Protokół NR 10/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 30.11.2020 r

PROTOKÓŁ NR 10/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30.11.2020 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator).

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczacego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Wieczorek Danuta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 9. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 10. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji;

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie wyniku finansowego na dzień 30.09.2020 r.
 4. Analiza remontów balkonów w 2020 r. w zasobach Spółdzielni.
 5. Analiza przeglądów elektrycznych, gazowych i kominiarskich w 2020 r.
 6. Rozliczenie działań i kosztów podjętych w związku z epidemią COVID-19.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - nabycia udziałów w działkach o nr 103/22 i 103/32 położnych obręb Zachód, miasto Kraśnik i zatwierdzenia umowy nr 279/2020;
  - zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy nr 48/2020 z dnia 16.09.2020 r. dotyczącego nabycia udziałów w działkach o nr 103/22 i 103/32 położnych obręb Zachód, miasto Kraśnik;
  - zmiany Regulaminu konkursu na najładniejszą posesję na terenie Spółdzielni obsługiwaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.
 8. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

Ad. 2.
Protokół nr 9/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Agata Kowalska omówiła koszty i przychody w układzie kalkulacyjnym na dzień 30.09.2020 r.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi zamyka się stratą -543 894,41 zł, gospodarka pozostałym mieniem Spółdzielni zamyka się kwotą 252 870,93 zł, w tym: lokale użytkowe 49 617,27 zł, TV kablowa, Internet i telefonia cyfrowa -59 178,48 zł, przychody i koszty finansowe 134 717,72 zł, przychody i koszty operacyjne 127 714,42 zł. Wynik brutto na minusie 291 023,48 zł. Wynik netto narastająco po rozliczeniu na 30.09.2020 r. to kwota
126 356,52 zł.

Na działalności remontowej niewielki minus narastająco na budynkach -15 074,57 zł.

Wykonanie planu finansowego: w planie mieliśmy założone 15 701 160 zł, zaplanowane rozliczenie w inwestycjach to kwota -68 000 zł, ogółem koszty pomniejszone o inwestycje wynoszą 11 219 153,13 zł. Wynik netto narastająco wynosi 126 356, 52 zł.

Krzysztof Pulikowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna obradowała w dniu dzisiejszym i po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu planu finansowego Spółdzielni na dzień 30.09.2020 r. oraz po wysłuchaniu informacji wyjaśniających przez panią Agatę Kowalską, główną księgową, członka Zarządu, pozytywnie opiniuje działalność statutową Spółdzielni, której rezultatem jest osiągnięty wynik finansowy w wysokości 126 356,52 netto narastająco, liczony zgodnie z zasadami rachunkowości.

Ad. 4.
Małgorzata Szwed omówiła analizę remontów balkonów w 2020 r. w zasobach Spółdzielni. W roku bieżącym wyremontowano 122 balkony, kwota przeznaczona na ten cel to 365 996,17 zł brutto. Analiza pokazuje, że system remontu balkonów generuje bardzo wysokie koszty. Okres spłaty remontu balkonu z funduszu remontowego jednego mieszkania wynosi średnio od 5 do 8 lat w zależności od wielkości mieszkania, balkonu i zastosowanego systemu remontu. Remont balkonów z zastosowaniem pełnej technologii systemowej z obróbką blacharską ze stali nierdzewnej to koszt ponad 1 000 zł/m2, natomiast przy systemie mieszanym ok. 800 zł/m2. Przykładowo remont loggi na osiedlu „Słonecznym” to średni koszt ok. 5 000 zł, natomiast remont balkonu na osiedlu „Metalowiec” to średni koszt ok. 2500 zł. Mieszkańcy maja również możliwość remontu balkonów we własnym zakresie z dofinansowaniem 80% poniesionych kosztów. W takich przypadkach mieszkaniec może wyremontować sobie swój, pojedynczy balkon, poza kolejnością. Zakres robót nie może tu jednak odbiegać od zakresów wykonywanych przez Spółdzielnię. Jednakże z możliwości takiej mieszkańcy korzystają niezwykle rzadko.

W tej chwili wykonujemy remonty kompleksowo. Nie remontujemy wszystkich balkonów w danym bloku, tylko robimy remont do kwoty, która jest naliczona na dany blok.

Ad. 5.
Małgorzata Szwed omówiła analizę przeglądów elektrycznych, gazowych i kominiarskich w 2020 r. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Jednak kontrola instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych i wentylacyjnych wiąże się z wchodzeniem do mieszkań. Tymczasem w Polsce obowiązuje stan epidemii. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zwolnił zarządców nieruchomości z tych obowiązków, pomimo istniejącego stanu epidemii. W/w kontrole są przeprowadzane z zachowaniem ustawowej częstotliwości ( raz na rok ). Dlatego też Spółdzielnia wykonuje przeglądy w mieszkaniach. Nie mniej jednak w przypadku, gdy lokator obawia się o swoje zdrowie, czy jest na kwarantannie lub w izolacji domowej, do przeglądu w jego mieszkaniu przystąpimy w terminie późniejszym.

Ad. 6.
Piotr Iwan omówił rozliczenie działań i kosztów podjętych w związku z epidemią COVID-19.

Spółdzielnia prowadzi pełną ewidencję tych działań. Nie lekceważymy zagrożenia i nieustanie wdrażamy kolejne nowe działania. Również w naszej Spółdzielni wśród pracowników mieliśmy już przypadki zarażenia. Stosujemy się do wszystkich obowiązujących aktów prawnych oraz zabezpieczamy się w miarę możliwości. Przenieśliśmy biuro obsługi interesantów na parter budynku, regularnie przeprowadzamy dezynfekcję klamek, drzwi wejściowych do klatek, domofonów, przycisków od windy, włączników świateł oraz innych najczęściej dotykanych przez mieszkańców miejsc wspólnych w nieruchomościach. Dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie zminimalizować ryzyko zakażenia.
Dostęp dla interesantów jest ograniczony, ale zdecydowana większość pracowników jest do dyspozycji mieszkańców. Sprawy formalne i administracyjne można załatwiać z pracownikami Spółdzielni zdalnie: telefonicznie i przez internet. Wykonywane są również remonty i awarie na częściach wspólnych nieruchomości. Ze względu na ochronę pracowników, nie wykonujemy prac zlecanych w mieszkaniach. Możliwe jest to jedynie w sytuacjach szczególnych i bardzo ważnych.

Dodatkowo zakupiony został ozonator i regularnie ozonujemy wszystkie pomieszczenia w Spółdzielni. Do tej pory na powyższe działania wydane zostało około 40 000 zł.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 53 w sprawie: nabycia udziałów w działkach
o nr 103/22 i 103/32 położnych obręb Zachód, miasto Kraśnik i zatwierdzenia umowy nr 279/2020. W powyższych nieruchomościach Spółdzielni przysługuje udział wynoszący 8/10 części. W ciągu ostatnich miesięcy udało nam się zakupić po 1/10 udziałów w przedmiotowych gruntach od większości udziałowców, pozostał jedynie współudział w wielkości 2/10. Na zakupionych gruntach Spółdzielnia planuje budowę budynku wielorodzinnego będącego kolejną z planowanych inwestycji na nowobudowanym osiedlu „Widok II”. W celu realizacji tych planów potrzebujemy wyłącznego prawa własności do wszystkich gruntów na tym obszarze w przeciwny razie musielibyśmy zrezygnować z budowy bloku w tym rejonie,
a inwestycja byłaby zablokowana nawet na kilka lat.
Moglibyśmy również próbować zaprojektować budynek w taki sposób, aby nie był położny na przedmiotowym gruncie, ale byłoby to niekorzystne i ograniczające w wykonaniu, ale przede wszystkim nie rozwiązałoby problemu chociażby przebiegu sieci, dróg wewnętrznych czy potrzeby ciągłego zwracania się do współwłaścicieli o zgody i pozwolenia w trakcie realizacji inwestycji.
Współwłaściciele tych udziałów wiedząc, że Spółdzielni potrzebna jest ta działka, próbują wykorzystać sytuację. Rozmowy, negocjacje trwają już bardzo długo, początkowe oferty zmierzały do tego, że musielibyśmy dołożyć do zakupu tej działki ponad 70 000 zł. Są to bardzo duże kwoty. Aby uniknąć czasochłonnego i kosztownego postępowania sądowego Spółdzielnia zaproponowała niemałą kwotę 20 000 zł za 2/10 udziałów w działce nr 103/22, jednak pomimo dużego zaangażowania z naszej strony w dalszym ciągu nie udało się osiągnąć porozumienia. Żadne z proponowanych rozwiązań nie zostało przyjęte.
Ostatecznie po wielu nieudanych próbach osiągnięcia porozumienia dnia 10.11.2020 r. Spółdzielnia złożyła do Sądu Rejonowego w Kraśniku wniosek o zniesienie współudziałów w działce 103/22. Jednak w międzyczasie współudziałowcy zdecydowali się na pozasądowne załatwienie sprawy i w dniu 19.11.2020 r. podpisali umowę nr 279/2020 w sprawie nabycia udziałów w działkach 103/22 i 103/32, której warunkiem wejścia w życie jest zatwierdzenie uchwałą Rady Nadzorczej. Zaproponowane w umowie warunki nie są korzystne dla Spółdzielni, ponieważ przyjmując kwotę 180 zł za 1 m2 (rynkowa cena po której Spółdzielnia dotychczas nabywała udziały), Spółdzielnia straci na sprzedaży wydzielonej działki nr 103/34 w przybliżeniu 23 000 zł. Wydaje się, że jest to cena jaką warto poświęcić w celu ostatecznego załatwienia sprawy. Rozmowy trwają już około roku i jedynym dotychczasowym rozwiązaniem było wejście na drogę sądową, a proces cywilny z pewnością będzie ciągnął się latami i generował równie wysokie koszty.

Uchwała nr 53/2020

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 • 1.
  Wyrazić zgodę na nabycie 2/10 udziałów w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 103/22 o pow. 0,0362 m2 i 103/32 o pow. 0,0295 m2, położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00092195/4 i zatwierdzić umowę nr 279/2020 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie nabycia powyższych udziałów, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 


Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 1. Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 54 w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy nr 48/2020 z dnia 16.09.2020 r. dotyczącego nabycia udziałów w działkach o nr 103/22 i 103/32 położnych obręb Zachód, miasto Kraśnik. Aneks ustanawia na rzecz właścicieli działki nr 103/35 i 103/36 służebność przechodu pasem 1 m wzdłuż nowo powstałej w wyniku podziału nieruchomości przylegającej bezpośrednio do działek nr 103/33 i 103/34. Ustanowienie służebności nastąpi po uzyskaniu decyzji o podziale nieruchomości 103/32.

Uchwała nr 54/2020

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 • 1.
  Wyrazić zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 48/2020 z dnia 16.09.2020 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, dotyczącego nabycia 1/10 udziałów w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 103/22 o pow. 0,0362 m2 i 103/32 o pow. 0,0295 m2, położonych obręb Zachód, miasto Kraśnik, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00092195/4.
 • 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 


Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. c) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 55 w sprawie: zmiany Regulaminu konkursu na najładniejszą posesję na terenie Spółdzielni obsługiwaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

Uchwała nr 55/2020

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

 • 1.
  Dokonać zmian w „Regulaminie konkursu na najładniejszą posesję na terenie Spółdzielni obsługiwaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 r., z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin z 2006 r. z póź. zmianami.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

 za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

 za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

 za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

 za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

 za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

 za

 

 

 

6.

Krasa Marta

 za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

 za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

 za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

 za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

 za

 

 

 


Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Ad.6.
Pan Piotr Iwan omówił sprawy bieżące i organizacyjne:

-sprzedaliśmy 15 garaży przy Popiełuszki 1D, zostało 5 wolnych, prace budowlane trwają, wylane są fundamenty i posadzki;

- podpisaliśmy 13 umów na mieszkania lokatorskie w bloku Popiełuszki 15, firma Walted będzie rozpoczynała wykopy, nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę, główny architekt zmarł i mieliśmy problemy z kontynuacją umowy, jednak po wezwaniu Starostwa braki zostały uzupełnione i liczymy, że w tym tygodniu uda nam się uzyskać na pozwolenie na budowę;

- na początku grudnia będziemy przejmować i rozliczać budynek Popiełuszki 13, czeka nas dużo pracy, w tym roku planujemy jeszcze nasadzenia wokół bloku;

- tworzymy nową stronę internetową, która niedługo zostanie uruchomiona, wdrażane są ostatnie poprawki, jest to bardzo dobry i potrzebny element przekazywania informacji o Spółdzielni;

- mamy w wersji elektronicznej około 1 100 teczek lokatorskich, praca idzie wolno szczególnie w starszych blokach, gdzie teczki są dość obszerne;

- cały czas prowadzimy dezynfekcję klatek schodowych do skrzynek na listy, drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy klamek, wejść do altanek śmietnikowych;

- bardzo dużo mieszkańców, pomimo naszych komunikatów o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie, przychodzi do Spółdzielni;

- wykonujemy wszystkie remonty i awarie na częściach wspólnych nieruchomości, jednak odmawiamy usług dla mieszkańców w lokalach mieszkaniowych, dziennie pojawia się około 2 takich zleceń;

- planujemy wydanie gazety spółdzielczej z życzeniami świątecznymi w połowie grudnia;

- 9 grudnia odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Lublinie sprawa z miastem Kraśnik o odszkodowanie za kanalizację deszczową, sprawę prowadzi kancelaria z Katowic;

- od 1 stycznia 2021 czekają nas zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, wprowadzono niekorzystne zapisy zmniejszające częstotliwość odbioru odpadów, jesteśmy zaskoczeni, że władze miasta nie podjęły żadnych rozmów czy konsultacji ze Spółdzielniami, które mają wieloletnie doświadczenie w organizacji systemu odbioru nieczystości, złożyliśmy już w tej sprawie protest do burmistrza;

-w sprawie poruszonej na poprzednim posiedzeniu Rady dotyczącej płatnych miejsc parkingowych proponujemy temat ten na razie odłożyć i po nowym roku przedyskutować na zebraniach z mieszkańcami i walnym zgromadzeniu członków;

- rozpoczęły się prace na założeniem paneli fotowoltaicznych na bloku Klonowa 7, w celu zasilenie budynku Klonowa 5 – stacji czołowej TVK;

- spółdzielczy Internet działa całkiem nieźle, pomimo dużego obciążenia jakim są prace zdalne i zdalna nauka,

-od początku roku ubyło 61 abonentów TVK i 16 abonentów Internetu.

 

Pan Alfred Kręć wystosował prośbę do Zarządu o rozpoczęcie prac nad planem remontowym na przyszły rok i zaapelował do radnych o rozejrzenie się na osiedlach, co mogłoby wejść do tego planu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej