.

regulujemy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach użytkowych, ustawienie pojemników i inne ustalenia;

analizujemy czy sytuacja gospodarcza i obowiązującego reżimu sanitarnego wpływa na stan należności, wydaje się że nie ma wpływu, należności spływają terminowo.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej