Protokół NR 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 25.01.2021 r r.

PROTOKÓŁ NR 1/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.01.2021 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (komunikator). 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 2. Cis Andrzej- Z-ca Przewodniczacego Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 3. Barwiński Marian - Sekretarz Rady, Członek Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 4. Pulikowski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (obecny przez komunikator).
 5. Krasa Marta - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 6. Marecka Joanna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 7. Danielewicz – Flis Anna - Członek Komisji Rewizyjnej (obecna przez komunikator);
 8. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji (obecny przez komunikator);
 9. Jarocki Zbigniew - Członek Komisji GZM i Inwestycji; 

Zarząd Spółdzielni:

 1. Piotr Iwan – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 3. Agata Kowalska – Główna Księgowa, Członek Zarządu

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o budownictwie z prefabrykantów.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach: wniosku do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku o sprzedaż w trybie procesu sądowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kraśniku przy ul. Metalowców 7; rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok; zatwierdzenia rozliczenia inwestycji wykonania parkingu przy ul. Wyszyńskiego 19 – Popiełuszki 13 w Kraśniku; zatwierdzenia rozliczenia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13 w Kraśniku; ustalenia opłaty za światło w komórkach lokatorskich w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku; zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku; ustanowienia służebności przesyłu na terenie nieruchomości oznaczonych, jako działki gruntu nr ew.: 94/7, 98/9, 224, położonych w Kraśniku, obręb Zachód, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; rozliczenia planu inwestycyjno–remontowego systemu monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” za 2020 rok; zatwierdzenia planu inwestycyjno–remontowego systemu monitoringu na 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”; zatwierdzenia funduszu wynagrodzeń pracowników Spółdzielni na 2021 rok; ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni o zmianę w porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 13/2021 w sprawie: zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Porządek obrad w tej wersji, przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 

Ad. 2.
Protokół nr 11/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3.
Małgorzata Szwed przekazała informacje o budownictwie z prefabrykantów, których wytwarzanie znane jest od wielu lat. Produkcja żelbetowych elementów budowlanych poza placem budowy, zwana również prefabrykacją czy budownictwem modułowym w Polsce pozostawała przez ostatnie 30 lat w cieniu budownictwa tradycyjnego. Dopiero ostatnie dynamiczne wzrosty cen realizacji budownictwa mieszkaniowego wpłynęły na znaczny wzrost zainteresowania budownictwem żelbetowym prefabrykowanym.

Przygotowanie elementów konstrukcyjnych w warunkach fabrycznych - na linii produkcyjnej - zapewnia wysoką dokładność wykonania, trwałość połączeń jak też możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Umożliwia to inwestorom wybór
z katalogu gotowych projektów domów dostosowanych do technologii prefabrykacji bądź adaptację dowolnej konstrukcji do takiego wykonania.
Konieczność transportowania wielkowymiarowych elementów narzuca graniczne ich wymiary, wymaga zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości transportowej i montażowej, która często musi być znacznie większa niż wynika to z obciążeń w warunkach wbudowania i jest dość droga. Niekiedy problemy może sprawiać sam montaż ze względu na niezbędną przestrzeń do ustawienia i pracy dźwigu czy pojazdów z przestrzennym ładunkiem, jak i sam dojazd na plac budowy. Konieczne jest także precyzyjne przygotowanie fundamentowania budynku, gdyż nawet nieznaczne odchylenia od wymagań mogą uniemożliwić prawidłowe ustawienie prefabrykatów. Informacje te zostały przygotowane w związku zakupem przez dewelopera na Piaskach 44 arów gruntów pod budowę 80 mieszkań budowanych z prefabrykantów. Ze względu na małe upowszechnienie tego typu budownictwa w Polsce i spodziewane niemałe koszty Spółdzielnia nie będzie korzystać z tego typu rozwiązań przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Ad. 4.
Podjęcie uchwał w sprawach:

Piotr Iwan omówił uchwałę nr 2 w sprawie: wniosku do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku o sprzedaż w trybie procesu sądowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kraśniku przy ul. Metalowców 7. Taka uchwała podejmowana jest po raz pierwszy. Właściciele mieszkania aktualnie przebywają za granicą kraju. Klucze do lokalu zostały przekazane osobie trzeciej, która miała się mieszkaniem opiekować. Z relacji mieszkańców wynika, że do mieszkania schodzą się różne osoby, które zachowują się głośno i wulgarnie. W mieszkaniu odbywają libacje alkoholowe w dzień oraz w nocy. Mieszkańcy wnioskowali, aby Spółdzielnia podjęła działania i Zarząd zdecydował, że takim działaniem będzie podjęcie tej uchwały. Na dzień dzisiejszy jednak sytuacja się zmieniła, gdyż opiekunka mieszkania wymieniła drzwi z futryną, lokal został uprzątnięty i tylko ona posiada klucze. Obecnie w lokalu nikt nie mieszka. Zapewniono nas, że taka sytuacja już się nie powtórzy. W związku z zaistnieniem innych okoliczności, Zarząd wnioskuje o wycofanie powyższej uchwały.

Pan Alfred Kręć opowiedział się za przyjęciem powyższej uchwały z zastrzeżeniem, że zacznie obowiązywać kiedy nastąpi kolejny występek rażący.
Uchwałę przyjęto i upoważniono Zarząd do dalszych kroków w tej sprawie w przypadku wystąpienia zakłóceń regulaminu porządku domowego.

Uchwała nr 2/2021

Na podstawie § 50 Statutu i art. 1710 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1465) w związku z art. 16 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1910) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§1.

Wystąpić z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku o sprzedaż w trybie procesu sądowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kraśniku przy ul. Metalowców 7/13, ustanowionego na rzecz Mariana Śpiewak i Kamila Skrzypek, z uwagi na rażące i uporczywe wykraczanie osób korzystających z lokalu przeciwko porządkowi domowemu, i niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali oraz nieruchomości wspólnych.

UZASADNIENIE

Mieszkańcy bloku przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku wnieśli do Spółdzielni skargi na niewłaściwe zachowanie się osób przebywających w lokalu mieszkalnym przy
ul. Metalowców 7/13 - pismo mieszkańców z dnia 16.12.2020 r. Właściciele mieszkania: Pan Marian Śpiewak i Pan Kamil Skrzypek aktualnie przebywają za granicą kraju. Klucze do lokalu Pan Marian Śpiewak przekazał innej osobie, która miała się opiekować mieszkaniem. Z relacji mieszkańców wynika, że do mieszkania przychodzą różne osoby. W lokalu odbywają się libacje alkoholowe w dzień oraz w nocy. Z mieszkania dochodzą krzyki, wulgaryzmy, zanieczyszczana jest klatka schodowa.

Z informacji uzyskanych od Zarządu wynika, że są zgłaszane ustne i pisemne skargi na zakłócanie spokoju i porządku. W mieszkaniu podejmowane były interwencje Policji, nie przyniosły one jednak oczekiwanego skutku. Wobec braku poprawy sytuacji spełnione są przesłanki określone w art. 1710 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 3 w sprawie: rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok. Naliczenia na fundusz inwestycyjny osiedla „Widok I” wynoszą: 125 0819,58 zł. Zrealizowane inwestycje z wpłat na fundusz inwestycyjny wyniosły: 294 360,43 zł, miedzy innymi były to: budowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa parkingu przy Wyszyńskiego 18, miejsca postojowe przy Wyszyńskiego 16A i 18B, chodniki, ogrodzenie placu zabaw, ławki, klomby. Fundusz inwestycyjny osiedla „Widok I” zamyka się wynikiem: -168 540,87 zł. Roboty zostaną pokryte z naliczeń funduszu w maju 2023 r.

Naliczenia na fundusz inwestycyjny osiedla „Południe” wynoszą: 42 554,92 zł. Zrealizowana inwestycja z wpłat na fundusz inwestycyjny wyniosła: 54 375,60 zł i była to budowa parkingu Popiełuszki 3C. Fundusz inwestycyjny osiedla „Południe” zamyka się wynikiem: -11 820,68 zł. Roboty zostaną pokryte z naliczeń funduszu w listopadzie 2021 r.

Naliczenia funduszu inwestycyjnego osiedla „Słoneczne I” wynoszą: 132 217,40 zł. Zrealizowano inwestycję za kwotę: 592 704,95 zł i była to budowa parkingu Krasińskiego 5-7-9. Finansowanie w 50% było z funduszu zasobowego i 50% z funduszu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny osiedla „Południe” zamyka się wynikiem: -164 135,07 zł. Roboty zostaną pokryte z naliczeń funduszu inwestycyjnego we wrześniu 2022 r.

Naliczenia funduszu inwestycyjnego osiedla „Słoneczne II” do 09.2020 r. wynoszą: 61 041,61 zł. Zrealizowano inwestycję za kwotę: 122 083,23 zł i była to budowa parkingu Zielińskiego 6-8. Finansowanie w 50% było z funduszu zasobowego i 50% z funduszu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny osiedla „Słoneczne II” został rozliczony.

 

Uchwała nr 3/2021

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§1.

Dokonać rozliczenia funduszu inwestycyjnego Spółdzielni za 2020 rok w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

c) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 4 w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia inwestycji wykonania parkingu przy ul. Wyszyńskiego 19 – Popiełuszki 13 w Kraśniku. Wybudowano 49 miejsc parkingowych, w tym miasto Kraśnik wybudowało 8 miejsc parkingowych wraz z częścią drogi dojazdowej (koszt 208 977,00 zł brutto).

Koszt budowy wraz z gruntem wyniósł 767 743,50 zł.

Uchwała nr 4/2021

Na podstawie § 82 i § 88 ust. 1 pkt. 13 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

§1.

Zatwierdzić rozliczenie inwestycji wykonania parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 19 – Popiełuszki 13 w Kraśniku, składającego się z 26 miejsc parkingowych, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej uchwały. Wartość wybudowania parkingu: 609 396,95 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest fundusz inwestycyjny.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r., z tym dniem traci moc pkt.3 uchwały Rady Nadzorczej nr 18/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

d) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 5 w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13 w Kraśniku. Końcowy koszt budowy wyniósł 8 611 257,08 zł netto. Średni koszt budowy
1 m2 mieszkań wyniósł: netto 4 142,47 zł, brutto 4 473,87 zł. koszt miejsc postojowych do wyłącznego użytkowania wyniósł: netto 88 617,87 zł, brutto 108 999,98 zł.

Uchwała nr 5/2021

Na podstawie §88 ust.1 pkt 10 i pkt 27 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

§1.

1. Zatwierdzić rozliczenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, stanowiące załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Wszystkie faktury i inne rozliczenia, które wpłyną do Spółdzielni po terminie rozliczenia inwestycji będą obniżały lub podwyższały koszty Zarządu, bez potrzeby dokonywania ponownego zatwierdzania rozliczenia.

3. Dokonać zwiększenia środka trwałego sieci teletechnicznej telewizji kablowej i internetu w kwocie 10 065,43 zł netto (24,32% z kwoty 41 380,12 zł) – przyłącze teletechniczne budynku Ks. Jerzego Popiełuszki 13 według załącznika nr 4.

4. Przyznaje się premię uznaniową dla członków Zarządu w łącznej wysokości 9 813,76 zł netto.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

e) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 6 w sprawie: ustalenia opłaty za światło w komórkach lokatorskich w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. W zasobach Spółdzielni jest siedem budynków, w których nie ma piwnic tylko są komórki lokatorskie. W pięciu budynkach instalacja elektryczna komórek połączona jest z instalacją danego mieszkania. W pozostałych dwóch budynkach Popiełuszki 13 i Krasińskiego 3e, instalacje wewnętrzne komórek podłączone są do światła administracyjnego. Uchwała ma skorygować i uregulować naliczenia od punktu oświetleniowego w komórkach lokatorskich tak, aby nie było różnic w opłatach na tych budynkach.

Uchwała nr 6/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

1.Ustalić opłatę za energię elektryczną od punktu oświetleniowego w komórkach lokatorskich w budynkach mieszkalnych, które są zasilane z tablicy administracyjnej budynku, na kwotę 1,60 zł.

2. Zwolnić komórki lokatorskie w budynku przy Krasińskiego 3e z opłaty za korzystanie z komórki w wysokości 0,50 zł m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r., z tym dniem traci moc uchwała
nr 51/2013 z dnia 25.09.2013 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

f) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 7 w sprawie: zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Zmienia się gospodarowanie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych w Kraśniku. Każdy lokal użytkowy musi mieć umowę na wywożenie odpadów komunalnych i każdy lokal musi zapewnić sobie pojemniki, obecnie Spółdzielnia nie może być już pośrednikiem. Dlatego też wypowiedzieliśmy umowy z wszystkimi lokalami użytkowymi w tej kwestii i nie będziemy już pobierać opłat za śmieci. Odmiennie sytuacja wygląda przy garażach, za które łącznie pobieramy kwotę 244 zł za m-c. Przy poszczególnych zespołach garaży będzie ustawione po kilka pojemników i w tym przypadku Spółdzielnia będzie płatnikiem.

Uchwała nr 7/2021

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w kalkulacji opłat dla lokali użytkowych i garaży w wysokości określonej w załączonej kalkulacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2021 r.,
z tym dniem traci moc załącznik nr 2 do uchwały nr 33/2020 z dnia 28.07.2020 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 8 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu nr ew.: 94/7, 98/9, 224, położonych w Kraśniku, obręb Zachód, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Uchwała wynika z ustaleń z PGE w sprawie podłączenie budynku Popiełuszki 13 i zasilania budynku Popiełuszki 15 na osiedlu „Widok II”. Służebność przesyłu ustanowiona zostanie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 5 000,00 zł netto pod stację transformatorową i nieodpłatnie dla elektroenergetycznych linii kablowych.

Uchwała nr 8/2021

Na podstawie § 82 oraz § 88 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomościach gruntowych położonych w Kraśniku, obręb Zachód, oznaczonych nr ew. 94/7, 98/9, 224 (bądź na działkach, które powstaną
z podziału geodezyjnego wymienionych uprzednio działek), służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod stację transformatorową i nieodpłatnie dla elektroenergetycznych linii kablowych. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny określający przebieg służebności.

Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń, na okres nieoznaczony, wygasająca najpóźniej wraz
z likwidacją przedsiębiorstwa. Służebność będzie polegać na prawie korzystania
z nieruchomości obciążonej, na której zostaną wybudowane urządzenia elektroenergetyczne, w tym urządzenia powiązane, polegającym w szczególności na prawie do utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu.

Przebieg trasy przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym uwidocznioną służebność przesyłu dla przedmiotowych urządzeń i sieci wskazuje znacznik graficzny, natomiast wykonywanie prawa służebności przesyłu odbywało się będzie w zakresie niezbędnym dla budowy, przebudowy oraz późniejszej eksploatacji i utrzymania przedmiotowych urządzeń i sieci, zgodnie z treścią i zakresem ustanawianej służebności przesyłu.

Służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. wzdłuż linii przebiegu sieci, zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej. Koszt w całości pokryje PGE Dystrybucja S.A.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 9 w sprawie: rozliczenia planu inwestycyjno–remontowego systemu monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” za 2020 rok. Obecnie zamontowanych jest 194 kamer w zasobach Spółdzielni. w tym roku zamontowano 22 kamery, większość na parkingach Zielińskiego 4-6, Krasińskiego 5-7-9, Pogodna, o wartości 19 812,89 zł.

Uchwała nr 9/2021

Na podstawie § 82 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§1. 

Dokonać rozliczenia planu inwestycyjno – remontowego systemu monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” za 2020 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę nr 10 w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjno–remontowego systemu monitoringu na 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”. W planie na ten rok przewidujemy montaż 17 kamer za kwotę 22 977,00 zł netto.

Uchwała nr 10/2021

Na podstawie § 82 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia:

§1.

Zatwierdzić plan inwestycyjno – remontowy systemu monitoringu na 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Finansowanie z odpisu w wysokości 2 zł od każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Wieczorek Danuta

-

-

-

nieobecna

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych, przy 0 wstrzymujących się, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 11 w sprawie: zatwierdzenia funduszu wynagrodzeń pracowników Spółdzielni na 2021 rok. Waloryzacja wynagrodzeń została przygotowana już po wydaniu komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat o podwyżce wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego za grudzień 2020 r. pojawił się 21.01.2021 r. Za miesiąc grudzień 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5 603,66 zł, natomiast za grudzień 2020 r. wynosiło
5 973,33 zł, przyrost 6,6%.

Uchwała nr 11/2021

Na podstawie § 88 ust.1 pkt 1 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić fundusz wynagrodzeń pracowników Spółdzielni na 2021 rok w kwocie 3 028 916,16 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Barwiński Marian

za

 

 

 

2.

Cis Andrzej

za

 

 

 

3.

Danielewicz – Flis Anna

za

 

 

 

4.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

5.

Jarocki Zbigniew

za

 

 

 

6.

Krasa Marta

za

 

 

 

7.

Kręć Alfred

za

 

 

 

8.

Marecka Joanna

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 <