Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.03.2018

PROTOKÓŁ NR 4/2018

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.03.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji

2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji

3. Greszeta Ryszard - Przew. Komisji Rewizyjnej

4. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji

5. Kręć Alfred - Przew. Komisji GZM i Inwestycji

6. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji

7. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej

8. Nawrocka Iwona - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Iwan Piotr Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Kowalska Agata Członek Zarządu

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

b) wstępnego podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2017 r.,

c) zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

d) zmiany „Regulaminu korzystania z parkingów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”,

e) zatwierdzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”,

4. Przyznanie premii dla członków Zarządu za I kwartał 2018 r.

5. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na II kwartał 2018 r.

6. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu o zmianę w porządku obrad Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 26.03.2018 r. dodając do pkt 3 ppkt „f” o brzmieniu: rozliczenie inwestycji budowy „Skweru” na Osiedlu „Widok I” w Kraśniku oraz ppkt „g” o brzmieniu: zmiany wysokości funduszu remontowego budynku przy ul. Klonowej 9.

Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2. Protokół nr 3/2018 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 3

a) Piotr Iwan omówił uchwałę w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 12/2017

 

 

§ 1.

1. Nie dokonuje się podziału Walnego Zgromadzenia na części.

2. Walne Zgromadzenie członków oczekujących oraz członków osiedli: „Słoneczne I”, „Słoneczne II” „Południe”, „Widok I”, „Metalowiec” i „Młodych” odbędzie się w tym samym terminie i miejscu.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.

 

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

-

 

 

nieobecny

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 8 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

b) Agata Kowalska omówiła wstępny podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2017rok

Uchwała Nr 13/2018

§ 1.

 

Na wynik (w zł) Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w 2017 roku składa się:

 

1) wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości mieszkalnych

wykazany w rachunku zysków i strat jako nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi

- 329 030,10 zł

2) wynik lokali użytkowych

 

 

 

 

107 305,46 zł

3) wynik telewizji kablowej, Internetu i telefonii

 

 

- 3 005,10 zł

4) przychody ze sprzedaży towarów (z zastawu)

 

 

15 383,15 zł

5) koszty sprzedaży towarów (z zastawu)

 

 

- 15 383,15 zł

6) koszty finansowe

 

 

 

- 37 214,89 zł

7) przychody finansowe, w tym:

 

 

 

 

143 200,37 zł

 

 

odsetki od rachunków bankowych

492,65 zł

 

 

 

odsetki od lokat bankowych

 

53 876,71 zł

 

 

 

odsetki od obligacji

23 684,50 zł

 

 

 

odsetki od papierów wartościowych

11 569,36 zł

 

 

 

odsetki od zaległości czynszowych

52 025,23 zł

 

 

 

różnice kursowe

 

 

1 551,92 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

8) koszty operacyjne

 

 

 

 

 

-258 281,19 zł

9) przychody operacyjne

 

 

 

 

279 922,31 zł

10) rozliczenie dochodu ze sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 31 pow.403 m ²przy ul. Dekutowskiego 4

145 011,49 zł

11) rozliczenie dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Metalowców 9/30

21 133,33 zł

12) rozliczenie porozumienia z Urzędem Miasta Kraśnik za odpłatne przekazanie sieci kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Kraśnik i przeznaczenie ich na wydatki związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i ich utrzymaniem, tzn. na remonty budynków wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz na wydatki i zakupy środków trwałych służących utrzymaniu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni

203 252,03 zł

 

13) rozliczenie sprzedaży części nieruchomości – lokalu użytkowego przy Al. Niepodległości 9 na rzecz firmy Prymus-K

1 483 202,55 zł

14) wynik brutto roku 2017

1 755 496,26 zł

15) podatek dochodowy od osób prawnych za 2017

 

-404 441,00 zł

16) podatek dochodowy od osób prawnych – odroczony za 2017

- 8 274,00 zł

17) wynik nie rozliczony z lat ubiegłych

146 944,08 zł

18) wynik netto narastająco

1 489 725,34 zł

 

Razem wynik Spółdzielni po rozliczeniu wyniku na nieruchomościach mieszkalnych za 2017 rok,

wykazanych w rachunku zysków i strat rozliczenie wg art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 1 342 781,26 zł

Razem wynik narastająco 1 818 755,44 zł

 

 

 

§ 2.

Dokonać rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2017 rok netto w kwocie: 1 671 811,36 zł powiększony o niepodzielony wynik lat ubiegłych w kwocie: 146 944,08 zł , w następujący sposób:

1/ zasilenie funduszu remontowego z tytułu wypłaty ubezpieczenia kwotą: 10 046,68 zł, w podziale na następujące nieruchomości::

 • Metalowców 4 - 1 230,00 zł

 • Mickiewicza 12 - 502,75 zł

 • Zielińskiego 13 - 1 334,77 zł

 • Popiełuszki 1 a i 1 b (po 50%) - 2 604,33 zł

 • Metalowców 5 - 368,14 zł

 • Os .Młodych - 684,00 zł

 • Metalowców 9 - 713,79 zł

 • Al. Niepodległości 19 - 771,88 zł

 • Os. Słoneczne I - 1 151,77 zł

 • Al. Niepodległości 19 - 685,25 zł;

2/ rozliczenie porozumienia z Urzędem Miasta Kraśnik za odpłatne przekazanie sieci kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Kraśnik kwoty : 203 252,03 zł (netto)

i przeznaczenie ich na wydatki związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i ich utrzymaniem, tzn. na remonty budynków wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz na wydatki i zakupy środków trwałych służących utrzymaniu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w szczególności na :

 • rozbudowę infrastruktury Osiedla „Widok” , między innymi:

- utworzenie parku i skweru w centrum Osiedla – wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów, roboty budowlane, montaż oświetlenia;

- budowę kanalizacji w rejonie budynków Zielińskiego – Wyszyńskiego,

 

 • budowę sieci kanalizacji deszczowej przy projektowanych garażach przy ul. Wyszyńskiego;

 

 • pokrycie kosztów usług prawniczych wykonanych przez Kancelarię Radcy Prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk z Katowic, ul. 3-go Maja 24/4;

 

 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z parkingu przy ul. Belgijskiej do budynku Wyszyńskiego 16 C,

 

 • budowę parkingu przy budynku Wyszyńskiego 18;

 

 

3/ zasilenie funduszu zasobowego z tytułu zakupu gruntów na Os. Widok II, pod budowę domów jednorodzinnych - 987 563,07 zł

 

4/ wynik do rozliczenia w latach następnych - 141 919,48 zł według załącznika

 

 

5/ wynik nieruchomości mieszkalnych - 329 030,10 zł według załącznika

 

wykazany w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe oraz w rachunku zysków i strat jako nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

-

 

 

nieobecny

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 8 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

 

c) Agata Kowalska omówiła zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

 

Uchwała Nr 14/2018

 

§ 1.

 

Wprowadzić zmiany w kalkulacji opłat dla lokali mieszkalnych, w wysokości określonej w załączonej kalkulacji, załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2017 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2018 r. Z dniem podjęcia uchwały traci moc załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

-

 

 

nieobecny

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 8 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

d) Pan Piotr Iwan omówił zmiany „Regulaminu korzystania z parkingów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Uchwała Nr 15/2018

§ 1.

 

Dokonać zmian w „Regulaminie korzystania z parkingów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc „Regulamin korzystania z parkingów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”, uchwalony w dniu 18.12.2015 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

-

 

 

nieobecny

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 8 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

e) Pan Piotr Iwan omówił „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraniku”.

Pan Alfred Kręć zapytał czy nie można zmienić zapisu §7 pkt. 3 tj. aby zapisywane dane wizyjne przechowywane były na nośniku danych przez okres dłuższy niż 7 dni.

Pan Piotr Iwan odpowiedział, że lepiej pozostać przy tym zapisie, który jest obecnie a próbować wydłużać archiwizowanie danych.

Pan Alfred Kręć powiedział, że składa wniosek, aby Zarząd podjął działania mające na celu wydłużenie okresu przechowywania danych wizyjnych na nośniku danych.

Pan Ryszard Greszeta dopytywał o § 5 pkt. 3 tj. czy nie można zmienić zapisu, aby koszty wykonania i koszty demontażu instalacji monitoringu nie były pokrywane z funduszu remontowego danej nieruchomości?

Pani Agata Kowalska powiedziała, że musiałaby by być na to zgoda Walnego Zgromadzenia.

Pan Piotr Iwan odpowiedział, że jeśli monitoring będzie montowany na wniosek mieszkańców to będzie obciążał wtedy fundusz remontowy danej nieruchomości, ale jeśli będą to miejsca niebezpieczne tzw. nefralgiczne lub zakładany będzie na wniosek Spółdzielni lub kilku nieruchomości to wtedy pieniądze mogą pochodzić z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Uchwała Nr 16/2018

 

§ 1.

 

Zatwierdzać „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred