Protokół NR 11/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 18.12.2020 r.

PROTOKÓŁ NR 11/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18.12.2020 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczacego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 9. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji;

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie aktualnych spraw sądowych prowadzonych w stosunku do dłużników.
 4. Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego remontów (gospodarczego) na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok; przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Dekutowskiego 2/21 w Kraśniku; zmiany oferty programowej telewizji cyfrowej; zlecenia wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenów osiedla „Widok II” w Kraśniku i projektowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 6. Rozliczenie zadań premiowych członków Zarządu za IV kwartał 2020 r.
 7. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na I kwartał 2021 r.
 8. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 9. Życzenia świąteczne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni o zmianę w porządku obrad. Do powyższego porządku do pkt 5 ppkt „d” uchwały 59/2020 dodaje się załącznik nr 1 i do pkt 5 dodaje się ppkt „e”, który dostaje brzmienie: zmiany funduszu inwestycyjnego i remontowego osiedla „Widok I” w Kraśniku. Porządek obrad w tej wersji, przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 10/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 

Ad.3.
Piotr Iwan omówił wykaz aktualnych spraw sądowych prowadzonych w stosunku do dłużników. Od 2007 r. uzyskanych nakazów zapłaty na lokalach mieszkalnych na dzień 30.11.2020 r. mieliśmy 30 na łączną kwotę ≈100 000 zł, dodatkowo dwa pozwy o zapłatę z Niepodległości 28 i 15, skierowane do Sądu zostały 02.12.2020 r.

Na lokalach użytkowych są trzy nakazy, dwa z Dekutowskiego 6 i jeden z Niepodległości 11A. Na jednym lokalu zadłużenie z tytułu czynszu i opłat za lokal za okres od 1.04.2016 r. do 08.01.2017 r. wynosi 58 150,29 zł, na drugim lokalu 56 004,24 zł, a na trzecim 18 343,14 zł. 

Ad. 4.
Małgorzata Szwed omówiła projekt planu rzeczowo – finansowego remontów (gospodarczego) na 2021 r. Są to pierwsze przymiarki, zmianie na pewno ulegnie jeszcze bilans otwarcia i będą inne drobne korekty. W przyszłym roku w związku z pandemią koronawirusa, nie odbędą się zebrania z mieszkańcami nieruchomości. Materiały będziemy wysyłać pocztą i będziemy czekać na ich opinie i propozycje. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się elektronicznie, telefonicznie lub poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do budynki Klonowa 5.

Naliczenia, czyli bilans otwarcia jaki do tej pory udało nam się wykonać, będzie na bieżąco do końca grudnia uzupełniany.
Do dyspozycji w funduszu remontowym mamy kwotę 1 927 000 zł.

Na osiedlu „Młodych” planowane na 2021 r. środki finansowe to kwota: 334 408,24 zł, wykonywane będą między innymi dociepleni ścian, remonty balkonów, klatek, wymiana zaworów termostatycznych, poziomów wody w piwnicach,

Na osiedlu „Metalowiec” planowana kwota wynosi 534 024,49 zł, rodzaje remontów to min. remonty balkonów, instalacji elektrycznych, mycie elewacji, wymiana docieplenia.

Na osiedlu „Słonecznym I” planowana kwota wynosi 399 382,25 zł, rodzaje remontów to min. remonty balkonów, klatek, malowanie elewacji, wymiana docieplenia, wymiana drzwi wewnętrznych do klatek.

Na osiedlu „Słoneczne II” planowane środki wynoszą 313 478, 62 zł i tu będą remontowane balkony, opaski kapilarne, tynki kominów, mury ogniowe, ułożenie gresów w piwnicach, wymiana drzwi wewnętrznych do klatek.

Na osiedlu „Południe” planowana kwota to 184 586,06 zł i będzie tu wymiana kotłowni gazowej na wymiennik ciepła dwufunkcyjny, montaż zaworów podpionowych, zmycie elewacji. Po konsultacjach z mieszkańcami Popiełuszki 1b, planujemy zmniejszyć fundusz remontowy na 2021 r. w naliczeniach o 50% w związku z dużym nagromadzeniem środków,
a małymi potrzebami.

Na osiedlu „Widok I” planowana kwota to 84 885, 26 zł tutaj również planujemy zawiesić fundusz remontowy na całym osiedlu na dwa lata i o tą kwotę zwiększyć fundusz inwestycyjny, aby go jak najszybciej spłacić.

Na lokalach użytkowych planowane środki wynoszą 49 754,19 zł i tutaj brak jest większych wydatków. W planie jest wykonanie bram wjazdowych na piloty w budynku Wyszyńskiego 18B. Przy remontach majątku wspólnego planujemy, na wszystkich szlabanach zamontować sterownik uruchamiający szlabany poprzez homologowane sygnały alarmowe: karetki pogotowia, policji, straży pożarnej. Koszt około 30 000 zł.

Przewodniczący komisji GZM i Inwestycji, Pan Alfred Kręć powiedział, że komisja obradowała zdalnie i na obecnym etapie nie wnosi uwag do planu rzeczowo – finansowego remontów (gospodarczego) na 2021 r. Komisja czeka na konsultacje z mieszkańcami. Na posiedzeniu komisji padła propozycja, aby porozmawiać z firmami wykonującymi remonty, żeby wykonały więcej prac remontowych i zgodziły się na przesunięcie lub rozłożenie płatności na późniejsze terminy. Ryzyko ze strony firm wykonawczych jest niewielkie, bo Spółdzielnia jest wypłacalna, środki sukcesywnie spływają poprzez czynsz.

Prezes Zarządu odniósł się to tego mówiąc, że takie sytuacje już miały miejsce, takich robót nie zapłaconych nie możemy odebrać ani zaksięgować. Poza tym, różnie mogliby to odebrać mieszkańcy, ci którzy mieli najgorszą sytuację na funduszu remontowym otrzymaliby dodatkową gratyfikację. Można się nad tym zastanowić, ale remontowanie i zadłużanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak raz wyjdziemy poza ramy finansowe i zaczniemy wykonywać prace remontowe „awansem” to mogą zacząć się problemy. Bardzo ostrożnie trzeba do tego podchodzić.

Drugi wniosek złożony przez Pana Alfreda Kręcia dotyczył rezygnacji z wysyłania do poszczególnych mieszkań projektu remontów. Projekt jedynie należałoby zamieścić jako ogłoszenie na klatkach i na stronie internetowej.

Prezes Spółdzielni powiedział, że nie podoba mu się ten pomysł, gdyż od lat każdy członek Spółdzielni otrzymywał do domu informację dotyczącą planowanych remontów, finansów Spółdzielni - jaki jest wynik, stan należności na budynku, rozliczenie funduszu remontowego itp. Dobrze to funkcjonuje od 20 lat i nie ma potrzeby zmieniania tego. Każdy członek Spółdzielni indywidualnie ma możliwość zapoznania się z tymi informacjami.

Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 56 w sprawie: rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok. Rozwój infrastruktury towarzyszącej wokół osiedli i wokół budynków min. budowa parkingów, wykonywany jest ze środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym.
Na osiedlu „Słoneczne I” mieszkańcy w 2020 r wpłacili na fundusz inwestycyjny
99 321,32 zł. Zrealizowana została tam inwestycja budowy parkingu przy budynkach Krasińskiego 5-7-9, która będzie spłacana jeszcze przez rok i 9 miesięcy. Koszty poniesione to: 592 704,95 zł (50% z funduszu zasobowego i 50 % z funduszu inwestycyjnego).

Na osiedlu „Słoneczne II” mieszkańcy w 2020 r wpłacili 42 413,61 zł. Na tym osiedlu wykonano parking przy Zielińskiego 6-8. Koszy poniesione to kwota: 122 083,23 zł (50% z funduszu zasobowego i 50 % z funduszu inwestycyjnego). Fundusz inwestycyjny tego osiedla został rozliczony.

Na osiedlu „Południe” naliczenie na fundusz inwestycyjny wynosi 42 554,92 zł. Zrealizowano inwestycję budowy parkingu przy Popiełuszki 3C, koszt to: 54 375,60 zł. Roboty funduszu inwestycyjnego tego osiedla zostaną pokryte z naliczeń funduszu inwestycyjnego w listopadzie 2021 r.

Na osiedlu „Widok I” naliczenie funduszu inwestycyjnego narastająco wynosi 125 819,58 zł. Jest to nowopowstałe osiedle i w związku z tym, zostały zrealizowane tutaj różne zadania, min. budowa odcinka kanalizacji deszczowej, klomby, parkingi, chodniki itp., na łączną kwotę 294 360,44 zł. Rozliczenie tych inwestycji nastąpi w maju 2023 r.

Uchwała nr 56/2020

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§1.

Dokonać rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 57 w sprawie: przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Dekutowskiego 2/21 w Kraśniku. Jest to mieszkanie z tzw. z „odzysku”, kat. M-4 (3 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej 53,20 m2, położone na I piętrze. Operat szacunkowy oszacowuje to mieszkanie na kwotę 166 335 zł. Pierwszy przetarg, do którego nikt nie przystąpił, odbył się 14 grudnia, za cenę 4200 zł m2. Kolejny przetarg został już ogłoszony i odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, za kwotę 3 900 zł m2.

Uchwała nr 57/2020

Na podstawie §82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Dekutowskiego 2/21 w Kraśniku, o powierzchni użytkowej 53,20 m2, (M4) po jego wyodrębnieniu, za cenę nie niższą, niż cena określona w operacie szacunkowym z dnia 26.11.2020 r. sporządzonym przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Panią Teresę Kamelę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna


Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 58 w sprawie: zmiany oferty programowej telewizji cyfrowej. Przewidujemy wynik na telewizji kablowej na koniec roku na minusie około 20 000 zł. Na koniec listopada liczba abonentów telewizyjnych to: 1 910, a abonentów internetowych 827. Widzimy, że powoli wracają do nas mieszkańcy z firmy Multimedia ponieważ, wykreślono tam z pakietu kanały Polsatu, które cieszą się dużą oglądalnością. Zmiana oferty programowej jest na korzyść abonentów, ponieważ dochodzi dodatkowo kilka nowych programów i niektóre programy przechodzą na jakość HD.

Uchwała nr 58/2020

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienić ofertę programową telewizji analogowej i cyfrowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku i przyjąć ofertę w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r. Z tym dniem traci moc uchwała nr 18/2020 z dnia 27.04.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

d) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 59 w sprawie: zlecenia wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenów osiedla „Widok II” w Kraśniku i projektowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 17 grudnia dostaliśmy pozwolenie na budowę budynku Popiełuszki 15 i będziemy przymierzać się do projektowania kolejnych budynków na osiedlu „Widok II.

Uchwała nr 59/2020

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”
w Kraśniku postanawia co następuje :

§ 1.

Zlecić wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu osiedla „Widok II” w Kraśniku (według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) i projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r. i z tym dniem traci moc uchwała nr 38/2018 z dnia 30.07.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

e) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 60 w sprawie: zmiany funduszu inwestycyjnego i remontowego osiedla „Widok I” w Kraśniku. Na osiedli „Widok I” nie ma potrzeby akumulować środków na funduszu remontowym, gdyż większość budynków na osiedlu jest w okresie gwarancji, natomiast kwotą, która jest przeznaczona na fundusz remontowy, można spłacić fundusz inwestycyjny. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. fundusz inwestycyjny wzrósłby o 0,35 zł/1m2 od powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
i o 0,36 zł/1m2 od powierzchni użytkowej garaży, a fundusz remontowy w tym czasie zmniejszyłby się o te kwoty i wynosiłby 0.

Uchwała nr 60/2020

Na podstawie § 88 Statutu ust. 1 pkt 13, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia co następuje:

§ 1.

Wprowadzić w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. zmianę wysokości opłaty na fundusz inwestycyjny osiedla „Widok I” poprzez zwiększenie obecnie obowiązującej stawki o 0,35 zł/1m2 od powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i o 0,36 zł/1m2 od powierzchni użytkowej garaży.

Wprowadzić w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. zmianę wysokości opłaty na fundusz remontowy osiedla „Widok I” poprzez zmniejszenie obecnie obowiązującej stawki o 0,35 zł/1m2 od powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i o 0,36 zł/1m2 od powierzchni użytkowej garaży.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna


Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Ad.6.
Rada dokonała analizy i bez uwag zaakceptowała wykonania zadań premiowych w IV kwartale 2020 r.

Ad.7.
Ustalono zadania premiowe dla członków Zarządu na I kwartał 2021 r.:

1.Przedstawienie do zatwierdzenia planu remontowo-inwestycyjnego (rzeczowo-finansowego) i planu finansowego na 2021 r.

2.Kontynuowanie działań związanych z utrzymaniem sanitarnym nieruchomości w związku z COVID-19.

3.Dokonanie zamknięcia roku obrotowego 2020 i przedstawienie wyników na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad.8.
Pan Piotr Iwan omówił sprawy bieżące i organizacyjne:

-trwa odbiór budynku Popiełuszki 13, strażak, nadzór budowlany, KPWiK będzie we wtorek, zapraszamy również Radnych, mieszkańcy już odebrali i nie mają większych uwag;

-mamy już uprawomocnione z datą 17.12.20 r. pozwolenie na budowę Popiełuszki 15;

-przeszliśmy pozytywną ocenę finansową przez BGK w związku z budową mieszkań
z programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, do 28 lutego musimy złożyć wymagane dokumenty;

-podpisaliśmy 13 umów na mieszkania lokatorskie Popiełuszki 15;

-podpisaliśmy 15 umów na garaże Popiełuszki 1D;

-9 grudnia odbyła się sprawa przed Sądem Okręgowym w Lublinie o odszkodowanie za przekazanie sieci deszczówki do miasta. Odbyło się przesłuchanie, ze Spółdzielni była Pani Prezes Małgorzata Szwed i Pan Kamil Mendyk. Sąd zlecił wykonanie opinii przez biegłych, koszt opinii to kwota około 5 000 zł;

-jesteśmy w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Klonowa 7 dla potrzeb budynku Klonowa 5, oddanie nastąpi w momencie uzyskania zgody PGE do włączenia;

-opracowujemy pismo dotyczące wywozu śmieci, dotyczące zmiany ceny, częstotliwości odbioru zbieranych frakcji do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), duże zmiany nastąpią przy lokalach użytkowych, które nie będą już mogły wyrzucać śmieci do ogólnego śmietnika, tylko będą musiały mieć swoje pojemniki;

- cały czas prowadzimy dezynfekcję klatek schodowych do skrzynek na listy, drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy klamek, wejść do altanek śmietnikowych. Odstąpiliśmy od dezynfekcji całych klatek;

- przy wejściu do budynku Spółdzielni zostanie ustawiona skrzynka podawcza, cały rozwijamy czas komunikację z mieszkańcami na odległość;

- obecnie dwóch pracowników przebywa na zwolnieniu w związku z koronawirusem;

- na osiedlu Piaski powstaną dwa nowe bloki, lubelska firma TTS Development kupiła do Miasta Kraśnik działkę i będzie budowała dwa 5-kondygnacyjne budynki z windami, łącznie będzie tam ok. 80 mieszkań, zakupiono 44 ary za 1 mln 610 tys. zł, będzie to dla Spółdzielni spora konkurencja.

Ad.9.
Prezes Zarządu w imieniu całego Zarządu i wszystkich pracowników Spółdzielni złożył Radzie Nadzorczej życzenia świąteczne.

 

Na tym protokół zakończono.