Protokół nr 3/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12.03.2018

PROTOKÓŁ NR 3/2018

 

z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 12.03.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji

2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji

3. Pulikowski Krzysztof - Sekretarz Rady, Członek Komisji Rewizyjnej

4. Greszeta Ryszard - Przew. Komisji Rewizyjnej

5. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji

6. Kręć Alfred - Przew. Komisji GZM i Inwestycji

7. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji

8. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Nawrocka Iwona - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd Spółdzielni:

1. Iwan Piotr Prezes Zarządu

2. Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa ds. Technicznych

3. Kowalska Agata Członek Zarządu

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

3. Omówienie bieżącej sytuacji spółdzielczej telewizji kablowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów na 2018 r.,

b) rozliczenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 16D w Kraśniku,

c) podjęcie działań związanych z poprawą stanu zieleni znajdującej się na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku,

d) poszerzenia drogi od strony zachodniej osiedla „Widok I” w Kraśniku,

e) zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku.

5. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu o zmianę w porządku obrad Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 12.03.2018 r. dodając do pkt 4 ppkt „f” o brzmieniu: zakupu działki nr 103/25 wraz ze współudziałem w drodze, w Kraśniku pod budownictwo wielorodzinne.

Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Protokół nr 2/2018 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 3

Omówienie bieżącej działalności spółdzielczej telewizji kablowej rozpoczął Pan Zbigniew Wetoszka. Przypominając w skrócie historię powstania spółdzielczej telewizji kablowej i internetu. Telewizja spółdzielcza powstała jako alternatywa dla UPC, która to firma na przełomie 2003-2004 r. była jedynym operatorem świadczącym tego typu usługi w Kraśniku, ale bez dostępu do internetu. Spółdzielnia zaproponowała swoim mieszkańcom o wiele niższą cenę przy takiej samej jakości świadczonej usługi, co UPC oraz dostęp do internetu. Swoim zasięgiem objęła 90% zasobów spółdzielni. W 2007 r. UPC wprowadziło usługę dostępu do internetu i od tego momentu nastąpił powolny spadek naszych abonentów, a co za tym idzie również przychodów. Zarząd Spółdzielni sondażowo wystąpił w tamtych latach do trzech dużych operatorów w Polsce tj. Multimediów, UPC oraz Vectry czy byliby zainteresowani zakupem naszej telewizji. Odpowiedziała wtedy tylko Vectra.

W 2014 r. Zarząd ponownie wystąpił z zapytaniem odnośnie rozpoznania sprzedaży spółdzielczej telewizji. Poważniejszą ofertę złożyła wtedy firma UPC za kwotę 3,5 miliona złotych.

Prawdziwy kryzys dla Spółdzielni nastąpił wraz z pojawieniem sie w Kraśniku firmy Multimedia. Ustawa o wspieraniu przedsiębiorczości, nakładała na Spółdzielnię obowiązek nieodpłatnego udostępnienia naszych zasobów wszystkim operatorom, którzy chcieliby świadczyć tego typu usługi. Od lipca 2016 r. firma Multimedia zaczęła świadczyć usługę dla naszych mieszkańców. W związku z poważną konkurencją firma UPC również zaczęła walczyć o pozyskiwanie abonentów. Na przełomie 2016/2017 roku ze Spółdzielni odeszło 323 abonentów. W raz z odejściem abonentów nasze koszty rosną.

Duże firmy działające w tej branży mogą wynegocjować u sprzedawców niższe opłaty licencyjne a po przekroczeniu określonej liczby abonentów zwolnione są z niektórych opłat. My jako sieć lokalna nigdy nie będziemy mogli z nimi konkurować.

Jest też możliwość, że UPC wykupi firmę Multimedia i wtedy pozostanie w Kraśniku dwóch operatorów w takiej sytuacji może nasza telewizja miałaby możliwość się utrzymać, ale to są założenia czysto hipotetyczne.

Wartość naszej sieci spada, nie posiadamy najnowszej technologii, nie mamy podprowadzonych światłowodów do mieszkań, ograniczyliśmy już koszty maksymalnie, jeden etat z działu telewizji został zlikwidowany.

W związku z wycofaniem się firmy Vectra z proponowanej oferty cenowej w zeszłym roku, Zarząd Spółdzielni nie podejmował dalszych negocjacji z nimi, co do ewentualnej sprzedaży naszej sieci.

Pan Robert Strąk poinformował, że do końca marca powinno być już coś wiadomo czy dojdzie do fuzji pomiędzy firmami UPC a Multimediami. Spółdzielnia jak najszybciej powinna odstąpić od transmisji telewizji analogowej, aby zwiększyć przepustowość internetu.

Pan Tadeusz Karczmarski zapytał, czym firma Vectra jest zainteresowana w związku z zakupem naszej telewizji: technologią, sprzętem czy samymi abonentami.

Pan Zbigniew Wetoszka odpowiedział, że spółdzielcza sieć ich nie interesuje, celem są nasi abonenci.

Pan Krzysztof Pulikowski powidział, że jest to drażliwy temat, który będzie na pewno powracał aż w końcu będziemy musieli podjąć jakoś decyzję. W chwili obecnej staramy się jeszcze walczyć, utrzymywać abonentów poprzez różnego rodzaju oferty oraz zmniejszanie kosztów. Pan Krzysztof Pulikowski zaproponował, aby została opracowana analiza przedstawiająca nasze szanse, podkreślająca mocne i słabe strony naszej działalności, wysnuwająca wnioski, aby Zarząd wraz z Radą Nadzorczą mógł podjąć jakąś decyzję. Telewizja kablowa jest podmiotem gospodarczym wewnątrzspółdzielnianym, której celem nie jest działalność filantropijna. Czas naszej telewizji chyba po mału się już kończy, warto mieć mocne argumenty, aby przekonać o tym innych. Nie możemy do tej działalności dokładać.

Pan Zbigniew Wetoszka powiedział, że możemy iść w kierunku monitoringu obsługującego nasze zasoby. Policja korzysta z naszego, monitoringu i jest bardzo zadowolona. Przede wszystkim powinniśmy zaczekać czy dojdzie do wykupienia przez UPC firmy Multimedia, zastanowić się nad wprowadzeniem opłaty konserwacyjnej za monitoring oraz opłaty konserwacyjnej sieci.

Pan Alfred Kręć poinformował zebranych, że w porozumieniu z Zarządem skontaktował się z członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej z Łodzi, w celu dowiedzenia się jaki jest obecnie tręd w śród lokalnych operatorów. Konkluzja była taka, że niestety, ale konkurencja na rynku jest tak ogromna, że lokalni operatorzy odsprzedają swoje sieci dużym firmom świadczącym tego typu usługi.

Pan Alfred Kręć powiedział, że temat dotyczący spółdzielczej telewizji powinien powrócić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Zebrani tam członkowie będą musieli zdecydować o dalszych losach sieci.

Pan Janusz Dziegdziarz potwierdził, że potrzebna jest rzetelna analiza tego tematu.

Pan Ryszard Greszta powiedział, że spółdzielcza telewizja funkcjonowała 14 lat, przynosiła dochody, satysfakcję i zadowolenie, ogromnym plusem jest to, że w razie awarii mieszkańcy mieli serwis na miejscu, w krótkim czasie usuwane były awarie. Niestety chyba nie damy rady przetrwać tej konkurencji, jaka się pojawiła na naszym lokalnym rynku. Na Walnym Zgromadzeniu Członków należy ten temat poruszyć i coś postanowić. Opracowany został program naprawczy, podwyższona została cena za świadczenie usług, ale niestety nie wiele to dało.

Pan Piotr Iwan podsumował, że przez ten czas istnienia telewizji Spółdzielnia zarobiła około 800 tys. zł, przez wiele lat utrzymywana była duża różnica cenowa pomiędzy naszą usługą a firmą UPC, te 350 osób, które odeszły ostatnio to był wynik wejścia na kraśnicki rynek firmy Multimedia, Zarząd popiera wypowiedzi członków Rady Nadzorczej, aby ten temat zgłosić pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4

a) Pani Małgorzata Szwed omówiła plan rzeczowo-finansowy remontów na 2018 r. Zarys planu przedstawiany był w grudniu 2017 członkom Rady Nadzorczej. Potem był omawiany na zebraniach z poszczególnymi nieruchomościami. Niektóre propozycje mieszkańców zostały przyjęte.

 

Uchwała Nr 6/2018

§ 1.

 

1. Zatwierdzić plan rzeczowo-finansowy remontów na 2018 r. według załącznika do niniejszej uchwały.

2. W sytuacji, kiedy mieszkańcy, w drodze referendum dokonują zmian w planie rzeczowo-finansowym nie wymaga się zmiany w drodze uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

b) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę zatwierdzającą rozliczenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 16 D.

 

Uchwała Nr 7/2018

§1.

1. Zatwierdzić w rozliczeniu inwestycji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 16D dokonanym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r., zmianę w pozycji ustanowienie prawa do korzystania przez mieszkańców w/w bloku z sieci kanalizacji teletechnicznej telewizji kablowej i internetu na kwotę 5 407,72 zł netto.

2. Dokonać zwiększenia środka trwałego sieci teletechnicznej telewizji kablowej i internetu w kwocie 5 407,72 zł netto według załączonego rysunku.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.03.2018 r., z mocą obowiązującą od 19.02.2018 r.

 

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

 

c) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą stanu zieleni znajdującej się na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku.

 

Uchwała Nr 8/2018

 

§1.

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000,00 zł na działania związane z poprawą stanu zieleni znajdującej się na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez mieszkańców na zebraniach z poszczególnych nieruchomości.

2. Środki finansowe pochodzić będą z funduszu zasobowego Spółdzielni.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.03.2018r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

d) Pani Małgorzat Szwed omówiła uchwałę w sprawie poszerzenia drogi od strony zachodniej osiedla „Widok I” w Kraśniku.

uchwała Nr 9/2018

 

§ 1.

1. Dokonać poszerzenia drogi od strony zachodniej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe równoległe na osiedlu „Widok I” (załącznik nr 1).

2. Środki finansowe na ten cel obciążą fundusz inwestycyjny osiedla „Widok I” w Kraśniku.

3. Inwestycja będzie realizowana w 2018 r.

4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2017 z dnia 18.12.2017 r., który otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia od dnia12.03.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

 

 

e) Pani Agata Kowalska omówiła zmiany do uchwały nr 89/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

uchwała Nr 10/2018

 

§ 1.

 

Wprowadzić zmiany w kalkulacji opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w wysokości określonej w załączonych kalkulacjach, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.03.2017 r.:

- załącznik nr 1 obwiązywać będzie od dnia 01.02.2018 r., z tym dniem traci moc załącznik nr 1 do uchwały nr 89/2017 z dnia 30.10.2017 r.,

- załącznik nr 2 obowiązywać będzie od dnia 01.04.2018 r., z tym dniem traci moc załącznik nr 2 do uchwały nr 89/2017 z dnia 30.10.2017 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

 

f) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę w sprawie zakupu działki nr, 103/25 pod budownictwo mieszkaniowe.

 

uchwała Nr 11/2018

 

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na zakup działki nr 103/25 o powierzchni 0,0671 ha, obręb Zachód, w Kraśniku, KW LU1K/ 00092228/5 wraz ze współudziałem w drodze za maksymalną kwotę 135 zł/ m2 brutto pod budownictwo mieszkaniowe od Pani Anny Piwińskiej, Pani Marianny Szewc oraz Pana Henryka Szewc.

2. Koszty związane z zakupem gruntu pochodzić będą z wolnych środków Spółdzielni.

 

§ 2.

Wszystkie koszty związane z zakupem gruntów ponosi Spółdzielnia.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.03.2018 r.

 

Wyniki głosowania

L.p.

Nazwisko i imię

za

przeciw

wstrzymujący

nieobecny

1.

Dąbrowska Bożena

za

 

 

 

2.

Dziegdziarz Janusz

za

 

 

 

3.

Greszeta Ryszard

za

 

 

 

4.

Karczmarski Tadeusz

za

 

 

 

5.

Kręć Alfred

za

 

 

 

6.

Miękina Mariola

za

 

 

 

7.

Nawrocka Iwona

za

 

 

 

8.

Niedziela Marek

za

 

 

 

9.

Pulikowski Krzysztof

za

 

 

 

10.

Zdybicka Magdalena

-

 

 

nieobecna

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.