Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2018

PROTOKÓŁ NR 5/2018

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.04.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

 

Obecni na posiedzeniu:

1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji

2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji

3. Pulikowski Krzysztof – Sekretarz Rady Nadzorczej, Cz Komisji Rewizyjnej

4. Greszeta Ryszard - Przew. Komisji Rewizyjnej

5. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji

6. Kręć Alfred - Przew. Komisji GZM i Inwestycji

7. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji

8. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Nawrocka Iwona - Członek Komisji Rewizyjnej

10. Zdybicka Magdalena- Członek Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Iwan Piotr Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Kowalska Agata Członek Zarządu

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie wyników lustracji za 2017 r.

4. Omówienie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.,

5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

6. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 rok.

7. Omówienie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

8. Omówienie tematów będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia wykonawcy budowy garaży wolnostojących na osiedlu „Południe” w Kraśniku,

b) zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”,

c) zatwierdzenia „Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”,

d) wyboru wykonawcy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok I”.

10. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący poinformował zebranych, że z ważnych powodów osobistych Pani Lustrator nie mogła przyjechać na dzisiejsze zebranie, dlatego do wszystkich radnych został rozesłany protokół z lustracji celem zapoznania się z nim. Pani Lustrator przyjedzie na kolejne zebranie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. Pan Janusz Dziegdziarz poinformował, również zebranych, że Spółdzielnia otrzymała list polustracyjny z Regionalnego Związku Rewizyjnego z Lublina, w którym nie zostały sformułowane, żadne wnioski polustracyjne dla Spółdzielni.

Porządek obrad po wyjaśnieniach przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2. Protokół nr 4/2018 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad.3

Zapoznanie się z wynikami lustracji za 2017 r.

Ad. 4

Omówił rewident Pan Jan Chabros. Przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku, ul. Klonowa 5, na które składa się:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.,

rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

  • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

  • sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

  • jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutem jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania są z nim zgodne i nie wymagało korekty.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 28.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 r. roku zostało przyjęte bez uwag.

 

Ad. 6

Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu. Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone tak, aby wszystkie informacje były w jednym miejscu. Jest to dokument służący Zarządowi, Radzie Nadzorczej i pracownikom. Sprawozdanie jest dokumentem porównawczym, ponieważ zawarta jest w nim działalność Spółdzielni na przestrzeni poszczególnych lat.

W sprawozdaniu zwrócona została uwaga na najistotniejsze sprawy, które były w 2017 roku. Sprawozdanie zostanie umieszczone na spółdzielczej stronie internetowej.

 

Ad. 7

Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu. Zmiany do statutu zostały wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Statut był opracowywany we współpracy z Radcą Prawnym. Niektórzy radni zgłaszali swoje uwagi co do zmian w statutu, które były później konsultowane z Panią Mariolą Badnarczyk radcą prawnym. Pan Piotr Iwan będąc na szkoleniu nawiązał współpracę z dr Grzegorzem Abramkiem, specjalistą w dziedzinie prawa spółdzielczego, który zaopiniował nam zmieniony Statut.

Ad. 8

Omówił Piotr Iwan Prezes Zarządu. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, będziemy przedstawiać do zatwierdzenia uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r., podziału zysku netto Spółdzielni za 2017 r., zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji, budowy mieszkań lokatorskich na Osiedlu „Widok II”, określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. i I połowie 2019 r., określenia kierunków rozwoju działalności i inwestycji Spółdzielni, zbycia garażu nr 36 w zespole garaży indywidualnych przy ul. Wyszyńskiego 16A, zbycia garaży nr 1,8,9,19,37 w zespole garażowym dwupoziomowym przy ul. Wyszyńskiego 18B, zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kraśniku, obręb Zachód, zbycia nieruchomości gruntowych o nr 90/18, 90/19, 92/28, 92/29, 92/30 położonych w Kraśniku przy ul. Francuskiej, obręb Zachód, sprzedaży spółdzielczej sieci telewizji kablowej, internetu i telefonii, przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Pan Ryszard Greszeta – zaproponował, że Spółdzielnia powinna wystapić do Policji i Urzędu Miasta, aby te instytucje wspomogły Spółdzielnie w utrzymaniu i konserwacji monitoringu. Policja korzysta z nagrań Spółdzielni.

Pan Piotr Iwan powiedzaił, że do Policji nie możemy sie zwrócić o dofinansowanie a Urząd Miasta ma swój monitoring.

Pan Ryszard Greszeta: powiedział, że za nim sprzedamy spółdzielczą telewizję kablową powinien być przedstawiony przez Spółdzielnie plan naprawczy i diagnoza jej działalności. Pan Ryszard Greszeta pytał: dlaczego z zysku pochodzącego z działalności TVK Spółdzielnia robiła remonty, zamiast inwestować w telewizje i Internet?

Pan Piotr Iwan odpowiedział, że obecna sytuacja spółdzielczej telewizji kablowej jest kiepska. Multumedia sukcesywnie nas wykańczają. Na telewizji jest strata. Pan Piotr Iwan, odpowiedział, że Spółdzielnia, co roku inwestowała w telewizję, podejmowane były w tej sprawie uchwały przez Radę Nadzorczą.

 

Pani Małgorzata Szwed odpowiedziała, że zgodnie z przepisami utrzymanie monitoringu jest po stronie gospodarza terenu.

Pan Janusz Dziegdziarz podkreślił, że uchwała o sprzedaży spółdzielczej telewizji kablowej musi być podjęta, gdyby trafił się kupiec i podjęta by została decyzja o sprzedaży. Bez uchwały musielibyśmy czekać kolejny rok lub zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Pan Piotr Iwan powiedział, że Miasto Kraśnik posiada monitoring, który znajduje się w miejscach publicznych. Nasze kamery ustawiane są w newralgicznych dla nas miejscach. Sprzęt Urzędu Miasta jest lepszy specjalistyczny. Nasze natomiast kamery są tańsze i prostsze.

Ad. 9

a) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykonawcy budowy garaży wolnostojących na osiedlu „Południe” w Kraśniku. W umowie Pan Rafał Adamczyk zastrzegł sobie pewne warunki, które nie były uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowa została podpisana, ale z zastrzeżeniem, że dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały, Pan Rafał Adamczyk nie będzie rozpoczynał budowy.

Uchwała Nr 19/2018

 

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Rafałem Adamczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą: firma „HAREX” z siedzibą 23-204 Kraśnik ul. Zielińskiego 4/11 umowy na budowę garaży parterowych wolnostojących dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku na osiedlu Południe”.

2. Upoważnić Zarząd do podpisania stosownej umowy z Wykonawcą z uwzględnieniem w jej treści następujących zapisów:

a) przed rozpoczęciem robót Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% wartości umówionego zadania,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie do7 dni /faktury przejściowe/ licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi przez Wykonawcę do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.

 

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

b) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę dotyczącą zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”. W Regulaminie została dokonana tylko jedna zmiana dotycząca usuwania usterek elektrycznych tj. wyznaczenia granicy za co odpowiada Spółdzielnia.

Uchwała Nr 20/2018

§ 1.

 

Dokonać zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali”, uchwalony w dniu 28.09.2015 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.

 

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

 

c) Pan Piotr Iwan omówił „Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” jest to nowy regulamin.

Uchwała Nr 21/2018

 

§ 1.

 

Zatwierdzać „Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo-rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.

 

Uchwała Nr 21/2018

 

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

d) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę w sprawie wyboru wykonawcy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „Widok I” w Kraśniku.

Uchwała Nr 22/2018

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

za

 

 

 

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

Ad. 10

Sprawy bieżące przedstawił Pan Piotr Iwan:

- podpisanych zostało 14 umów na zakup mieszkań w nieruchomośi Wyszyńskiego 18A jak również posiadamy 5 rezerwacji na garaże w rejonie ul. Popiełuszki, pozostało nam do sprzedania 5 garaży w zabudowie dwupoziomowej,

- mamy do sprzedania mieszkanie z odzysku w bloku Niepodległości 24/45,

- mamy do sprzedania 1 dom w zabudowie szeregowej,

- 27 kwietnia podpisany został akt notarialny z Interbud SA na zakup od niech dwóch działek w rejonie ul. Popiełuszki,

- mamy 3 osoby na stażu,

- przedstawiony został członkom Rady Nadzorczej projek parkingu na ul. Wyszyńskiego,

- Spółdzielnia chciała by budować blok z mieszkaniami lokatorskim,

- chcielibyśmy aby parkin północny II w kawałkach wybudowało nam Miasto Kraśnik tak jak to miało miejsce na „Widok I”, całkowita kwota budowy parkingu to 800 000 zł,

- opracowujemy plan usuwania piecyków gazowych w mieszkaniach należących do naszych zasobów,

- mamy projek wycięcia klonów wdluz ul. Grunwaldzkiej, staramy sie o pozwolenie na ich wycinkę, mamy w planach spotkania z mieszkańcami, dzięki temu projektowi powstałyby dodatkowe miejsca parkingowe,

- w miesiącu kwietniu odeszło od nas 14 abonentów, nic nie możemy zrobić, z końcem roku zmniejszą nam sie koszty w dziale tvk gdyż Pan Zbyszek Wetoszka odchodzi na emeryturę,

- odszedł jeden pracownik na emeryturę,

- ruszyły przetargi na remonty balkonów, ociplenia ścian, balkony są o 50% droższe niż w roku ubiegłym,

- zleciliśmy opracowywanie projektu zieleni w naszych zasobach,

- mamy juz decyzję podziału działki 223/14, może zacząć podpisywać akty na ustanowienie prawa odrębnych własności mieszkań przy ul. Wyszyńskiego 16 D,

- w ostatnim oddanym bloku 14 razy winda sie zepsuła, z czego 6 razy zacięły sie w niej osoby,

- na rogu ul. Balladyny i Słowackiego będzie znajdował się baner partii PIS,

- zgodnie z Regulaminem Zarządu SM „Metalowiec” Prezes Zarządu ma prawo przechowywać w domu xerokopię dokumentacji Spółdzielni.