Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin26.08.2019 03:07:10   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Dodatki Mieszkaniowe
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Gospodarka odpadami

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Monitoring
Sprawozdanie TVK
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2015
INFORMACJA DODATKOWA

Uchwała Zarządu nr 3/2015

Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

z dnia 22.04.2015 r.

 

 

w sprawie:    przyjęcia i zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych jednolitego tekstu zasad polityki rachunkowości.

 

 

1.      Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza się jako obowiązujące do stosowania w spółdzielni od dnia 1 stycznia 2014 roku określone w niniejszej uchwale zasady polityki rachunkowości.

 

2.      Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w spółdzielni:     

a)      ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b)      metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

-          Zakładowego Planu Kont,

-          wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

-          opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego),

d)     systemu służącego ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów)

 

 

Rozdział  1

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

§ 1.  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Księgi rachunkowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku prowadzone są:

            w siedzibie spółdzielni ul. Klonowa 5 23-210 Kraśnik.

 

           

§ 2. Określenie roku obrotowego i w chodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

 

 

1.      Okresem  obrachunkowym  spółdzielni  jest rok  kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia, kończący się w dniu 31 grudnia,

 

2.      Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.

 

3.      W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

 

 

§ 3. Technika  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych

 

1.      Księgi rachunkowe spółdzielni prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie.

 

2.      Program komputerowy stosowany w spółdzielni w pełni  zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

 

3.      Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

 

4.      Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

a)      zasadę podwójnego księgowania,

b)      systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,

c)      zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych ich kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów oraz umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

 

5.      Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6.      Księgi rachunkowe spółdzielni obejmują:

a)      Dziennik,

b)      konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych (ewidencja syntetyczna),

c)      konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),

d)     zestawienie obrotów i sald,

e)      wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

 

7.      Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:

-          środków trwałych,

-          wartości niematerialnych i prawnych,

-          środków trwałych w budowie,

-          inwestycji,

-          zapasów,

-          rozrachunków  z  odbiorcami  i  dostawcami,

-          rozrachunków publicznoprawnych,

-          rozrachunków  z  pracownikami,

-          pozostałych rozrachunków,

-          operacji sprzedaży,

-          kosztów,

-          odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,

-          ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,

-          ewidencji stanu funduszu wkładów mieszkaniowych,

-          ewidencji stanu funduszu wkładów budowlanych,

-          ewidencji stanu funduszu udziałowego,

-          innych istotnych dla spółdzielni składników aktywów i pasywów.

 

8.      Urządzeniem  ewidencyjnym środków trwałych jest Moduł programu komputerowego firmy SOWTAR „Środki trwałe” z podziałem na grupy środków trwałych, która obejmuje  następujące pozycje:

 

-       numer inwentarzowy odrębny dla każdego obiektu,

-       datę  przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,

-       rok budowy (nabycia),

-       nazwę środka trwałego,

-       symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,

-       wartość początkową,

-       zmiany wartości następujące w okresie użytkowania,

-       roczną stopę amortyzacji,

-       roczną i miesięczną kwotę amortyzacji,

-       umorzenie dotychczasowe,

-       wartość netto,

-       datę wycofania z użytkowania i numer dowodu,

-       inne dane (wydział, stanowisko kosztów itp.).

 

9.      Urządzeniem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „Księga wartości niematerialnych i prawnych”,  która obejmuje następujące pozycje:

 

-                                 numer inwentarzowy,

-                                 nazwę,

-                                 datę zakupu lub wytworzenia,

-                                 datę księgowania i numer dowodu nabycia,

-                                 datę oddania do użytku,

-                                 wartość początkową,

-                                 roczną stopę amortyzacji,

-                                 wartość amortyzacji rocznej, miesięcznej i od początku użytkowania,

-                                 wartość netto,

-                                 datę pełnego umorzenia,

-                                 datę i numer dowodu wycofania z ewidencji,

-                                 inne dane (dział, stanowisko kosztów itp.).

 

§ 4.  Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

 

W spółdzielni mogą wystąpić następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:

a)      spis z natury,

b)      potwierdzenie sald,

c)      weryfikacja danych księgowych.

 

1.      Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia
i zapisaniu ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. 

Przedmiotem inwentaryzacji ta drogą mogą być:

·      gotówka w kasie,

·      papiery wartościowe,

·      środki trwałe w eksploatacji,

·      środki trwałe dzierżawione, obce oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,

·      materiały i półfabrykaty oraz towary w magazynach, własne i będące własnością innych jednostek,

·      produkcja nie zakończona (produkcja w toku),

·      maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

·      inne rzeczowe składniki majątku.

O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek

 powiadamia się te jednostki.

 

2.      Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald  polega na uzyskaniu od       kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W drodze potwierdzenia sald  mogą być inwentaryzowane stany następujących aktywów i pasywów:

·      aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki (w tym środków pieniężnych),

·      kredytów bankowych,

·      salda należności,

·      salda zobowiązań,

·      salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,

·      powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne
i składowania.

 

Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:

·      rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,

·      rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,

·      należności i zobowiązania wobec pracowników,

·      rozrachunki z tytułów publicznoprawnych,

 

3.      Inwentaryzacja w drodze weryfikacji  polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów
z właściwymi dokumentami i stanami faktycznymi istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się w spółdzielni:

 

·      środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,

·      grunty,

·      inne nieruchomości,

·      wartości niematerialne i prawne,

·      środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych,

·      środki trwałe wydzierżawione,

·      aktywa finansowe (udziały lub akcje, inne aktywa finansowe),

·      dostawy w drodze,

·      należności sporne i wątpliwe,

·      rozliczenia międzyokresowe kosztów,

·      kapitały,

·      rezerwy,

·      zobowiązania z tytułu dostaw nie fakturowanych,

·      rozrachunki publicznoprawne,

·      zobowiązania wobec pracowników,

·      fundusze specjalne,

·      roszczenia z tytułu niedoborów i szkód,

·      dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające
z ewidencji na kontach pozabilansowych,

·      inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.

 

 

4.      Terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:

 

a)  co 4 lata (w przypadku gdy składniki majątkowe znajdują się na terenie    strzeżonym):

·         środki trwałe,

·         maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

b)  co 2 lata:

·         zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową,

c)  co rok:

·         środki trwałe , maszyny i urządzenia nie zlokalizowane na terenie strzeżonym,

·         zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego,

·         pozostałe składniki aktywów i pasywów.

 

5.      Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1, następujące terminy inwentaryzacji:

a)  na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:

·         aktywa pieniężne,

·         kredyty bankowe,

·         papiery wartościowe,

·         zapasy,

·         materiały, towary, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi w koszty,

·         składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze weryfikacji,

b)  w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:

·         środki trwałe,

·         środki trwałe w budowie,

·         materiały i towary,

·         salda należności,

·         salda zobowiązań,

·         salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,

·         powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania,

·         aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową,

·         aktywa będące własnością innych jednostek.

 

6.      Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach:

·      zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

·      na dni, w których wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku.

 

 

Rozdział  2

Obowiązujące w spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego spółdzielni

 

 

Stosowane przez spółdzielnię zasady rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 roku – prawo spółdzielcze

 

§ 5.  Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

 

1.      Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię, o wartości początkowej od 1000 zł  do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.

 

2.      Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości  początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.

 

3.      Każdy środek trwały, z wyjątkiem środków trwałych, niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

 

§ 6. Amortyzacja i umorzenie

 

1.      Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobór.

 

2.      Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

 

3.      Środki trwałe niskocenne amortyzowane  są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.

 

4.      Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych  środków  trwałych.

 

5.      Plan amortyzacji zawiera m.in.:

·           numer inwentarzowy,

·           symbol klasyfikacji rodzajowej,

·           nazwę obiektu,

·           datę przyjęcia do użytkowania,

·           wartość początkową,

·           metodę amortyzacji,

·           stopę rocznej amortyzacji,

·           roczną i miesięczną kwotę  odpisów.

 

6. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się:

 

-          metodą liniową - drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,

-          metodą degresywną - w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej eksploatacji,

-          z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji - w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

 

7. W przypadku środków trwałych, na których wartość wpływ na szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych
w przepisach podatkowych.

 

8. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez spółdzielnię okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

 

9. W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

 

10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.

 

11. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.

 

12. Nie podlegają amortyzacji :

 

1) grunty,

2)      budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

 

Środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych podlegają umorzeniu w ciężar funduszu zasobów mieszkaniowych – jako jego pomniejszenie.

 

 

 

§ 7.  Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje  się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

§ 8.  Wycena pozostałych aktywów i pasywów

 

1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.

 

2. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

-          według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

 

3. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji  ewidencjonuje się i wycenia:

-          według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

 

4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych  wycenia się:

-          według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

 

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych nie zaliczane do aktywów trwałych 
wycenia się:

-          według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

.

6. Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

a)      wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie nabycia.

 

7.                  Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

 

a)      W odniesieniu do zapasów materiałów spółdzielnia prowadzi ewidencje:

-          ilościowo-wartościową,

b)      W odniesieniu do zapasów produktów gotowych spółdzielnia prowadzi ewidencję:

-          ilościowo-wartościową,

 

8.  Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według:

a)      rzeczywistych cen zakupu,

 

 

9.  Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą:

a)      szczegółowej identyfikacji.

 

10. Przyjęcie towarów do magazynu następuje według:

c)      rzeczywistych cen zakupu,

 

11.  Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą:

a)      szczegółowej identyfikacji.

 

12.  Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według:

a)      rzeczywistego kosztu wytworzenia,

 

13. Rozchód produktów gotowych z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistego kosztu wytworzenia wycenia się metodą:

a)      szczegółowej identyfikacji.

 

14. Zapasy produkcji nie zakończonej na dzień bilansowy wycenia się według:

a)      bezpośrednich kosztów wytworzenia.

 

Zapasy produkcji w toku przenosi się na dzień bilansowy na konto w zespole "6".

 

15. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się według:

d)      wartości rynkowej,

 

Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe , dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.

 

16. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nie tworzy się odpisów aktualizacyjnych na należności, ze względu na posiadanie przez użytkowników lokali wkładów lokatorskich lub budowlanych oraz dokonywanie indywidualnych szczegółowych analiz dotyczących każdej należności – okresu przeterminowania oraz możliwości wyegzekwowania.

 

17. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.

 

18. Zobowiązania  wycenia się  w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

 

19. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

 

20. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

 

21. Nie tworzy się rezerwy na straty i zobowiązania.

 

22. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

 

23. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

 

24. Wycena  aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych:

 

Na dzień bilansowy:

 

wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) wycenia się1:

 

a)      po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

 

wyrażone w walutach obcych pasywa  wycenia się:

 

b)      po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

 

W ciągu roku obrotowego:

 

1)      operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka,

2)      pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

 

25. Zasady wyceny zobowiązań warunkowych


Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi spółdzielnia nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie spółdzielni, które powstaje na skutek przyszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach  i  objaśnieniach  do  sprawozdania  finansowego. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.

 

§ 9.  Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

 

1. Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

 

2. Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w bilansie wykazywane są oddzielnie. rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

 

 

§ 10.   Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

 

1. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:

 

a)      ujemną wartość firmy, w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością tego aportu  (wynikającą  z umowy spółki) a jego wartością netto,

b)      pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym,

c)      przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub  wierzycieli ugody (układu) o spłacie zobowiązań za zrealizowaną.

 

2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

- czynne rozliczenia międzyokresowe

 

W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:

a)      nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

b)      koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,

c)      koszty energii opłaconej z góry,

d)     koszty ubezpieczeń majątkowych,

e)      koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

f)       podatek od nieruchomości,

g)      odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

h)      naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,

i)        naliczone z góry inne koszty finansowe,

j)        aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

k)      inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty na targi itp.).

 

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są:

a)      proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.,

b)      jednorazowo w przypadku rozliczeń wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

 

b) bierne rozliczenia międzyokresowe

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających
w szczególności:

-          z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,

-          z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:

-          koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłacanych w następnych okresach sprawozdawczych,

-          koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu sprawozdawczego,

-          pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

 

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, oraz otrzymane zaliczki na poczet wartości sprzedawanych przez spółdzielnię lokali.

 

§ 11.  Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania

 

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakładowym planie kont spółdzielni mieszkaniowej zostały wyróżnione konta analityczne i syntetyczne grupujące:

-          koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

-          koszty pozostałej działalności, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku  dochodowym,

 z jednej strony oraz grupujące:

-          przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

-          przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne niestanowiące  przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

 

§ 12.  Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowy podatku VAT

 

Naliczony podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie"221"- w rozbiciu analitycznym na VAT naliczony związany z działalnością zwolnioną, opodatkowaną, „mieszaną” oraz dotyczącą „odwrotnego obciążenia”.

Sprzedaż wyrobów, towarów lub innych składników majątkowych podlega księgowaniu
w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży, podatek należny ewidencjonowany

jest na koncie "222” – konto syntetyczne.

 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na koncie "220". Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją. Ewidencja podatku naliczonego do rozliczenia w następnych okresach na podstawie rejestru VAT jest prowadzona na koncie "221"- w rozbiciu analitycznym (salda są weryfikowane z rejestrami co miesiąc).

 

§  13.  Wybór systemu rachunku zysków i strat

 

1. W spółdzielni sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie:

- porównawczym,

 

2. Wynik finansowy netto składa się z:

 

·      wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

·      wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności spółdzielni,

·      wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

·      wyniku z operacji finansowych,

·      wyniku z operacji nadzwyczajnych,

·      obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w:

-          układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta "490 - Rozliczenie kosztów" oraz ,

-          w układzie kalkulacyjnym w zespole "5".

 

§ 14. Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 

W  przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
w powiązaniu z art. 45 ust.3, spółdzielnia sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą:

1.      pośrednią,

 

 

§ 15. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
w powiązaniu z art. 45 ust. 3,  spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

 

§ 16. Szczegółowość sprawozdania finansowego

 

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie art. 46,47 48 ustawy o rachunkowości  i wykazuje informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości Informację dodatkową jednostka sporządza w odpowiednio określonej formie w ustawie o rachunkowości zgodnie z Załącznikiem 1.

 

§ 17. Zasada  istotności

 

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółdzielni jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które  przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.

 

Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy
w porozumieniu z zarządem spółdzielni.

 

 

Rozdział 3.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni

 

§ 18. Zakładowy Plan Kont

 

Zakładowy Plan Kont spółdzielni zawierający wykaz kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych oraz opisujący przyjęte przez spółdzielnię zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 19. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych      nośnikach danych

 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu Rachunkowość i Finanse firmy SOFTAR

 

autorstwa Krzysztofa Stryjka

 

 

System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące moduły:

 firmy Softar:

-          księgę główną (F-K),

-          środki trwałe,

-          analizy finansowe,

-          międzyokresowe rozliczenie kosztów,

 

oraz firmy S-Bit

-           sprzedaż usług,

-           czynsze,

-           płace,

-           fundusz,

-           zapasy,

-           materiały,

-           narzędzia;

 

oraz firmy SysBerg – Teles

-           sprzedaż usług telewizji kablowej i Internetu;

oraz Płatnik.

 

Posiadana przez spółdzielnię dokumentacja użytkownika jest zgodna z wymogami ustawy
o rachunkowości i zawiera m.in.:

 

·         wykaz programów (Załącznik nr 2).

·         procedury wraz z opisem algorytmów i parametrów,

·         opis programowych zasad ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,

·         wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych.

 

§ 20. Przepisy końcowe

 

            Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 6/2011 z dnia 23.03.2011 r.

           

Wszelkie zmiany i aktualizacje niniejszego zarządzenia będą dokonywane w formie aneksów na wniosek Głównego Księgowego.

 

Integralną częścią polityki rachunkowości jest Instrukcja obiegu dokumentów księgowych.

 

 

Sporządził:                                               Podpisy Członków Zarządu:

 

 

                                                          

 

 

Załącznik Nr 1

 

§ 1. Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego)

 

W spółdzielni do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywane są  programy:

SOFTAR i S-Bit

Stosownie do uchwały zarządu spółdzielni  program ten jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych od 01.01.2006 r.

 

§ 2. Programowe zasady ochrony danych

 

Programowe zasady ochrony danych w spółdzielni, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, określone zostały w instrukcji użytkownika  systemów informatycznych stanowi kompletny załącznik do niniejszej uchwaly.

 

Rozdział 2

System ochrony danych w spółdzielni

 

§ 3. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych

 

Fizyczne zabezpieczenie zewnętrzne zapewnia ochronę przed dostępem osób

nieupoważnionych do następujących elementów systemu rachunkowości i dokumentacji spółdzielni:

·         sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość,

·         księgowego systemu informatycznego,

·         kopii zapasowych zapisów księgowych,

·         zasad rachunkowości,

·         ksiąg rachunkowych,

·         dowodów księgowych,

·         dokumentacji inwentaryzacyjnej,

·         sprawozdań finansowych.

 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są:

 

·         nośniki danych odporne na zagrożenia,

·         systematycznie tworzone - rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na trwałych nośnikach informacji,

·         programy komputerowe i dane informatycznego systemu rachunkowości chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych.

 

Stosuje się zasadę, że kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat.

 

§ 4. Okresy przechowywania zbiorów

 

1. Trwałe przechowywanie

 

Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz opinia i raport audytora, o ile sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega obowiązkowemu badaniu.

 

2. Okresowe przechowywanie

 

Okresowemu przechowywaniu podlegają:

·         karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych
i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,

 

·         dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczna,

 

·         dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje
i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

 

·         dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,

 

·         dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

 

·         księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe
i dokumenty  - przez okres 5 lat.

 

Powyższe terminy  oblicza się od początku  roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.

 

§ 5 . Udostępnianie danych i dokumentów

 

Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości ma miejsce:

 

·         w siedzibie spółdzielni do wglądu po uzyskaniu zgody prezesa zarządu spółdzielni lub upoważnionej przez niego osoby,

 

·         poza siedzibą spółdzielni po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa zarządu spółdzielni i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.

 

§ 6 . Archiwizacja danych

 

 Po zakończeniu roku obrotowego wykonuje się kopie archiwalne zapisów księgowych dokonanych w roku obrotowym.

Dyski z archiwizowanymi zapisami przechowywane będą w siedzibie Spółdzielni przez okres przewidziany w Ustawie dla przechowywania dokumentów księgowych.

 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
 Inwestycje
 RODO
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”